Denk, praat en doe mee

Om u als inwoner van de gemeente Maashorst goed te kunnen vertegenwoordigen, willen de raadsleden weten wat er bij u leeft. Zij luisteren graag naar uw wensen, problemen en/of plannen. Deze informatie is van groot belang voor het werk van de gemeenteraad.

Er zijn verschillende manieren waarop u als inwoner, ondernemer of belanghebbende informatie kunt delen met de raad en/of invloed kunt uitoefenen op besluiten die de gemeenteraad neemt. Dit betekent echter niet automatisch dat de gemeenteraad uw probleem kan oplossen of uw wensen kan realiseren. Op de pagina Taken gemeenteraad wordt uitgelegd waar de gemeenteraad over gaat.

Brief sturen

U kunt een brief of e-mail aan de gemeenteraad sturen als u iets onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen. Post voor de gemeenteraad kunt u ter attentie van de raadsgriffie sturen naar griffie@gemeentemaashorst.nl of Postbus 83, 5400 AB Uden. Uw e-mail of brief komt op de lijst van ingekomen stukken aan de raad. Raadsleden nemen hier kennis van via het raadsinformatiesysteem. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden brieven in veel gevallen geanonimiseerd op de openbare website geplaatst.

Afspraak maken

Wilt u persoonlijk contact? Dan kunt u een afspraak maken. Voor contact met individuele raadsleden of specifieke raadsfracties, kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen. Via de pagina Samenstelling gemeenteraad kunt u de contactgegevens van de raadsleden vinden (klik op het betreffende raadslid). 

Voor contact met de gemeenteraad als geheel, kunt u contact opnemen met de griffie.

Inspreken

U kunt de commissieleden toespreken tijdens een commissievergadering. Zo kunt u uw mening geven, een probleem uitleggen of een verzoek toelichten.

Spreektijd

Elke inspreker krijgt maximaal drie minuten het woord. Zijn er meer dan tien sprekers? Dan wordt de beschikbare tijd van 30 minuten eerlijk over de sprekers verdeeld.

Onderwerp

Er kan in de commissievergadering in principe gesproken worden over alle onderwerpen. Ook over onderwerpen die niet op de (voorlopige) agenda staan. Er zijn enkele uitzonderingen. Het woord kan niet worden gevoerd over:

Inspreken over niet geagendeerde onderwerpen vindt plaats tijdens het daarvoor gereserveerde inspreekmoment tijdens de vergadering. Inspreken over geagendeerde onderwerpen vindt plaats voorafgaand aan het agendapunt waarop wordt ingesproken.

Geluid- en beeldregistratie

In het kader van uw recht op privacy wijzen wij u erop dat de vergaderingen – en dus ook uw inspreekbijdrage - live worden uitgezonden en opgenomen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u dit tijdig kenbaar te maken bij de griffie(r).

Aanmelden

Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Dan kunt u dit uiterlijk om 12.00 uur op de werkdag voorafgaande aan de dag van de vergadering bij de commissiegriffier melden onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wenst te voeren.

Meer weten?

Neem dan contact op met de griffie of bekijk het Reglement van Orde, artikel 22. Spreekrecht burgers (Deze link gaat naar een andere website). Meer informatie over het vergadermodel van de gemeenteraad van Maashorst vindt u op de pagina Hoe vergadert de gemeenteraad?

Burgerinitiatief indienen

Wilt u dat de gemeenteraad zich over een idee of probleemoplossing buigt? Met een zogenoemd burgerinitiatief kunt u een voorstel op de raadsagenda plaatsen. Op deze wijze kunt u direct invloed uitoefenen op de politieke agenda van de raad.

De spelregels in het kort:

Alle spelregels voor het indienen van een burgerinitiatief vindt u in de Verordening burgerinitiatief gemeente Maashorst 2022 (Deze link gaat naar een andere website).

De griffie adviseert en begeleidt u graag gedurende de gehele procedure. Mocht u overwegen om een burgerinitiatief in te dienen, neemt u dan van tevoren contact op met de griffie.

Contact

Heeft u vragen of behoefte aan informatie op maat? De griffie staat u graag te woord en adviseert u waar mogelijk. Wij zijn bereikbaar via griffie@gemeentemaashorst.nl of 0413 - 28 10 33.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?