Documenten gemeenteraad

Via ons raadsinformatiesysteem (Deze link gaat naar een andere website) vindt u documenten die raadsleden toegestuurd krijgen of documenten die zij zelf indienen. Hieronder vindt u informatie over deze verschillende type documenten/overzichten. 

Amendementen

Een raadslid kan tijdens een raadsvergadering een amendement indienen. Hiermee roept diegene op tot het wijzigen van een voorstel waarover besloten gaat worden (artikel 147b Gemeentewet). Een amendement kan worden ingediend bij de voorzitter van de raad, zolang de beraadslagingen in de raadsvergadering nog niet zijn afgesloten. Op een amendement kan ook weer een wijzigingsvoorstel worden ingediend, een zogenoemd subamendement. Als een meerderheid van de raad het (sub)amendement steunt wordt het oorspronkelijk voorgestelde raadsbesluit gewijzigd vastgesteld.

Bekijk de amendementen (Deze link gaat naar een andere website)

Besluitenlijst

Na elke vergadering van de gemeenteraad of raadscommissie wordt er een document opgesteld waarop staat wat er tijdens de vergadering is besloten.

Bekijk de besluitenlijst van de gemeenteraad (Deze link gaat naar een andere website)

Moties

Een motie is een korte verklaring over een onderwerp, waarmee een oordeel, wens of verzoek van (een meerderheid van) de gemeenteraad wordt uitgesproken. Aan de motie kan degene die het verzoek indient (de initiatiefnemer) een oproep aan het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad toevoegen om tot actie over te gaan. Ieder raadslid kan tijdens een raadsvergadering een motie indienen bij de voorzitter van de raad. Als een meerderheid van de gemeenteraad vóór de motie stemt, is deze aanvaard (goedgekeurd).

Bekijk de moties (Deze link gaat naar een andere website)

Schriftelijke vragen

De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college van B&W dat beleid goed uitvoert. Om zijn controlerende taak uit te oefenen, heeft de gemeenteraad een aantal middelen. Zo kan een raadslid schriftelijk politieke vragen stellen aan het college over allerlei onderwerpen. Op deze manier kan de raad duidelijkheid van het college krijgen over een bepaald onderwerp. De vragen worden schriftelijk beantwoord. Een raadslid kan vragen om mondelinge beantwoording tijdens de raadsvergadering.

Bekijk de schriftelijke vragen (Deze link gaat naar een andere website)

Toezeggingen

Als een portefeuillehouder (burgemeester of wethouder) tijdens een commissie- of raadsvergadering toezegt iets te zullen doen of uitzoeken, wordt deze toezegging genoteerd door de griffier. Met behulp van het overzicht met toezeggingen houden (burger- en) raadsleden in beeld wat is toegezegd en of, hoe en wanneer deze afspraken zijn nagekomen. Zo kunnen zij de voortgang bewaken.

Bekijk de toezeggingen (Deze link gaat naar een andere website)

Ingekomen stukken

De post die aan de gemeenteraad gericht is, vindt u bij de ingekomen stukken. Bijvoorbeeld brieven van inwoners of (belangen)organisaties. Maar ook raadsinformatiebrieven van het college van burgemeester en wethouders, waarin zij de gemeenteraad informeren over actuele ontwikkelingen. Tijdens de raadsvergaderingen besluit de gemeenteraad over de wijze van afdoening.

Bekijk de ingekomen stukken (Deze link gaat naar een andere website)

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?