Commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën 15 december 2022

Plaats
Tijd
19:30 uur

Agenda

1 - Opening en mededelingen

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen

4 - Vaststelling conceptbesluitenlijst commissievergadering REF d.d.

5 - Openstaande toezeggingen en moties

6 - Rondvraag

7 - Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken

8 - Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken

9 - Mededelingen door de gemeentelijke vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden

10 - Sluiting

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?