Commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën 17 maart 2022

Plaats
IBN/Meeters, Hockeyweg 5 Uden
Tijd
19:30 uur
Voorzitter
Dennis van Tiel

De vergadering is terug te luisteren via https://channel.royalcast.com/maashorst/#!/maashorst/20220317_1

Documenten

Agenda

1 - Opening en mededelingen

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen

4 - Vaststelling conceptbesluitenlijst commissievergadering REF d.d. 17 februari 2022

5 - Openstaande toezeggingen en moties

6 - Rondvraag

7 - Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken

8 - Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken

8.a - Raadsinformatiebrief Maashorst voortgang huisvesting en antwoorden op schriftelijke vragen VVD en Gewoon Uden

8.b - Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Achter-Oventje (naast 2)

8.c - Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Schutsboomstraat / Waalstraat Schaijk

8.d - Raadsvoorstel Grondprijsbeleid 2022 bouwkavels

8.e - Raadsvoorstel Programmabegroting 2022-2025

8.f - Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan De Bogerd, Uden

9 - Mededelingen door de gemeentelijke vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden

10 - Sluiting

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?