Raadsvergadering 20 januari 2022

Plaats
Meeters/IBN Hockeyweg 5, Uden
Tijd
19:30 uur
Voorzitter
Paul Rüpp

Deze vergadering is terug te luisteren via https://channel.royalcast.com/maashorst/#!/maashorst/20220131_2

Documenten

Agenda

1 - Opening en mededelingen

2 - Toelating Raadsleden Troost, Vissers en Van den Bosch,

2 - Vaststelling agenda

3 - Vaststelling besluitenlijst van de vorige raadsvergadering d.d. 3 januari 2022

4 - Ingekomen stukken (incl raadsinformatiebrieven)

5 - Rondvraag

6 - Hamerstukken

6.a - Raadsvoorstel Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing gemeente Maashorst

6.b - Raadsvoorstel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Maashorst 2022

6.c - Raadsvoorstel Verordening onroerende zaakbelastingen 2022

6.d - Raadsvoorstel 1e Wijzigingsbesluit verordening fysieke leefomgeving gemeente Maashorst

7 - BESPREEKSTUKKEN

7.a - Raadsvoorstel Wijzigingsvoorstel Reglement van Orde

7.b - Raadsvoorstel Benoemingen diverse functies en commissies

7.c - Raadsvoorstel Vaststelling Bestuursakkoord Samen Bouwen We Maashorst

8 - Sluiting

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?