Hoe vergadert de gemeenteraad?

De gemeenteraad Maashorst vergadert volgens het BOB-vergadermodel. BOB is een afkorting voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Dit zijn de verschillende fasen van het besluitvormingsproces.

BOB-model: de verschillende fasen van het besluitvormingsproces

Alle regels over de gang van zaken omtrent vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad zijn vastgelegd in het Reglement van Orde.

Samen denken, samen doen

Wilt u meedenken, meepraten of meedoen? Of wilt u de gemeenteraad uw mening laten horen? Bekijk de mogelijkheden op de pagina Contact met de gemeenteraad.

Beeldvorming

Beeldvorming doet de raad door stukken te lezen en vragen te stellen aan elkaar, de inwoners, het college en de ambtenaren. Goed luisteren en doorvragen is daarbij belangrijk. De donderdagavonden waarop geen commissie- en raadsvergaderingen zijn, vinden beeldvormende avonden over actuele thema’s plaats of leggen de (burger- en) raadsleden werkbezoeken af.

Bij de beeldvorming nemen de raadsleden geen standpunten in en gaan ook niet met elkaar in discussie. Deze fase van het besluitvormingsproces is gericht op informatie inwinnen, zodat de raadsleden zich een goed beeld kunnen vormen van het maatschappelijk vraagstuk.

Oordeelsvorming

De oordeelsvorming gebeurt in commissievergaderingen en/of de raadsvergadering. In deze fase nemen de raadsleden een voorlopig standpunt in. Zij wisselen argumenten uit en proberen elkaar te overtuigen.

Tijdens commissievergaderingen bereiden raads- en burgerleden zich voor op de raadsvergadering. Ze stellen bijvoorbeeld vragen aan het college over voorgestelde plannen of het college geeft een toelichting. U als inwoner kunt inspreken en daarmee aan de commissie laten weten wat u van bepaalde plannen vindt. De raadscommissies nemen in deze vergaderingen geen besluiten. Dat gebeurt meestal in de eerstvolgende raadsvergadering.

Raadscommissies

De gemeenteraad Maashorst heeft twee raadscommissies ingesteld: een raadscommissie Ruimte, Economie en Financiën en een raadscommissie Samenleving en Bestuur. In beide raadscommissies zitten raads- en burgerleden.

Bekijk de samenstelling van de commissies

Besluitvorming

In de raadsvergadering debatteren de raadsleden verder over voorstellen en plannen, leggen hun standpunten uit en nemen samen een besluit. Sommige besluiten worden zonder beraadslaging genomen. Over deze voorstellen zijn de raadsleden het eens en hierover is reeds gesproken in de voorbereidende commissievergadering.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?