Over het proces

We hebben hieronder vragen en antwoorden rondom het proces van Crisisnoodopvang Maashorst op een rijtje gezet.

Veel gestelde vragen over het proces

Komt er nog een tweede informatiebijeenkomst?

Ja, die wordt gehouden op dinsdagavond 21 juni om 19.30 uur in de kantine van voetbalvereniging Festilent. Aanmelden is gewenst via crisisopvang@gemeentemaashorst.nl.

Wat komt er precies aan de Boekelsedijk 3 in Zeeland?

Er komt een tijdelijke crisisnoodopvang voor 150 asielzoekers uit Ter Apel. Die worden gehuisvest in 38 woonunits, die worden opgesteld langs de randen van het terrein. In het midden komt een grote tent. Ook komen op het terrein sanitaire voorzieningen, kantoren voor onder meer COA, en medische voorzieningen. De crisisopvang is voor twee weken, met een mogelijke uitloop naar drie weken.

Waarom moet hier een crisisnoodopvang komen?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan het grote aantal nieuwe vluchtelingen niet aan.

Wie heeft bepaald dat er een tijdelijke crisisnoodopvang moet komen in Maashorst?

De staatssecretaris heeft opdracht gegeven aan de veiligheidsregio’s om per regio voor twee weken een groep van 150 mensen in één groep op te vangen. Onze regio, Brabant-noord, is aan de beurt van 29 juni tot 14 juli. Wij hebben binnen de Veiligheidsregio besproken wat alle gemeenten op dit moment al doen en wat de mogelijkheden zijn. Daar kwam uit dat de gemeente Maashorst de meest aangewezen gemeente is om aan deze taakstelling te voldoen, ook gezien de inspanningen die andere gemeenten al verrichten. We voelen ons ook uit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage te leveren, zoals we dat eerder dit jaar ook deden voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Waarom per se op deze plek, wat zijn de afwegingen daarbij geweest?

De gemeente heeft meerdere locaties onderzocht. Argumenten: deze locatie is goed bereikbaar, per direct beschikbaar, in eigendom van de gemeente, en deze locatie heeft voldoende omvang om een dergelijke groep te kunnen opvangen. Wij hebben mogelijkheden om dit te realiseren en we voelen ons ook uit menselijk oogpunt geroepen om een bijdrage te leveren aan de noodoproepen van COA, VNG en de staatssecretaris, zoals we dat eerder dit jaar ook deden voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Hebben jullie onderzocht of dit bijvoorbeeld ook in een van de sporthallen in de gemeente kan?

Ja, dat hebben we onderzocht, maar dat is niet mogelijk. De sporthallen zijn nog tot de zomervakantie in gebruik. Bovendien willen we ook niet - uit humanitair oogpunt - 150 mensen op stretchers in één grote ruimte leggen.

Waarom hebben de omwonenden hier tot dinsdag 7 juni niets over gehoord?

Er is sprake van een crisissituatie. Het gaat dus om crisisnoodopvang. Dat betekent dat snel gehandeld moest worden. Na ontvangst van de brief van de staatssecretaris en overleg met (de gemeenten in) de veiligheidsregio, heeft de burgemeester op donderdagavond 2 juni de gemeenteraad geïnformeerd. In de dagen daarna is gezocht naar de beste locatie. Zodra duidelijk was dat het terrein bij Festilent de beste locatie is, hebben we de omwonenden per brief geïnformeerd. Zo konden we maandag 13 juni beginnen met de werkzaamheden. Dat betekende ook dat we op dat moment (en zelfs nu) nog geen antwoord hadden en hebben op alle vragen, maar we vonden het belangrijk de omwonenden zo snel mogelijk te informeren.

Hoe is het proces gelopen naar dit besluit?

Het COA en de staatssecretaris hebben aan de veiligheidsregio’s gevraagd om mee te werken aan een noodoplossing, omdat aanmeldcentrum Ter Apel overvol zit en de omstandigheden erbarmelijk zijn. In onze regio vangen verschillende gemeenten al mensen op. Daarom neemt ook Maashorst een deel van de oplossing voor haar rekening.

Donderdagavond 2 juni is daarover gesproken met de gemeenteraad, die vrijwel unaniem akkoord ging met tijdelijke huisvesting. Daarna zijn we gaan kijken hoe en waar dat mogelijk was. Dinsdag 7 juni aan het eind van de ochtend nam het college van burgemeester en wethouders het besluit aan de Boekelsedijk tijdelijke huisvesting te realiseren. Dinsdag aan het begin van de avond zijn de direct aanwonenden en andere partijen (raad, media) daarover geïnformeerd.

Waarom moesten de omwonenden dit in de krant lezen?

De burgemeester heeft allereerst het bestuur van Festilent telefonisch geïnformeerd. Direct daarna hebben we ongeveer dertig direct aanwonenden met een brief in de bus geïnformeerd. Om zo veel mogelijk mensen te informeren, hebben we daarna de media ingelicht en een bericht op onze website gezet. Vrijdagmiddag 10 juni hebben we inwoners geïnformeerd tijdens een informatiebijeenkomst in de kantine van Festilent.

Kan ik hier bezwaar tegen maken?

Nee, u kunt geen bezwaar maken, omdat het hier om crisisnoodopvang gaat.

Hoe groot is de kans dat er een nieuwe groep of een grotere groep komt?

We hebben met de aanwonenden tijdens de informatiebijeenkomst op 10 juni het volgende afgesproken: áls de Rijksoverheid of het COA ons vragen om de noodopvang te verlengen of uit te breiden, gaan we eerst met alle betrokkenen, inclusief de aanwonenden in gesprek over de ervaringen tot dan toe. Pas daarna doen we een uitspraak of eventuele verlenging/uitbreiding gewenst is.

Wie draagt de kosten voor deze crisisnoodopvang?

De kosten van crisisnoodopvang worden betaald door de rijksoverheid. Voor de gemeenten zijn er geen kosten aan verbonden, en de gemeente verdient hier ook geen geld aan.

Waar gaan deze mensen dan naartoe na drie weken?

Het is de bedoeling dat de asielzoekers na twee (maximaal drie) weken naar een andere opvangplek van het COA gaan. Het COA is nu bezig met het (her)openen van een aantal centra, waar plek is voor asielzoekers. Met deze werkwijze (namelijk: steeds een groep mensen ergens kortdurend plaatsen), wordt ruimte gemaakt voor nieuwe instroom, en tijd gevonden om een meer definitieve opvang te realiseren.

En als er dan geen plek is over drie weken, blijven ze dan langer?

We gaan de komende twee weken goed volgen hoe het hier gaat, en spreken daarvoor met alle betrokken partijen, dus zéker ook met de omwonenden. Dat is ook toegezegd in de informatiebijeenkomst op 10 juni. Als de vraag volgt om de opvang te verlengen, neemt de burgemeester daar na overleg met alle betrokken partijen een beslissing over, waarin al die ervaringen mee worden gewogen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?