Nieuw Cultuurbeleid 2024-2030

Op 1 januari 2022 werd de gemeente Maashorst gevormd. Een samengaan tussen de voormalige gemeenten Landerd en Uden. Dit samengaan vraagt om een nieuwe frisse blik op cultuur. Een nieuw, overtuigend verhaal voor kunst en cultuur in de gemeente Maashorst. In het bestuursakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen we Maashorst’ staat als ambitie opgenomen om te blijven investeren in de culturele sector en te zorgen voor een mooi aanbod aan kunst en cultuureducatie. Dit zijn namelijk belangrijke voedingsbronnen voor de ontwikkeling van inwoners. Daarbij is er in het bijzonder oog voor cultuureducatie en kunst in de openbare ruimte. In het nieuwe cultuurbeleid willen we de kracht van kunst en cultuur benutten en versterken om zo de leefbaarheid binnen de gemeente te waarborgen en te versterken. De basis hiervoor wordt vastgelegd in een nieuw cultuurbeleid.

Cultuurbeleid maken we samen

We willen de periode tot en met medio 2023 benutten om een nieuw cultuurbeleid op te stellen voor de gemeente Maashorst. Dit nieuwe beleid geeft ons inzicht in de ambities, aandachtspunten en het uitvoeringsprogramma op het gebied van cultuur voor de periode van 2024-2030. Dit proces kent een intensieve betrokkenheid van het lokale culturele veld, bestaande uit professionele culturele instellingen, culturele verenigingen en -gezelschappen, cultuurmakers en -beoefenaars evenals geïnteresseerde inwoners. Daarnaast worden ook het College en raads- en fractieleden actief betrokken. Aan deze stakeholders wordt gedurende het proces meermaals gevraagd input te leveren. Hiermee willen we een nieuw beleid neerzetten dat draagvlak heeft.

Proces

Het proces richt zich allereerst op de vorming van een ambitie- en kadernota in de periode tot en met eind november 2022. Vervolgens wordt op basis daarvan het cultuurbeleid gevormd in de periode van december 2022 t/m mei 2023. Stakeholders worden betrokken in beide fases. Hieronder staat de planning. 

Cultuurcafé’s

Op 4 en 13 juli zijn we samen met ruim 60 betrokkenen uit het culturele veld gaan dromen, brainstormen en praten over Cultuur in Maashorst. Op 7 september jl. zaten we weer samen voor een terugkoppeling. Dit waren inspirerende en waardevolle avonden. Op basis van de input uit cultuurcafé 3 hebben we de ambitie- en kaders verder aangescherpt. Ook hebben we doelen verbonden aan de ambitie om zo concreter hiernaar toe te kunnen werken. Na input en besluitvorming hierop van het college van B&W werken we aan een definitief stuk dat op 24 november wordt besproken door de gemeenteraad.

Ondertussen staan wij natuurlijk niet stil. Na het akkoord van het college gaan wij alvast aan de slag om de vertaling te maken van de ambitie en doelstellingen naar concreet beleid, waarin we ingaan op subsidieregelingen. Ook daarbij willen we het lokale veld weer betrekken. Dit zal soms gebeuren met gesprekken in kleine gezelschappen over specifieke onderwerpen (bijvoorbeeld cultuureducatie), maar ook collectief.

De volgende cultuurcafés vinden plaats op maandag 12 en 19 december 2022. De avonden zijn bedoeld om met u in gesprek te gaan over onze suggesties en ideeën voor de concrete invulling van het beleid. Omdat we graag van zoveel mogelijk stakeholders de input ontvangen, organiseren we hiervoor twee avonden, die gelijk zijn in opzet. U hoeft dus maar één avond aanwezig te zijn. Graag vragen wij u daarom om alvast 12 of 19 december te reserveren in uw agenda. De bijeenkomst start ook nu weer rond 19.30 uur tot circa 22.00 uur. De locatie is nog onbekend. Een uitnodiging met programma volgt op een later moment. U kunt zich al vast aanmelden bij Maud van der Weem (zie hieronder).

Meer informatie

Op deze website vind u altijd de meest complete informatie over ons nieuwe cultuurbeleid. Heeft u vragen, of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met Maud van de Weem, beleidsadviseur Cultuur via: maud.vandeweem@gemeentemaashorst.nl of bel 0413 - 281911

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?