HOV tracé Uden

In de Land van Ravensteinstraat ontstaan er - ondanks eerdere renovatie - nog te vaak onveilige situaties. Zeker voor fietsers. Bovendien staan auto's die Uden willen verlaten in de ochtendspits regelmatig in de file voor de rotonde 'Ben van Dijk'. Die file loopt soms zelfs op tot voorbij de hoek van de Hobostraat. Gemeente Maashorst wil de verkeerssituatie verbeteren op dit zogenaamde HOV-tracé (zo genoemd, omdat het een belangrijke route is voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer), onder andere met de aanleg van vrij liggende fietspaden.

Start werkzaamheden en planning 2021

Stand van zaken 6 april 2021

Fase 1 Oost is bijna afgerond. Naar verwachting kan de aannemer vanaf 19 april (ijs en weder dienende) starten met fase 1 West (Muziekplein - Herpenstraat), ofwel met het opbreken en ontgraven van de westelijke rijbaan. Een week daarna doen we het zelfde met het gedeelte fase 2 West (Herpenstraat - Land van Ravensteinstraat tot de rotonde bij de bushalte). Er verandert niets met betrekking tot het doorgaande verkeer vanuit het centrum van Uden richting het ziekenhuis (zie toelichting hieronder).

Kaartje met de fases van de reconstructie van het HOV tracé

Tijdens de werkzaamheden blijft de Land van Ravensteinstraat (zoveel mogelijk) open voor gemotoriseerd verkeer in noordelijke richting (van het centrum richting het ziekenhuis). Het verkeer in zuidelijke richting (naar het centrum toe) wordt omgeleid via de route: Klarinetstraat, President Kennedylaan, Violierstraat.

Plattegrond met omleidingen voor gemotoriseerd verkeer en fietsers

Heeft u vragen of loopt u tegen problemen aan wat betreft de bereikbaarheid van uw adres tijdens de afsluiting(en)? Neem dan even contact op met Gert-Jan Roth, omgevingsmanager bij Van Gelder, via 06-21 27 60 07 (een appje mag ook) of groth@vangelder.com.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Kijk dan op werkinuitvoering.vangelder.com (Deze link gaat naar een andere website) en download daar de ‘Werk in Uitvoering App’.

Wat ging hieraan vooraf?

Medio 2018 nodigden we omwonenden uit voor een informatieavond in Muzerijk. Daar legden we hen ons voorstel voor om een 'vrij liggende fietsvoorziening' aan te leggen aan de Westzijde van de Kornetstraat - Land van Ravensteinstraat, deels bestaand uit een fietsstraat (daar waar nu een ventweg is) en deels uit een dubbel fietspad (tweerichtingsverkeer). In de periode erna hebben we op basis van positieve en negatieve reacties vervolganalyses uitgevoerd. Daarna is er door bewoners een actiecomité gevormd. Zij waren tegen het voorstel van een fietspad aan één zijde van het traject en boden een alternatief ontwerp aan, dat voorzag in een vrij liggend fietspad aan beide zijden van het traject.

Om tot een gedragen ontwerp te komen, zijn toen beide varianten uitgewerkt, beoordeeld en vergeleken. Op maandagavond 17 september 2018 zijn beide ontwerpen voorgelegd aan een klankbordgroep van betrokken bewoners en vertegenwoordigers van gebiedsplatforms, Drempels Weg Uden en het Fietsforum. Daarbij gaven zij aan wat zij sterk vonden aan de ontwerpen en wat nog aandachtspunten zijn.

Op woensdagavond 24 oktober 2018 organiseerden we een inloopavond in Muzerijk. Daar presenteerden we een eerste uitwerking van de twee varianten. Inwoners konden vragen stellen aan deskundigen van de gemeente en hun reactie achterlaten (via een reactieformulier). De meeste aanwezigen spraken hun voorkeur uit voor variant 2 (fietsvoorziening aan beide zijden).

Gemeenteraad kiest voor 2 fietspaden (variant 2)

Op dinsdag 11 december 2018 zijn beide varianten voorgelegd aan het College van burgemeester en wethouders, ter besluitvorming. Het College gaf op basis van alle informatie de voorkeur aan variant 2. Omwonenden zijn hierover geïnformeerd per brief.

De volgende stukken zijn dinsdag 11 december 2018 voorgelegd aan het College:

Op 31 januari 2019 stemde ook de gemeenteraad in met het besluit om een vrij liggend fietspad aan te leggen aan beide zijden van de Land van Ravensteinstraat. Daarnaast vroeg de raad aan het college om te onderzoeken of het zinvol is de Hobostraat ook te voorzien van vrij liggende fietsvoorzieningen aan beide zijden van de straat.

Hobostraat

Variant 2 (vrij liggend fietspad aan elke zijde van de Land van Ravensteinstraat) is toen verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarbij is ook onderzocht, zoals de raad had gevraagd, in hoeverre de Hobostraat kon worden meegenomen in dit project. De resultaten van dat onderzoek zijn woensdag 27 maart 2019 gedeeld met de klankbordgroep. De conclusie: voortzetting van fietspaden aan beide zijden van de Hobostraat is technisch weliswaar realiseerbaar, maar niet wenselijk. Het voornaamste bezwaar is dat dan een extra fietsoversteek nodig is om fietsers die aan de Noordzijde over de Hobostraat fietsen, de gelegenheid te bieden aan te sluiten op de dubbele fietsvoorziening langs de Bitswijk. Dit komt de verkeersveiligheid en -doorstroom niet ten goede. Wel hebben we aangeraden om een tweetal ‘quick wins’ toe te passen in de Hobostraat, te weten:

  1. Betere aanduiding van het tweerichtingsfietspad (met fluoriserende borden) op de kruising met de Saxofoonstraat.
  2. Verbreding van de parkeerhavens aan beide zijden van de Hobostraat, zodat mensen meer ruimte hebben om veilig uit te stappen.

Riolering

Als we toch aan de slag gaan in de Land van Ravensteinstraat/Kornetstraat, leggen we meteen een extra rioolbuis aan. Daarmee spelen we in op de klimaatverandering. Door die extra rioolbuis kan regenwater namelijk apart worden opgevangen. Het hoeft immers niet te worden gereinigd, zoals afvalwater. Bovendien kan door die extra buis meer water (bij veel of langdurige regenval) worden opgevangen in het gebied zelf. De extra buis biedt aanwonenden straks overigens de mogelijkheid om hun eigen regenwaterafvoer hierop aan te (laten) sluiten.

Verkeersbesluit

Voor het aanleggen van de vrij liggende fietspaden moest een verkeersbesluit worden genomen. Zo’n besluit kent een vaste, wettelijk voorgeschreven procedure van bekendmaking en een bezwaartermijn (termijn waarin belanghebbenden de gelegenheid hebben om eventuele bezwaren in te dienen). Het verkeersbesluit voor dit project is bekendgemaakt via publicatie in de Staatscourant op 16 januari 2020. Belanghebbenden konden bezwaar indienen tot 29 februari 2020.

Informatiebijeenkomst 21 januari 2020

Tijdens een informatieavond op dinsdag 21 januari in de Publiekshal van het gemeentehuis hebben we de stand van zaken toegelicht aan de hand van de concept-werktekening. Aanwonenden konden een reactie geven of vraag stellen (of achterlaten op papier). De antwoorden/reactie van de gemeente op die vragen/opmerkingen zijn gebundeld in een reactienota (zie hieronder). Deze is ook (per e-mail) toegezonden naar de vraagstellers en de klankbordgroep.

Concept-bouwtekening

Na deze informatiebijeenkomst van 21 januari is een nieuwe versie van de tekening opgesteld. De belangrijkste wijziging betrof het zuidelijke deel van de Land van Ravensteinstraat. Daar zijn de parkeerplaatsen nu tussen het fietspad en het trottoir in geplaatst, in tegenstelling tot het eerder opgestelde ontwerp. Verder zijn er enkele kleine verbeteringen doorgevoerd, zoals bij de aansluiting op het tankstation en de aansluitingen op de zijwegen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider Pim van Drunen. U kunt hem (bij voorkeur) benaderen per e-mail via pim.vandrunen@gemeentemaashorst.nl.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?