Netwerk van voorzieningen

Met het Netwerk van voorzieningen zorgen we er samen met wijkbewoners en professionals voor dat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig in hun wijk kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de samenleving. De voorzieningen die hiervoor nodig zijn organiseren we zo dicht mogelijk bij deze inwoners: in de wijkgebouwen en ontmoetingspleinen.

De pilots voor het netwerk van voorzieningen vinden plaats in de wijken Bogerd-Vijfhuis en Melle in Uden en in Odiliapeel en zijn erop gericht om een vernieuwende manier van een wijkgerichte aanpak binnen het sociaal domein te ontwikkelen.

Waarom doen we dit?

We willen dat het goed gaat met onze inwoners en hun betrokkenheid in de wijk vergroten. We stimuleren dit door laagdrempelige preventieve zorg en ondersteuning, dicht in de buurt van de inwoners te organiseren. Ook wanneer het even niet goed gaat willen we dat zij daarvoor dichtbij huis en snel hulp kunnen krijgen. We gaan daarvoor in eerste instantie met inwoners en professionals op zoek naar de beste oplossing en beginnen bij het informele netwerk in de wijk.

Hoe doen we dit?

We doen dit door goed te luisteren naar de vraag van inwoners en hen uit te nodigen om actief mee te doen in hun wijk. Samen zorgen we voor hulp, zorg en ondersteuning in de vorm van algemene voorzieningen in de wijk, die aansluiten op bestaande of eigen netwerken, gemakkelijk bereikbaar zijn en die passen bij wat inwoners logisch vinden. Op drie locaties, in Melle en Bogerd-Vijfhuis in Uden en in Odiliapeel, gaan we ervaren of het wijk-dorpsgericht werken een methode kan zijn die we straks voor heel gemeente Maashorst kunnen inzetten.

Met wie doen we dit?

Samen met de wijkbewoners en onze ketenpartners werken we gezamenlijk aan de ontwikkeling van een vernieuwende manier van een wijkgerichte aanpak binnen het sociaal domein. De ketenpartners die hiervoor een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekent zijn: GGZ Oost-Brabant, Brabantzorg, Area en ONS welzijn.

Hoe is het georganiseerd?

Wijkteam

In het wijkteam zijn GGZ Oost-Brabant, Brabantzorg, Area, ONS Welzijn, gemeente Maashorst, de wijkondersteuner en voor Odiliapeel Stichting Zorg en Welzijn vertegenwoordigd. Zij zijn de oren en ogen van de wijk en signaleren trends en ontwikkelingen. Door gebruik te maken van elkaars expertise onderzoeken zij op welke wijze het wijkgericht werken het beste vormgegeven kan worden. Dit wordt vastgelegd in de ‘agenda van de wijk’.

Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit een aantal wijkbewoners. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het wijkteam op gebied van wijkaanpak, adviseren over de ‘agenda van de wijk’, communicatie met de wijk en hoe de wijkbewoners beter te betrekken.

Wijkondersteuner/activiteitenbegeleider

De wijkondersteuner is er voor alle bewoners in de wijk en helpt bij nieuwe initiatieven, ideeën en organiseren van algemene (collectieve) voorzieningen. Daarnaast is de wijkondersteuner de vraagbaak in de wijk voor thema’s wonen, welzijn, zorg en werken. De wijkondersteuner is lid van het wijkteam.

Documenten

Deelproject Melle

Deelproject Bogerd-Vijfhuis

Deelproject Odiliapeel

Meer informatie?

Voor vragen over het project kunt u terecht bij

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?