Rijksweg A50

De A50 is een belangrijke schakel in ons snelwegennet. Het wordt echter steeds drukker tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. Er staan vaak files op de snelweg zelf en de aansluitende wegen. En de drukte neemt de komende jaren alleen maar toe. Daarom startten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Gelderland en Noord-Brabant een verkenning voor de A50 tussen de knooppunten Ewijk – Bankhoef – Paalgraven. Daarbij onderzoeken ze mogelijke oplossingen om de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit deel van de A50 te verbeteren.

De verkenning leverde een aantal kansrijke oplossingen op. Die staan in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (Deze link gaat naar een andere website).

De verkenningsfase wordt nu afgesloten met het vaststellen van een voorkeursalternatief. Voor het vaststellen van het voorkeursalternatief doorlopen we de zogenoemde m.e.r.-procedure. In deze procedure wordt in een aantal stappen inzichtelijk wat de impact is op de omgeving. Deze informatie speelt een belangrijke rol in de afweging van de alternatieven en in de definitieve besluitvorming. De resultaten worden gerapporteerd in een milieueffectrapport. Het milieueffectrapport zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig wordt meegewogen bij het nemen van besluiten.

Zienswijze indienen over Milieueffectrapportage

U kunt uw zienswijze geven over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en bijvoorbeeld reageren op de volgende onderdelen:

  1. Kunt u zich vinden in de voorgestelde 5 oplossingsrichtingen of is er volgens u een betere oplossingsrichting die voldoet aan de projectdoelstelling (verbeteren verkeersdoorstroming en -veiligheid)?
  2. Kunt u zich vinden in de voorgestelde milieuonderzoeken of zijn er volgens u andere milieuaspecten die ook onderzocht moeten worden in het milieueffectrapport?
  3. Kunt u zich vinden in het detailniveau van het voorgestelde milieuonderzoek of is er volgens u een milieu-thema dat op een andere wijze onderzocht moet worden?

Van dinsdag 21 juni tot en met maandag 1 augustus 2022 kunt u uw zienswijze indienen op het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen voor het project A50 Ewijk – Bankhoef – Paalgraven.

In onderstaande kennisgeving leest u hoe u uw zienswijze kunt indienen (dat kan zowel digitaal, mondeling als per post).

Stukken bekijken

Alle relevante informatie over de Milieueffectrapportage ligt ook ter inzage in de ontvangsthal van het gemeentehuis in Uden (Markt 145) of bij Dorpshuis Phoenix in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 11).

Meer informatie

Actuele informatie over het project vind je op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Deze link gaat naar een andere website).

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?