Visie Lankes

We gaan een (ruimtelijke) visie opstellen voor het buurtschap Lankes. Dat doen we zoveel mogelijk in samenspraak met de bewoners. Die kennen het buurtschap immers het beste.

Waarom een visie?

We hebben een aantal verzoeken ontvangen om te mogen bouwen in Lankes. Om die verzoeken goed te kunnen beoordelen, willen we samen met bewoners een visie opstellen voor het buurtschap. Daarin zullen we vastleggen wat kan bijdragen aan de kwaliteiten van het buurtschap en wat niet. Zo willen we samen antwoord formuleren op vragen als: in hoeverre is het wenselijk dat Lankes wordt uitgebreid of verdicht, wat zijn waardevolle elementen en structuren die minimaal behouden moeten blijven en wat kan er in ruimtelijk opzicht verbeterd worden? Dit moet leiden tot een aantal afwegingscriteria, waarmee we de ontvangen (en nieuwe) verzoeken kunnen beoordelen. Het behoud van de karakteristieke kenmerken van het buurtschap (de identiteit) staat daarbij voorop.

Hoe gaan we de visie maken?

Wij hebben het bureau BugelHajema Adviseurs gevraagd om ons te ondersteunen bij het opstellen van de visie. We willen het als volgt aanpakken:

  1. Inventarisatie (zie toelichting hieronder bij 'inventarisatie') en analyse van de mening van de bewoners en een stedenbouwkundige en landschappelijke analyse van het gebied.
  2. Werksessie met medewerkers van de gemeente en bewoners: terugkoppeling van de inventarisatie en analyse en verkenning mogelijke ontwikkelscenario’s.
  3. Visie opstellen. Het resultaat van de werksessies werkt BugelHajema vervolgens uit in een concept-visie en afwegingskader met criteria voor beoordeling van verzoeken.
  4. Terugkoppeling visie aan bewoners en inventariseren reacties.
  5. Concept-visie samen met reacties voorleggen aan de gemeenteraad. Die neemt vervolgens een besluit over de vaststelling van de visie.

Ronde 1: Inventarisatie

In de eerste inventarisatieronde hadden inwoners van Lankes de gelegenheid om hun mening te geven over de op te stellen visie via een online vragenformulier. Daarin stonden vragen als: op welke manier voelt u zich betrokken bij het buurtschap, wat moet behouden blijven en wat kan er verbeterd worden? Daarnaast konden inwoners van Lankes in gesprek met medewerkers van bureau BugelHajema over deze vragen in de vorm van 10-minutengesprekken. Daarvoor kwam BugelHajema naar Lankes op maandag 10 en dinsdag 11 september 2018.

Ronde 2 en 3: Werksessies

Woensdagavond 3 oktober 2018 vond een eerste werksessie plaats met bewoners/eigenaren en raadsleden, waarin BügelHajema terugkoppelde wat was opgehaald met de vragenformulieren en persoonlijke gesprekken.

Woensdagavond 21 november 2018 organiseerden we een tweede werksessie, waarin we het DNA van Lankes en de wensen voor de toekomst bespraken.

Persoonlijk gesprek

Tijdens de twee werksessies hebben inwoners mee kunnen denken over de toekomst van Lankes. Na afloop van de tweede werksessie ontvingen we een aantal kritische geluiden over het verloop van deze avond. We vonden het belangrijk dat iedereen kon zeggen wat voor hem/haar belangrijk is en hebben daarom in januari 2019 een aantal persoonlijke gesprekken gevoerd bij mensen thuis en op het gemeentehuis.

Ontwerpvisie

Samen met Bureau BugelHajema hebben we een ontwerpvisie (conceptvisie) opgesteld, op basis van alle input die is opgehaald in de persoonlijke gesprekken en werksessies met alle betrokkenen. Deze ontwerpvisie is op 25 maart 2019 voorgelegd aan alle belanghebbenden.

Alle op en na 25 maart ingebrachte opmerkingen zijn inmiddels verwerkt. U kunt de ontwerpvisie bekijken of downloaden op de website van Visie Lankes: www.visielankes.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Extra onderzoek

Om de karakteristieke elementen in Lankes zo duidelijk mogelijk in de visie te kunnen omschrijven, werd eind november/begin december 2019 nog een aanvullend onderzoek uitgevoerd door bureau Van Meijel/Adviseurs in cultuurhistorie.

Besluitvorming

In december 2019 konden betrokkenen reageren op de ontwerpvisie. Hun reacties zijn verwerkt tot een zogenaamde ‘Nota van zienswijzen’ die is toegevoegd aan de stukken die we voorleggen aan de gemeenteraad, die uiteindelijk de visie vaststelt. Als u een reactie heeft ingestuurd, ontvangt u een persoonlijke reactie (waarin we u o.a. wijzen op de mogelijkheid om in te spreken tijdens de raadscommissievergadering op 20 februari).

Op 12 december 2019 hebben we – bij wijze van beeldvorming (in de cyclus: Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming) de gemeenteraad vast geïnformeerd over de stand van zaken rond de nieuwe visie.

Op donderdag 20 februari 2020 kwam de Raadscommissie Ruimte, Economie en Financiën bijeen om de stukken te bespreken (agendapunt 7d). U kunt deze stukken van de Raadscommissie digitaal bekijken. (Deze link gaat naar een andere website)

Vaststelling visie Lankes

Op donderdag 5 maart 2020 heeft de gemeenteraad officieel ingestemd met ons advies om akkoord te gaan met de Visie Lankes. In ons advies hadden we ook enkele wijzigingen meegenomen, voortgekomen uit de reacties op de visie. De mensen die een reactie hebben ingediend, hebben daarover inmiddels persoonlijk bericht gehad. De aangepaste visie kunt u bekijken via www.visielankes.nl (Deze link gaat naar een andere website) (online versie) of downloaden (pdf-versie, zie hieronder).

De nieuwe visie is door en voor Lankes tot stand gekomen. We bedanken dan ook alle bewoners en eigenaren van percelen op Lankes voor hun actieve bijdrage en het constructieve overleg dat we samen hebben kunnen voeren.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit project? Stuur deze dan via e-mail naar Linda IJsseldijk, projectleider afdeling Ruimte.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?