Programmabegroting 2022-2025 gemeente Maashorst: met een blik op de toekomst

Geplaatst op vrijdag 4 maart 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag de programmabegroting 2022-2025 gemeente Maashorst gepresenteerd. Gemeente Maashorst is op 1 januari gestart als nieuwe gemeente en is ontstaan door een fusie van de voormalige gemeenten
Landerd en Uden. Deze programmabegroting geeft een update van het financieel beeld en de eerste accenten van het in januari vastgestelde bestuursakkoord ‘Samen bouwen we Maashorst’. Deze begroting wordt besproken in de raadsvergadering van 24 maart a.s.

Bestuursakkoord: ‘Samen bouwen we Maashorst’

Het bestuursakkoord is nog niet opgenomen in de huidige programmabegroting, daarvoor was de tijd simpel weg te kort. Het bestuursakkoord wordt de komende periode uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma.

“In dit uitvoeringsprogramma maken we concreet, hoe we onze ambities de komende vier jaren willen gaan realiseren”, aldus wethouder financiën Gijs van Heeswijk. “Het uitvoeringsprogramma presenteren we voor het zomerreces. Dit uitvoeringsprogramma en overige nieuwe ontwikkelingen betrekken we vervolgens bij de voorbereiding van de volgende Programmabegroting, die eveneens dit jaar in november zal worden vastgesteld.”

Accenten in programmabegroting 2022-2025

Het college wil echter nu niet stilzitten en wil voortvarend van start gaan. Onderstaand een greep uit een aantal zaken die in de nu voorliggende begroting zijn opgenomen en opgepakt worden:

 • Uitvoeringsprogramma’s verbetering van participatie voor en dienstverlening aan inwoners (budget in 2022 totaal € 155.000, voor 2023 € 103.000);
 • Extra inzet op schuldhulpdienstverlening (budget € 90.000 in 2022);
 • Uitbreiding Levensbomenbos (investering € 70.000);
 • Gebiedsgerichte aanpak rondom natuurgebied De Maashorst (budget € 40.000 in 2022);
 • Financiële ondersteuning aan Campus Uden, Stichting Eigenwijzer, UOV De Kring voor ondersteuning van startende ondernemers en natuurcentrum De Maashorst (totaalbedrag van € 138.000 in 2022).

Al in gang gezette ontwikkelingen

Vanuit de voormalige gemeenten Landerd en Uden zijn eveneens een aantal grote ontwikkelingen al in gang gezet:

 • Bouw van het dorpshuis in Zeeland;
 • Voorbereiding en realisatie van Sport en Spel in Reek;
 • Voorbereiding implementatie Omgevingswet;
 • Herinrichting Violierstraat en aanliggende rotondes, Uden;
 • Omklap N605/Zeelandsedijk;
 • Realisatie Aldi Reek;
 • Reconstructie N264;
 • Nieuwbouw basisscholen Aventurijn en De Klimboom;
 • Uitbreiding huisvesting speelleercentrum De Wijde Wereld;
 • Uitvoering Centrumvisie Uden;
 • Voorbereiding verbouwing Wapen van Reek;
 • Ontwikkeling natuurgebied De Maashorst;
 • Renovatie Sporthal De Eeght Schaijk;
 • Ontwikkelen woningbouw in meerdere dorpskernen;
 • Huisvesten gemeentelijke organisatie op één locatie.

Financieel beeld

In de basis waren beide voormalige gemeenten Landerd en Uden financieel gezond. Dat is ook terug te zien in deze eerste begroting van de gemeente Maashorst.

In deze 1e Programmabegroting 2022-2025 gemeente Maashorst geen extra OZB-lastenstijging voor onze inwoners en een structurele bestedingsruimte voor de raad van € 500.000. “In het jaar 2022 laat de begroting een overschot zien van € 1,9 miljoen op een
exploitatieomzet van bijna € 160 miljoen. Maar dit overschot kunnen we nog niet presenteren in alle jaren. Structureel is de Programmabegroting dus nog niet sluitend en dat is wel een voorwaarde”, aldus wethouder Van Heeswijk.

“Richten we onze blik op de toekomst, dan zijn er de komende jaren genoeg uitdagingen, zowel inhoudelijk als financieel”, vervolgt wethouder Van Heeswijk. “Hoe herstelt de economie zich na de COVID-pandemie, welke keuzes maakt het Kabinet rondom thema’s als Jeugd en Participatie? Dat zijn dossiers die grote financiële impact hebben op de gemeentebegroting. Welke impact heeft de invoering van de (wederom) uitgestelde Omgevingswet, hoe verloopt het verder harmoniseren van beleid van beide voormalige gemeenten en natuurlijk de realisatie van de ambities uit het onlangs vastgestelde Bestuursakkoord. We zijn momenteel een financieel gezonde gemeente en dat willen we ook in de toekomst blijven. Dat vraagt van het bestuur zorgvuldig laveren tussen wensen, ambities, ontwikkelingen en de noodzakelijke middelen. Dat is onze opdracht voor de komende periode”.

Behandeling begroting

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Donderdag 24 maart wordt de programmabegroting besproken in de raadsvergadering.

De Programmabegroting 2022-2025 gemeente Maashorst is te vinden op de pagina Financiën

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?