Gedragscode en integriteit

Integriteit

Een goed functionerend lokaal bestuur vraagt om vertrouwenwekkende en gezaghebbende volksvertegenwoordigers en bestuurders. Personen die in al hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur en het dienen van het algemeen belang vooropstellen. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Integriteit van politieke ambtsdragers houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen.

Gedragscodes en procesafspraken integriteit

Een gedragscode is een belangrijk instrument en hulpmiddel om een open, transparante en integere organisatiecultuur te realiseren en maakt onderdeel uit van het integriteitsbeleid voor alle politieke ambtsdragers.

De procesafspraken bieden een routekaart voor alle politieke ambtsdragers wanneer zij twijfelen aan een eigen handeling of die van een ander. Daarnaast bieden de procesafspraken ook het instrumentarium voor de burgemeester om zijn wettelijke taak als ‘hoeder van de integriteit’ uit te oefenen en een zorgvuldige procesgang – rekenschap gevende van alle geldende principes van hoor en wederhoor en proportionaliteit – van melding tot mogelijke sanctionering te garanderen.

Op 20 oktober 2022 heeft de gemeenteraad van Maashorst de gedragscodes integriteit en een handhavingsprotocol vastgesteld.

(Neven)functies

De gedragscodes dragen de burgemeester, wethouders en raadsleden op hun nevenfuncties openbaar te maken. De nevenfuncties (zowel ambt-gerelateerd als overig) van burgemeester en wethouders zijn te vinden in hun profielen op de pagina Samenstelling.

De functies van de raadsleden en commissieleden niet-zijnde raadslid (burgerleden) zijn te raadplegen via hun profielpagina op de bestuurlijke website, bij Wie is wie (Deze link gaat naar een andere website)). Klik op het betreffende raadslid (Deze link gaat naar een andere website)of burgerlid (Deze link gaat naar een andere website). Conform artikel 1.7 van de gedragscodes dragen respectievelijk de gemeentesecretaris en de griffier zorg voor een openbare lijst met (betaalde en onbetaalde) functies.

Financiële belangen

De gedragscodes dragen de burgemeester, wethouders en raadsleden ertoe op hun financiële belangen in ondernemingen waarmee de gemeente zaken doet of waarin de gemeente een belang heeft bekend te maken.

Geschenken

De gedragscodes hanteren een ‘nee, tenzij’-beleid ten aanzien van het aannemen van geschenken. Conform artikel 2.3 van de gedragscodes dragen respectievelijk de gemeentesecretaris en de griffier zorg voor de registratie van giften en hun gemeentelijke bestemming.

Tot 20 oktober 2022

Op grond van de tot 20 oktober 2022 geldende gedragscodes integriteit mochten politieke ambtsdragers geschenken en giften die zij uit hoofde van hun functie ontvingen en die een geschatte waarde van € 50,- of minder hadden behouden. Geschenken en giften die een geschatte waarde van meer dan € 50,- vertegenwoordigen, zijn eigendom van de gemeente.

Raadsleden uit voormalig Landerds grondgebied dienden alle geschenken te melden. Raads- en commissieleden uit voormalig Udens grondgebied dienden geschenken boven de € 25,- te melden. De gemelde geschenken staan in het geschenkenregister.

Register buitenlandse dienstreizen college van burgemeester en wethouders gemeente Maashorst

Een buitenlandse dienstreis is een reis die de burgemeester of een wethouder maakt in het kader van de functie.
Onder een buitenlandse dienstreis wordt niet verstaan een dienstreis naar een Europese instelling of een dienstreis naar een buurgemeente. Dit register is openbaar beschikbaar.

Kalenderjaar 2024

Register buitenlandse dienstreizen college van burgemeesters en wethouders gemeente Maashorst kalenderjaar 2024 (PDF, 33.0 kB)

Kalenderjaar 2023

Register buitenlandse dienstreizen college van burgemeesters en wethouders gemeente Maashorst kalenderjaar 2023 (PDF, 32.9 kB)

Kalenderjaar 2022

Register buitenlandse dienstreizen college van burgemeesters en wethouders gemeente Maashorst kalenderjaar 2022 (PDF, 29.4 kB)