Bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz)

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) is bedoeld voor ondernemers die eigenlijk een levensvatbaar bedrijf hebben, maar door omstandigheden het tijdelijk niet redden. Er kan dan een uitkering voor levensonderhoud worden gegeven en in sommige gevallen ook kapitaalverstrekking voor het bedrijf zelf. Hieronder leest u meer over de regeling en voorwaarden.

Voor wie is Bbz bedoeld?

Wilt u gaan starten met een onderneming of zelfstandig beroep en bent u werkloos? Bent u al ouder of arbeidsongeschikt en denkt u erover om uw onderneming te beëindigen? Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u financiële ondersteuning nodig? Onder bepaalde voorwaarden komt u in aanmerking voor een uitkering op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, kortweg Bbz.

Bijstand kan nodig zijn omdat u te weinig inkomsten heeft om uw gezin te onderhouden of om uw bedrijf draaiende te houden. Ook als u een eigen bedrijf wilt gaan beginnen, kunt u misschien ondersteuning krijgen van de gemeente. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. De volgende categorieën zelfstandigen kunnen een beroep doen op de regeling:

Voorwaarden Bbz

U moet tenminste voldoen aan de volgende voorwaarden:

Soorten uitkering Bbz

Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk:

Aanvraag Bbz

De aanvraag om financiële ondersteuning vanuit het Bbz moet u schriftelijk indienen. Voor het aanvragen van het formulier, maar ook met vragen over het Bbz of de IOAZ, kunt u bellen met 0413 - 28 19 11. Tijdens het eerste, oriënterende, gesprek hoort u of er mogelijkheden voor u zijn. Zo ja, dan wordt u geïnformeerd over welke mogelijkheden er dan zijn in uw specifieke situatie. Als het gesprek leidt tot een aanvraag, dan krijgt u de aanvraag- en inlichtingenformulieren. Ook krijgt u een checklist voor de benodigde informatie. Dit zijn stukken die nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

Aanvraag Bbz gedaan en dan?

Na het inleveren van de benodigde gegevens volgt een onafhankelijk onderzoek voor advies aan de gemeente. Als u werkzaam bent in de agrarische sector of als binnenschipper, wordt dit onafhankelijk onderzoek gedaan door een - in deze sector - gespecialiseerde instantie. Aan de hand van de door u ingeleverde aanvraag- en inlichtingenformulieren en bewijsstukken wordt beoordeeld of u recht heeft op financiële ondersteuning op grond van het Bbz. Deze beoordeling wordt gemaakt op basis van de volgende afwegingen:

Besluitvorming Bbz

De gehele procedure mag maximaal 13 weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag.

Vereenvoudigde Bbz verlengd met 3 maanden

Aan de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) is op 1 oktober 2021 een einde gekomen. Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen wel een beroep doen op de Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De uitvoering van de Bbz-regeling is tijdelijk vereenvoudigd, zodat zelfstandigen eenvoudiger aanspraak kunnen maken op financiële steun. Omdat de coronamaatregelen zijn verlengd, is besloten de vereenvoudigde Bbz ook te verlengen tot 1 april 2022.

In de vereenvoudigde Bbz-regeling hoeven wij geen vermogenstoets uit te voeren en wordt het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering vastgesteld per kalendermaand in plaats van per boekjaar. Ondernemers kunnen een Bbz-uitnodiging aanvragen met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden.

Verschillen vereenvoudigde Bbz t.o.v. Tozo

Het vereenvoudigde Bbz verschilt op twee punten van de Tozo:

Melden verblijf buiten de gemeente of buitenland

Als u een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz ontvangt, moet u het altijd aan ons doorgeven als u in het buitenland gaat verblijven. Meer informatie over het melden van een verblijf buiten de gemeente of in het buitenland, leest u op de pagina Verblijf buiten gemeente Maashorst melden.

Vragen of meer informatie?

Wij helpen u graag zo snel mogelijk. Dat kan betekenen dat de stappen wat anders verlopen dan hierboven vermeld. Ook wijzigt de informatie soms, bijvoorbeeld over regelingen en ondersteuning. U mag altijd telefonisch contact met ons opnemen: 0413 - 28 19 11, als u vragen heeft die u niet met de KvK heeft kunnen oplossen.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?