Let op: Op Koningsdag (27 april) is de Milieustraat gesloten en wordt er geen afval aan huis ingezameld. Het ophalen vindt op een andere dag plaats. Check hiervoor je afvalkalender.

Natuurherstel Slabroekse bergen

In 2021 hebben we verschillende natuurherstelmaatregelen genomen rondom de Slabroekse bergen.

Om water langer vast te houden en negatieve effecten van stikstof in de heide en de bossen tegen te gaan, worden inliggende greppels gedempt of afgedamd. De plekken zijn zo gekozen dat dit eenvoudig kan gebeuren. In het bos rondom Slabroek duwen we op bepaalde plekken een beperkt aantal bomen om of ze worden geringd, zodat er ruimte ontstaat voor de groei van loofbomen en struiken die hier van oudsher voorkomen. Ten noorden van de oude blokhut maakten we kleine open plekjes. Daardoor ontstaat een ecologische verbinding tussen de verschillende vennen en poelen. Om het bos aantrekkelijker te maken voor dieren creëren we ook enkele faunarustgebieden. Dit zijn kleine gebiedjes waar dieren zich veilig voelen en tot rust kunnen komen. Hiervoor hebben we enkele weinig gebruikte paden, die overigens geen onderdeel zijn van het wandelroutenetwerk, dichtgelegd met bomen. Bezoekers worden dan vanzelf om deze faunarustgebieden heen geleid. 

Eikenstrubben

In het najaar hebben we maatregelen gnomen om de heide robuuster te maken en de eikenstrubben op de stuifzandwallen te herstellen. Hiervoor zijn zowel bij de noordelijke als bij de zuidelijke stuifwal kleinschalig bomen en opslag verwijderd. Zo krijgt het eikenhakhout weer voldoende licht en ruimte. Uitgesleten paadjes op de noordelijke stuifwal herstelden we waar dat enigszins kan of legden we juist dicht. Om heide een kans te geven zich sneller te ontwikkelen, is strooisel verwijderd door te chopperen (verdiept maaien). Dit doen we alleen op plekken naast de stuifwallen waar bomen of opslag wordt weggehaald.

Ecoduct

Om de heide en de populaties van planten en dieren daarvan robuuster te maken, is het belangrijk dat uitwisseling bestaat met andere natuurgebieden, zoals de Bedafse bergen. Hiervoor is in het verleden ecoduct Slabroek aangelegd. We hebben een eerste verbindingszone langs het fietspad naar de Slabroekse bergen ingericht. Onder de hoogspanningsleiding realiseerden we een tweede verbindingszone. Hier waren ook ingrepen nodig om de veiligheid van die leiding te waarborgen. Op te hoge struiken onder de leiding en bomen dicht bij de leiding kan stroom namelijk ‘overslaan’. Het gebied onder de hoogspanningsleiding is door de ingrepen wat meer open geworden.

Deze herstelmaatregelen zijn uitgevoerd met deels financiële steun van de Provincie Noord-Brabant.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?