Helaas is de gemeente Maashorst tijdelijk niet bereikbaar per telefoon. Excuus voor het ongemak en hopelijk is het probleem snel verholpen.

Ambities vertaald naar uitvoeringsprogramma

Geplaatst op woensdag 22 juni 2022

Bron: Communicatie

Gemeente Maashorst heeft het uitvoeringsprogramma opgesteld. Daarin staan alle stappen die nodig zijn om de ambities te realiseren uit het bestuursakkoord 2022-2026. Het gaat om een eerste, dynamische versie, aldus het college van burgemeester en wethouders, die - waar nodig -  jaarlijks verder wordt aangescherpt.

Op 20 januari 2022 is door de gemeenteraad van Maashorst het bestuursakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen we Maashorst’ vastgesteld. In dat akkoord staat beschreven wat de coalitie wil bereiken. In de afgelopen maanden is het akkoord verder uitgewerkt naar een uitvoeringsprogramma. Daarin staat beschreven wat er in deze bestuursperiode gaat gebeuren om het bestuursakkoord te realiseren. Het vormt daarmee ook de basis voor de kadernota 2023 en de begroting 2023-2026.

Dynamisch document

Wethouder Gijs van Heeswijk: “Dit uitvoeringsprogramma is een eerste, dynamische versie van een concreet werkplan. Alle doelen die we hadden verwoord in het bestuursakkoord zijn als het ware vertaald naar concrete stappen voor de komende vier jaren. Het is daarmee meteen een eerste globale planning.” Hij benadrukt dat natuurlijk nog niet alles tot in details is uitgekristalliseerd. “De activiteiten en planning zijn nu nog merendeels inschattingen. Die zijn voor de activiteiten op korte termijn uiteraard al wat concreter dan voor de stappen na 2023. We actualiseren het uitvoeringsprogramma dan ook jaarlijks op basis van tussenresultaten en voortschrijdend inzicht op wat nodig is. En natuurlijk kunnen er ook maatschappelijk dringende opgaven ontstaan die vragen om andere prioriteiten.”

Tien hoofdstukken

Het uitvoeringsprogramma volgt de opbouw van het bestuursakkoord. Voor elk van de tien programmaonderdelen is aangegeven welke stappen ervoor nodig zijn. Bijvoorbeeld: om de ambitie ‘optimale verkeersveiligheid’ (H2 Verkeer en vervoer) te realiseren, gaat de gemeente onder meer bestaande fietspaden verbreden. En om de ambitie ‘bedrijvigheid in de kernen’ (H3 Economie) te realiseren, gaat de gemeente onder meer de mogelijkheden onderzoeken om leegstand te voorkomen en de resultaten van dit onderzoek vertalen naar een leegstandsaanpak (in samenwerking met Uden Centrummanagement).

Vervolgstappen

Het uitvoeringsprogramma wordt 14 juli ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad, als bijlage bij de Kadernota (= document met kaders voor de later in het jaar op te stellen Programmabegroting 2023). Op die manier is het voor de raad mogelijk om eventueel nog richting te geven. Daarna wordt het uitvoeringsprogramma vertaald naar benodigde budgetten in de programmabegroting voor 2023. Die begroting wordt in november 2022 behandeld in de gemeenteraad. Het uitvoeringsprogramma staat (later deze week) op de website van de gemeente

Meer nieuws

 • Gemeente Maashorst telefonisch niet bereikbaar

  29 jun 2022 - Helaas is de gemeente Maashorst tijdelijk niet bereikbaar per telefoon. Excuus voor de overlast en hopelijk is het probleem snel verholpen.

 • 13 juli Workshop opzetten zonnepark

  27 jun 2022 - Hoe ontwikkelt u een zonnepark in lokaal eigendom? De gemeente Maashorst vindt dat projecten voor duurzame energie met en voor de lokale samenleving moeten worden ontwikkeld. Daarom willen we onze inwoners betrekken bij de mogelijkheid tot het ontwikkelen van zonneparken in lokaal eigendom. Eerder organiseerden we al een informatieavond en een excursie naar een zonnepark. Op 13 juli organiseren we een workshop. Bent u erbij?

 • Maashorst partner van het JOGG werknet

  24 jun 2022 - Gemeente Maashorst zet zich in voor een positieve gezondheid van alle inwoners. Gezondheid is meer dan alleen ‘niet ziek zijn’ en daarom kiest Maashorst ervoor in te zetten op preventie. De gemeente is daarom vanaf heden partner van het JOGG werknet.

 • Tijdelijke afsluiting N264

  24 jun 2022 - In verband met wegwerkzaamheden (herstellen asfalt) is de N264 gedeeltelijk afgesloten vanaf vrijdag 24 juni 19.00 uur t/m maandag 27 juni 05.00 uur. De afsluiting is ter hoogte van Volkel, tussen hectometerpalen 26.8 en 30.1. Het verkeer wordt omgeleid.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?