Voorgenomen verpachting Uden

Geplaatst op woensdag 22 maart 2023

De Gemeente Maashorst heeft het voornemen om een gedeelte van het perceel landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie P, nummer 3329 gelegen aan de Eikenheuvelweg in Uden voor het seizoen 2023 in geliberaliseerde pacht uit te geven aan de huidige pachter hiervan, de heer A.T.M. Van der Rijt op basis van eerder met deze pachter gemaakte afspraken. De verpachting betreft het tijdelijk beheer van gronden.

De gemeente Maashorst is van mening dat de verpachting aan de huidige pachter plaats kan vinden op basis van:

 • het vertrouwensbeginsel, dat maakt dat zij de eerder (voor het Didam-arrest) met de pachter gemaakte afspraken over de uitgifte in pacht van deze grond dient na te komen. Deze afspraken houden verband met gronden elders, die de pachter ter beschikking stelt aan de plaatselijke modelvliegclub in verband met luchtruimbeperkingen voor vliegbasis Volkel en geluidoverlast voor woonwijken. Het gedeelte van het perceel landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie P, nummer 3329 krijgt de pachter hiervoor als compensatiegrond aangeboden van de gemeente;
 • de afspraken ten aanzien van het in pacht uitgegeven van voornoemd perceelsgedeelte zijn, dat de pachter de grond telkens opnieuw, middels een geliberaliseerde pachtovereenkomst, mag pachten tot er een oplossing is voor de modelvliegclub of dat er een bijzondere omstandigheid, zoals een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, zich voordoet. Van een oplossing voor de modelvliegclub, een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling of anderszins bijzondere omstandigheden is op dit moment geen sprake.

De gemeente Maashorst is, gelet op het bovenstaande, van mening dat zij – in afwijking van het uitgangspunt dat een overheid bij het voornemen tot uitgifte in pacht van onroerende zaken via een openbare selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet bieden om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot één-op-één uitgifte in pacht van de hier bedoelde grond en de pachter de heer A.T.M. Van der Rijt en de heer A.T.M. Van der Rijt hiermee aangemerkt kan worden als de enige serieuze gegadigde, die in aanmerking komt om voornoemde grond te pachten.

Bezwaar – kort geding
Tegen de voorgenomen verpachting kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld.

Kunt u zich niet verenigen met de voorgenomen verpachting door de gemeente Maashorst en merkt u zichzelf aan als gegadigde, dan kunt u hiertegen opkomen door binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking op de gemeentelijke website, een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van het Arrondissement Oost-Brabant. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

Meer nieuws

 • Militaire oefening 19 t/m 23 juni 2023

  2 jun 2023 - Van 19 t/m 23 juni 2023 houdt de Koninklijke Landmacht een oefening binnen onze gemeente.

 • 14 Juni fietsbeugels rond Markt niet beschikbaar!

  2 jun 2023 - Woensdagavond 14 juni organiseert de Tros het Muziekfeest op het plein op de Markt in Uden. De Markt wordt die dag ingericht als evenemententerrein. Als gevolg zijn de fietsbeugels rond de Markt de gehele dag (tijdens de opbouw én tijdens het feest) niet te gebruiken.

 • Industrielaan gefaseerd afgesloten 1 juni t/m 28 juli

  1 jun 2023 - Donderdag 1 juni is aannemer Hurkmans gestart met de geplande werkzaamheden aan de Industrielaan tussen de Rondweg en de Lippstadtsingel/N264.

 • Oproep: geef jouw mening over de dienstverlening

  1 jun 2023 - Vanaf 1 januari 2022 zijn we gemeente Maashorst. We willen graag weten hoe onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen de dienstverlening van onze gemeente ervaren.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?