Voorgenomen verpachting grond Staartjespeelweg Odiliapeel

Geplaatst op woensdag 19 april 2023

De Gemeente Maashorst heeft het voornemen om een gedeelte van de percelen landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie D nummers 3321 ged. en 2216 ged., gelegen aan de Staartjespeelweg in Odiliapeel in geliberaliseerde pacht uit te geven aan de huidige pachter Maatschap Van den Akker-de Groot. Dit voor een periode van 2023 tot en met 31 december 2026, met een tussentijdse opzegmogelijkheid. De verpachting betreft het tijdelijk beheer van gronden.

De gemeente Maashorst is van mening dat de verpachting alleen aan de huidige pachter plaats kan vinden. In het verleden heeft er een (her)verkaveling plaatsgevonden en zijn afspraken gemaakt met de huidige pachter over het gebruik van voornoemde pachtpercelen. Door de (her)verkaveling is de situatie ontstaan dat de pachter de perceelgedeelten welke hij regulier pacht (betreffen andere delen van dezelfde kadastrale percelen), enkel via een deel van de percelen kadastraal bekend gemeente Uden, sectie D, nummers 3321 ged. en 2216 ged. kan bereiken. De na te leven afspraken zijn voor het Didam-arrest gemaakt.

De gemeente Maashorst is, gelet op het bovenstaande, van mening dat zij – in afwijking van het uitgangspunt dat een overheid bij het voornemen tot uitgifte in pacht van onroerende zaken via een openbare selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet bieden om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot één-op-één uitgifte in pacht van de hier bedoelde grond. De huidige pachter kan hiermee aangemerkt worden als de enige serieuze gegadigde, die in aanmerking komt om voornoemde grond te pachten.

Bezwaar - kort geding

Tegen de voorgenomen verpachting kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. Kunt u zich niet verenigen met de voorgenomen verpachting door de gemeente Maashorst, omdat u van mening bent dat u ook in aanmerking dient te komen voor de pacht van de grond en voldoet aan de gestelde criteria, dan kunt u hiertegen opkomen door binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking op de gemeentelijke website, een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van het Arrondissement Oost-Brabant door een dagvaarding te laten betekenen aan de gemeente Maashorst.

Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn. Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht om u tegen de voorgenomen verpachting te verzetten en/of daarop een vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw recht daarop verwerkt.

Meer nieuws

 • Militaire oefening 19 t/m 23 juni 2023

  2 jun 2023 - Van 19 t/m 23 juni 2023 houdt de Koninklijke Landmacht een oefening binnen onze gemeente.

 • 14 Juni fietsbeugels rond Markt niet beschikbaar!

  2 jun 2023 - Woensdagavond 14 juni organiseert de Tros het Muziekfeest op het plein op de Markt in Uden. De Markt wordt die dag ingericht als evenemententerrein. Als gevolg zijn de fietsbeugels rond de Markt de gehele dag (tijdens de opbouw én tijdens het feest) niet te gebruiken.

 • Industrielaan gefaseerd afgesloten 1 juni t/m 28 juli

  1 jun 2023 - Donderdag 1 juni is aannemer Hurkmans gestart met de geplande werkzaamheden aan de Industrielaan tussen de Rondweg en de Lippstadtsingel/N264.

 • Oproep: geef jouw mening over de dienstverlening

  1 jun 2023 - Vanaf 1 januari 2022 zijn we gemeente Maashorst. We willen graag weten hoe onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen de dienstverlening van onze gemeente ervaren.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?