Nieuwsbrief Lokaal Educatieve Agenda

Geplaatst op dinsdag 4 juli 2023

Kinderen spelen met verf

De Lokaal Educatie Agenda is een middel voor gemeenten, schoolbesturen, opvangbesturen en overige partners om tot gezamenlijke afspraken te komen over de ontwikkelingen binnen kinderopvang, onderwijs, het preventieve veld  jeugd

Doorstart Lokaal Educatieve Agenda Maashorst (LEA)

Kinderen lezen een boekDe gemeente Maashorst ziet het LEA als een basis voor een structurele samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en preventieve partners. Het LEA wordt  2 tot 3 keer paar jaar georganiseerd. De deelnemers van het LEA zijn de besturen van onderwijs, opvang en het samenwerkingsverband. Preventieve partners sluiten indien nodig aan.

De genomen besluiten in het LEA worden ter informatie gepubliceerd  op de website van de gemeente in een nieuwsbrief.

Besluiten LEA 24 mei 2023:

1. Overlegstructuur

Op basis van de opgehaalde informatie van verschillende schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en het preventieve veld jeugd is de notitie ‘overlegstructuur Lokaal Educatieve Agenda gemeente Maashorst’ voorgelegd. De voorgestelde overlegstructuur is op 24 mei vastgesteld. Samenvattend betekent dit dat:

  • Het LEA 2 tot 3 keer per jaar fysiek plaatsvindt.
  • Er 4 tot 6 keer per jaar een tactisch overleg plaatsvindt. In het tactisch overleg worden signalen, trends, ontwikkelingen besproken en afgestemd.
  • Er één keer per jaar een netwerkbijeenkomst wordt georganiseerd om elkaar te leren kennen, kennis en informatie te delen en de ontwikkelingen van aankomend jaar toe te lichten.
  • Er 3 keer per jaar een Voorschools Overleg Maashorst (VOM) wordt georganiseerd voor partners rondom baby, peuter, kleuter en schoolleeftijd. In dit overleg worden de gestelde doelen van Kind & Kans geëvalueerd.

2. Inzet NPO middelen

Er zijn nog financiële middelen beschikbaar voor de NPO gelden. De voorkeur heeft om deze in brede overweging te nemen in het tactisch overleg.  De aanvraag zal getoetst worden aan de subsidieregeling van het Nationaal Programma Onderwijs.

3.  NT2 onderwijs

De notitie NT2 is in het LEA van 24 mei voorgelegd. De vraag die voorlag is hoe het onderwijsveld omgaat met nieuwkomers. Het voorstel is dat kleuters instromen in de reguliere kleuterklassen. Indien er specialisme nodig is dan kan deze worden ingevlogen. Indien er meer nieuwkomers zich gaan vestigen in de gemeente Maashorst dan is er de wens om de taalklassen uit te breiden en te spreiden. Er moeten nog nadere afspraken worden gemaakt over de bekostiging en verdere invulling. De uitwerking van het plan van aanpak is voor de zomervakantie gereed.

Het volgende LEA is op 27 september.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?