Voorgenomen grondruil en uitgifte in pacht landbouwgrond Schaijk

Geplaatst op woensdag 15 mei 2024

De gemeente Maashorst is voornemens om een perceel landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie B, nummer 3126, ter grootte van circa 1.61.25 ha één op één te ruilen tegen het perceel kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie B, nummer 1302 (ged.), ter grootte van circa 1.10.00 ha. Daarnaast is zij voornemens op vooruitlopend op deze grondruiling haar perceel voor de periode 15 juni 2024 t/m 31 december 2025 één op één te verpachten aan de beoogd verkrijger.

Motivering voorgenomen uitgifte

Om invulling te geven aan het bestuursakkoord en de opgestelde omgevingsvisie dient de gemeente Maashorst ruimte te creëren voor spelen en recreëren in het noordoostelijk deel van de kern van Schaijk. Op dit moment is er onvoldoende grootschalig groen aanwezig. Het realiseren van een meer natuurlijk ingericht park ter plaatse van de ruilgronden van beoogd verkrijger geeft hier invulling aan.

Om de groene invulling te kunnen realiseren gaat de gemeente de grondruil met beoogd verkrijger aan. De grondruil is gestart op basis van een initiatief van de gemeente Maashorst. De gemeente is van mening dat zij - in afwijking van het uitgangspunt dat een overheid bij het voornemen tot grondoverdracht en uitgifte in pacht van onroerende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot één-op-één uitgifte (grondruil en verpachting) van haar perceel kadastraal bekend gemeente Schaijk, sectie B, nummer 3126, ter grootte van circa 1.61.25 ha. Tevens is de gemeente van mening dat de beoogd verkrijger de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de grondruil en verpachting van het perceel.

Reageren

Tegen de voorgenomen uitgifte kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen transactie en heeft u een rechtstreeks belang bij de zaak, dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost Brabant te ‘s-Hertogenbosch. De termijn van 20 kalenderdagen gaat in op de dag na de publicatiedatum om 0.00 uur en eindigt 20 kalenderdagen daarna op de laatste dag om 24.00 uur. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Van Boekel. Dit kan telefonisch via: 0413 281911 of per mail: privaatjuristen@gemeentemaashorst.nl

Andere publicaties

Meer publicaties

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?