Voorgenomen verkoop nabij Schoolstraat 2-4 Zeeland

Geplaatst op dinsdag 28 mei 2024

De gemeente Maashorst is van plan om een strook grond (snippergroen) met een oppervlakte van ongeveer 9 m² bij het adres Schoolstraat 2 - 4 te Zeeland, kadastraal bekend gemeente Zeeland, sectie H, nummer 1330, één op één te verkopen aan een gegadigde die eigenaar is van een perceel dat direct aansluit op de te verkopen strook grond.

Motivering voorgenomen verkoop

Het gaat om een uitgifte zoals bedoeld in artikel 2, lid 4 onder g van de Beleidsregels uitgifte grond en vastgoed gemeente Maashorst 2023. Deze beleidsregels zijn op 14 november 2023 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Voor de motivering verwijzen wij
naar de in artikel 2, lid 5 van deze Beleidsregels bedoelde ‘Bijlage Motivering (Deze link gaat naar een andere website)’ (bijzondere categorie g). Ook verwijzen wij naar de Beleidsnota groen- en reststroken 2024, die op 12 december 2023 door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

De gemeente is hierdoor van mening dat de onroerende zaak één op één aan de betreffende gegadigde kan worden uitgegeven.

Reageren

Tegen de voorgenomen uitgifte kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Bent u het niet eens met een voorgenomen uitgifte en vindt u dat u hiervoor ook in aanmerking komt, dan kunt u binnen 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking (28-05-2024) een kort geding aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch. Wij verzoeken u om ons hierover te informeren via onderstaand e-mailadres. De 20 kalenderdagen gaan in op de dag na publicatie om 0.00 uur en eindigen 20 kalenderdagen daarna op de laatste dag om 24.00 uur. Als u niet binnen deze 20 kalenderdagen reageert, dan vervalt uw recht om op te komen tegen deze uitgifte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maaike Verstraten onder vermelding van dossiernummer 16517-2024. Dit kan telefonisch via: 0413 – 281 444 of per e-mail naar: snippergroen@gemeentemaashorst.nl.

Andere publicaties

Meer publicaties

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?