Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

Geplaatst op vrijdag 14 oktober 2022

Bekendmaking Wet Milieubeheer

Gemeente Maashorst – Notitie Reikwijdte Detailniveau

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022  de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) (PDF, 1.0 MB), op basis van de wet milieubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Waar gaat de Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD) over?

In de Wet milieubeheer is vastgelegd dat kaderstellende plannen voor (mogelijk) m.e.r.-plichtige activi-teiten  de  procedure  van  de  milieueffectrapportage  (m.e.r.) doorlopen  moet  worden.  Het doel van de m.e.r. is het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming mee te  nemen. De  omgevingsvisie  is  kaderstellend  voor m.e.r.-plichtige  activiteiten, in  het  bijzonder stedelijke  ont-wikkelingsprojecten. Er is daarom sprake van een plan m.e.r.-plicht voor de omgevingsvisie. Voor de Omgevingsvisie Maashorst wordt gekozen voor het opstellen van een omgevingseffectrapport (OER, een  ruimere  invulling van het milieueffectrapport om aan de m.e.r.-plicht te voldoen. 

De  NRD  beschrijft  op  hoofdlijnen  wat  er  in het  OER-traject wordt  onderzocht  (reikwijdte)  en  op welke  wijze  dit  onderzoek  uitgevoerd  wordt  (detailniveau).  Dit  wordt  samen  aangeduid  als  de reikwijdte en het detailniveau van de onderzoeken die worden gedaan in het kader van de m.e.r. De  reikwijdte  van  de m.e.r.  kan  gezien  worden  als  de  afbakening  van  het  onderzoek. Welke the-ma’s/onderwerpen worden meegenomen in de m.e.r.? De m.e.r. sluit hierbij aan bij de omgevingsvisie. De thema’s die in de omgevingsvisie opgenomen worden, krijgen ook een plaats in de m.e.r. Het  detail-niveau  zegt  iets  over  de  wijze  waarop  het  onderzoek  uitgevoerd  wordt.  Ook  hiervoor geldt dat de m.e.r. aansluit bij het detailniveau van de omgevingsvisie.

Reageren op de Notitie Reikwijdte Detailniveau

De  NRD (PDF, 1.0 MB)  ligt  gedurende  een  periode  van  vier  weken  ter  inzage. Gedurende  deze  periode  kan  een  ieder  zijn  reactie  geven  op  de  voorgenomen  reikwijdte  en detailniveau  van  het OER.  Ook  wordt  op  basis van de NRD advies gevraagd aan de vooroverlegpartners van de  gemeente, zoals buurgemeenten en het waterschap.

Vervolg

De reacties en adviezen worden gebruikt bij het opstellen van het OER.


Uden, 12 oktober 2022

Burgemeester en wethouders van Maashorst

Meer nieuws

 • Niemeskant: 186 woningen voor Volkel (Besluit)

  30 mei 2024 - Het college van B en W van Maashorst heeft deze week besloten het bestemmingsplan voor Niemeskant aan te bieden aan de gemeenteraad. Als de raad ermee instemt, maakt dat de weg vrij voor de bouw van 186 woningen in Volkel.

 • Tijdelijk exploitatieverbod kinderopvang XXS opgeheven

  30 mei 2024 - Deze week heeft het college van B&W van Maashorst het voorgenomen tijdelijk exploitatieverbod van kinderopvang XXS in Uden opgeheven.

 • Maashorst bezorgt Sporthal de Stigt duurzaamheidsboost

  30 mei 2024 - Deze week heeft het college van B&W ingestemd met de verduurzaming van Sporthal de Stigt in Uden, die uiteindelijk moet leiden tot een energie-neutrale sporthal. Voor de beoogde duurzaamheidsstappen moet de raad nog wel akkoord gaan met een bruto krediet van € 477.000,-.

 • Maashorst investeert in samenredzaamheid in dorpen en wijken

  30 mei 2024 - Het college van B&W heeft deze week ingestemd met het nieuwe beleidskader 'Sterke Sociale Basis'. Een kader dat een stevig fundament moet leggen voor de sociale structuur in heel Maashorst. Het uiteindelijke doel is om de zelf- en samenredzaamheid van inwoners te vergroten.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?