Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

Geplaatst op vrijdag 14 oktober 2022

Bekendmaking Wet Milieubeheer

Gemeente Maashorst – Notitie Reikwijdte Detailniveau

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022  de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) (PDF, 1.0 MB), op basis van de wet milieubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Waar gaat de Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD) over?

In de Wet milieubeheer is vastgelegd dat kaderstellende plannen voor (mogelijk) m.e.r.-plichtige activi-teiten  de  procedure  van  de  milieueffectrapportage  (m.e.r.) doorlopen  moet  worden.  Het doel van de m.e.r. is het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming mee te  nemen. De  omgevingsvisie  is  kaderstellend  voor m.e.r.-plichtige  activiteiten, in  het  bijzonder stedelijke  ont-wikkelingsprojecten. Er is daarom sprake van een plan m.e.r.-plicht voor de omgevingsvisie. Voor de Omgevingsvisie Maashorst wordt gekozen voor het opstellen van een omgevingseffectrapport (OER, een  ruimere  invulling van het milieueffectrapport om aan de m.e.r.-plicht te voldoen. 

De  NRD  beschrijft  op  hoofdlijnen  wat  er  in het  OER-traject wordt  onderzocht  (reikwijdte)  en  op welke  wijze  dit  onderzoek  uitgevoerd  wordt  (detailniveau).  Dit  wordt  samen  aangeduid  als  de reikwijdte en het detailniveau van de onderzoeken die worden gedaan in het kader van de m.e.r. De  reikwijdte  van  de m.e.r.  kan  gezien  worden  als  de  afbakening  van  het  onderzoek. Welke the-ma’s/onderwerpen worden meegenomen in de m.e.r.? De m.e.r. sluit hierbij aan bij de omgevingsvisie. De thema’s die in de omgevingsvisie opgenomen worden, krijgen ook een plaats in de m.e.r. Het  detail-niveau  zegt  iets  over  de  wijze  waarop  het  onderzoek  uitgevoerd  wordt.  Ook  hiervoor geldt dat de m.e.r. aansluit bij het detailniveau van de omgevingsvisie.

Reageren op de Notitie Reikwijdte Detailniveau

De  NRD (PDF, 1.0 MB)  ligt  gedurende  een  periode  van  vier  weken  ter  inzage. Gedurende  deze  periode  kan  een  ieder  zijn  reactie  geven  op  de  voorgenomen  reikwijdte  en detailniveau  van  het OER.  Ook  wordt  op  basis van de NRD advies gevraagd aan de vooroverlegpartners van de  gemeente, zoals buurgemeenten en het waterschap.

Vervolg

De reacties en adviezen worden gebruikt bij het opstellen van het OER.


Uden, 12 oktober 2022

Burgemeester en wethouders van Maashorst

Meer nieuws

 • Op de plek van het dierenparkje in Volkel

  29 nov 2023 - Op de plek van het dierenparkje in Volkel kunnen 22 sociale huurwoningen voor senioren worden gebouwd. Het college van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

 • Repelakker III in Zeeland: 200 woningen

  29 nov 2023 - Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Repelakker III . Dat moet de bouw van 200 woningen in Zeeland mogelijk maken.

 • Akkerwinde III: 97 woningen voor dorp Schaijk

  29 nov 2023 - Het college van Maashorst heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Akkerwinde III in Schaijk. Dat maakt de bouw van 97 woningen mogelijk.

 • Dagbesteding Odiliapeel mag uitbreiden

  29 nov 2023 - Burgemeester en wethouders van Maashorst willen de uitbreiding van de dagbesteding aan de Oosterheidestraat in Odiliapeel toestaan.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?