Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Maatregelen voor sturing op woningbouwversneller

Geplaatst op donderdag 27 oktober 2022

Gemeente Maashorst zet vol in op haar woningbouwversneller. Onder andere door goede afstemming van processen. Maar instrumenten als een dynamische grondpolitiek en een steviger anti-speculatiebeding helpen ook om sturing te geven aan de woningbouwversneller.

In de gemeente Maashorst is, zoals overal in Nederland, een woningtekort. Daarom werkt Maashorst aan een woningbouwversneller. Wethouder Franko van Lankvelt trekt die kar. “Bouwen gaat vaak gepaard met stevige procedures”, legt de wethouder uit. “Daarom gaan we, waar het ook maar enigszins kan en op allerlei punten, inzetten op het sneller kunnen toevoegen van woningen.” Die versnelling realiseert Maashorst vooral met betere interne en externe afstemming van processen, een doelgerichte prioritering van (kansrijke) projecten en het effectief inzetten van beschikbare capaciteit. “Ook met het beter benutten van de bestaande woningvoorraad kunnen we straks sneller extra wooncapaciteit creëren”, zegt de wethouder. “Bijvoorbeeld met andere mogelijkheden voor mantelzorg of door woningen tijdelijk op te splitsen.” Verder zet Maashorst in op nieuwe bouwontwikkelingen op gemeentegrond, zoals in Park Maashorst. “Daar bieden we ook ruimte aan initiatieven vanuit de gemeenschap voor nieuwe woonvormen die we in Maashorst nog niet kennen.
En we benaderen voor een deel van dit gebied de markt om er woningen te ontwikkelen.”

Grondbeleid en boeteclausule

Waar dat kan zet Maashorst ook andere maatregelen in om meer sturing te kunnen geven aan de woningbouwversnelling. Zo heeft het college onlangs nieuw grondbeleid vastgesteld. “Het vorige grondbeleid was vooral faciliterend van aard”, legt de wethouder uit. “Dat heeft ons geholpen om het grondbedrijf financieel gezond te houden. Het faciliterende beleid heeft echter ook beperkingen. De markt pakt namelijk lang niet altijd de maatschappelijk gewenste of noodzakelijke ontwikkelingen op. Vaak spelen financiële overwegingen van ontwikkelaars hierbij een rol. Met het dynamisch karakter van het nieuwe grondbeleid bepaalt Maashorst voortaan per ruimtelijk initiatief welke gemeentelijke rol en inzet van instrumenten het beste past. Daarmee brengen we meer regie en snelheid in de ruimtelijke ontwikkelingen.” Verder heeft Maashorst het anti-speculatiebeding verhoogd. “Gebleken is dat kandidaat-kopers speculeren met gronden die door de gemeente worden uitgegeven of dat zij de boete van 10 % verdisconteren in de koopprijs”, legt de wethouder uit. “Hierdoor heeft het anti-speculatiebeding zijn kracht verloren. Met het verhogen van de boeteclausule naar 25 % willen we voorkomen dat kavels in handen komen van partijen die er niet zelf gaan wonen. Dit zijn twee stappen die helpen om bouwprojecten of gericht bouwen voor doelgroepen wat makkelijker vlot te kunnen trekken.”

Inclusieve wijken

“En dat vlot trekken is nodig”, zegt Franko van Lankvelt. “Want er is een grote behoefte aan allerlei typen woningen. Daarom is ook de ontwikkeling van ‘inclusieve wijken’ uitgangspunt in onze woningbouwversneller. Dat zijn wijken waarin voor iedereen een plekje is; voor mensen met een specifieke kwetsbaarheid of beperking, jong en oud, starters en doorstromers. We zetten dus vooral in op het bouwen van woningen die een aanvulling zijn op de bestaande woningen in onze wijken. Zodat iedereen in Maashorst fijn kan wonen.”

Meer nieuws

 • Samen denken, samen doen - concept participatiebeleid

  28 feb 2024 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat het concept Participatiebeleid gemeente Maashorst met ingang van donderdag 29 februari 2024 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 10 april 2024, ter inzage ligt.

 • Politiekids officieel van start met beëdiging

  27 feb 2024 - Met het uitspreken van een officiële eed zijn 13 leerlingen van kindcentrum Aventurijn, Kindcentrum Speleon en Kindplein ‘t Centrum woensdagmiddag 21 februari in het bijzijn van familie officieel beëdigd als Politiekids.

 • Eerste editie van ‘Ontmoeting natuurgebied De Maashorst’ op 14 maart

  27 feb 2024 - Donderdagavond 14 maart vindt in Nistelrode de eerste editie plaats van een nieuwe, brede informatie- en participatiebijeenkomst: Ontmoeting natuurgebied De Maashorst.

 • Concept participatiebeleid gemeente Maashorst

  27 feb 2024 - Het concept Participatiebeleid van de gemeente Maashorst ligt met ingang van donderdag 29 februari 2024 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 10 april 2024, ter inzage.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?