Heihorst Zeeland demolocatie Peel Natuurdorpen

Geplaatst op woensdag 25 januari 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst heeft toestemming gegeven voor de inrichting van De Heihorst in Zeeland als demolocatie voor de ontwikkeling van Peel Natuurdorpen. In de demolocatie worden historische natuur- en landbouwkwaliteiten toekomstbestendig teruggebracht en versterkt. Wethouder Jeroen van de Heuvel (Transitie landbouw, Duurzaamheid, Groen) is enthousiast: “Een demolocatie biedt perspectief voor integrale, mogelijke oplossingen voor de opgaven in het buitengebied.” Die oplossingen worden gezocht in een ander toekomstperspectief voor onder meer landbouw, natuur, woonopgaven, landschappelijke kwaliteit en de aanpak van stikstofproblematiek. Daarin past een transitie van een deel van het agrarisch areaal naar nieuwe natuur. Met uiteraard passende compensatie voor de boeren. Pierre Bos, voorzitter van de Stichting Peel Natuurdorpen geeft daar betekenis aan met het woord landschapslandbouw: “Natuur rendabel maken voor het bedrijf, waarbij landschap wordt ontwikkeld op landbouwgrond”. Dat is hard nodig voor het in stand houden van de biodiversiteit. Die draagt immers bij aan een goede leefkwaliteit voor mensen, dieren en planten.

Wonen-werken-recreatie

“Ons buitengebied moet leefbaar blijven”, zegt Jeroen van den Heuvel. “Daarom moeten we investeren in het gebruik en leven in het buitengebied. Dat kan door juist hier woon-werk-recreatie aan te bieden.” Binnen de demolocatie worden dan ook eisen gesteld aan de landschappelijk inpassing van nieuwe woningen en nieuwe woonvormen als tiny houses en woongroepen. De duurzaamheid van nieuwe woningen wordt geborgd door gebruik van herbruikbare bouwmaterialen, goede isolatie en lokaal opgewekte energie.

Oplossing landelijke opgaven

De keuze om de demolocatie tot uitvoering te brengen is vooral gebaseerd op de overtuiging dat dit een nadrukkelijke bijdrage levert aan de vele landelijke opgaven. “Niets doen is geen optie’, zegt Jeroen van den Heuvel. “Want daarmee gaat de kwaliteit van ons landschap achteruit. Er is nog geen beleid voor. Maar belanghebbenden zijn enthousiast en het is een oplossingsrichting die op zijn minst een kans verdient. Die willen we aanpakken, liefst samen met onze buurgemeentes Boekel en Land van Cuijk.” Een concreet plan ligt er echter nog niet. “We gaan nu eerst kijken hoe we aan deze plannen invulling kunnen geven en concrete doelen stellen. Kijken welke locaties geschikt zijn voor toevoegen van bebouwing. Nadenken over voorwaarden en de verdere uitwerking. Daarna kunnen we concreet gaan werken aan de planologische en juridische inpasbaarheid.”

Informatieavond

De gemeente houdt binnenkort een informatieavond in Zeeland over de demolocatie. Plaats en tijd worden nog bekendgemaakt.

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?