Nieuwsbrief Lokaal Educatieve Agenda 27 september 2023

Geplaatst op vrijdag 3 november 2023

De Lokaal Educatie Agenda (LEA) is een middel voor gemeenten, schoolbesturen, opvangbesturen en overige partners om tot gezamenlijke afspraken te komen over de ontwikkelingen binnen kinderopvang, onderwijs, het preventieve veld jeugd. De gemeente Maashorst ziet het LEA als een basis voor een structurele samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en preventieve partners. Het LEA wordt 2 tot 3 keer paar jaar georganiseerd. De deelnemers van het LEA zijn de besturen van onderwijs, opvang en het samenwerkingsverband. Preventieve partners sluiten indien nodig aan.

De genomen besluiten in het LEA worden ter informatie gepubliceerd op de website van de gemeente in een nieuwsbrief. Die meest recente nieuwsbrief vind je hieronder.

LEA 27 september 2023

1. Onderwijsachterstandenbeleid ‘Kind en Kans’

Het onderwijsachterstandenbeleid ‘Kind en Kans’ is door het LEA vastgesteld. Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. In de gemeente Maashorst zetten we ons daarom in om (onderwijs) achterstanden bij peuters, kleuters en kinderen te verkleinen. Het beleid en de naam ‘Kind en Kans’ is tot stand gekomen in samenwerking met schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, Samenwerkingsverband 30 06, het voorgezet onderwijs, ONS welzijn vluchtelingenwerk, GGD, jongerenwerk Compass en de bibliotheek.

De deelnemers van het LEA zijn van mening dat het een mooi startpunt is. Het document wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

2. Masterplan basisvaardigheden

Het ministerie van Onderwijs lanceerde het Masterplan Basisvaardigheden. Met plannen voor de korte en lange termijn. Deze basisvaardigheden is een set aan taal- reken,- burgerschap en digitale vaardigheden die leerlingen nodig hebben, omdat ze onmisbaar zijn om te kunnen deelnemen aan de samenleving.

Uit de inventarisatie tijdens het LEA blijkt dat er zes scholen/stichtingen een aanvraag hebben gedaan en de subsidie hebben gekregen. Twee andere scholen/stichtingen hebben de aanvraag ook gedaan maar de subsidie is afgewezen. De bestuurders zetten het masterplan naar eigen inzicht in. Er is op dit moment geen samenhang in aanpak tussen de besturen. Daar is voor nu ook geen behoefte aan.

3. Notitie taalklas Maashorst

Tijdens het LEA is er gesproken over een taalvoorziening onderwijs gericht op kinderen die nauwelijks of geen Nederlands spreken. Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Wel staan alle besturen achter de visie van de notitie. In het LEA van 13 december wordt er een voldragen stuk, inclusief begroting, ter besluitvorming voorgelegd aan de deelnemers van het LEA.

4. Locaties uitbreiding taalklas

De locatie voor de uitbreiding van de taalklas is besproken tijdens het agendapunt over de Notitie taalklas Maashorst. Ook dit punt wordt nader opgepakt tijdens het LEA van 13 december.

5. Inzicht verzuim

Volgens de Leerplichtwet moeten leerlingen tussen de 8 en 18 jaar onderwijs volgen aan een school of instelling totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Als een leerling niet op school verschijnt, moet de school actie ondernemen naar de leerling en zijn ouders. Er zijn signalen over het oplopen van verzuim. In het regionaal overleg passende onderwijs en het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) is besproken hier enkele acties op uit te zetten. Daarom is de vraag voorgelegd aan de deelnemers van het LEA om een inventarisatie per schoolbestuur te maken op geregistreerd en ongeregistreerd verzuim. Hierbij zijn de opgeleverde data niet het doel, maar het aanpakken van verzuim. Daarnaast is het belangrijk dat het duidelijk wordt tegen welke mogelijke hiaten schoolbesturen aanlopen. De vragenlijst zal in overleg met het samenwerkingsverband opgepakt worden opgepakt.

5. Mededelingen

Op het volgende LEA wordt het onderwerp ‘veiligheid’ geagendeerd. Voor het volgende LEA wordt 1,5 uur gepland i.p.v. 1 uur, aangezien de duur van 1 uur in de praktijk te kort blijkt te zijn.

Het volgende LEA is op 13 december 2023.

Meer nieuws

 • Op de plek van het dierenparkje in Volkel

  29 nov 2023 - Op de plek van het dierenparkje in Volkel kunnen 22 sociale huurwoningen voor senioren worden gebouwd. Het college van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

 • Repelakker III in Zeeland: 200 woningen

  29 nov 2023 - Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Repelakker III . Dat moet de bouw van 200 woningen in Zeeland mogelijk maken.

 • Akkerwinde III: 97 woningen voor dorp Schaijk

  29 nov 2023 - Het college van Maashorst heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Akkerwinde III in Schaijk. Dat maakt de bouw van 97 woningen mogelijk.

 • Dagbesteding Odiliapeel mag uitbreiden

  29 nov 2023 - Burgemeester en wethouders van Maashorst willen de uitbreiding van de dagbesteding aan de Oosterheidestraat in Odiliapeel toestaan.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?