Gebiedsaanwijzing afkoppelplicht

Het College van burgemeester en wethouders kan een gebied aanwijzen waarbinnen het verplicht is om hemel- en/of grondwaterafvoeren af te koppelen van het vuilwater riool. Dit betekent dat het in die gebieden verboden is om hemel- of grondwater te lozen op het vuilwaterriool. 

Dit verbod geldt niet alleen voor nieuwe gebouwen en terreinen, maar ook voor alle bestaande aansluitingen. Eventueel nog aanwezige aansluitingen zullen op dat moment dus actief moeten worden opgeheven door de eigenaar.

Op dit moment zijn de volgende gebiedsaanwijzingen van kracht:

Bedrijven die op grond van de Wet milieubeheer een eigen omgevingsvergunning hebben (zogeheten Inrichtingen), vallen buiten deze gebiedsaanwijzingen. Voor inrichtingen zijn de (bedrijfsspecifieke) lozingsregels namelijk in die eigen vergunning opgenomen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?