Let op: Op Koningsdag (27 april) is de Milieustraat gesloten en wordt er geen afval aan huis ingezameld. Het ophalen vindt op een andere dag plaats. Check hiervoor je afvalkalender.

Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

Geplaatst op vrijdag 21 juli 2023

Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

De omgevingsvisie gaat over de fysieke leefomgeving. Dat is alles wat we buiten zien, horen, ruiken of op een andere manier ervaren. Bijvoorbeeld wat de kwaliteit is van de lucht, waar beschermde natuur is en welke bedrijven er zijn. De omgevingsvisie gaat in op ambities, beleid en de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, wonen en werken en cultureel erfgoed. In de omgevingsvisie van Maashorst schetsen we een beeld van de toekomst van onze gemeente. We leggen er onze ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn in vast.

Omgevingswet

De Omgevingsvisie is één van de instrumenten uit de Omgevingswet, die ingaat op 1 januari 2024. Ze is bindend voor de gemeente. Maar ze bevat géén regels voor inwoners, bedrijven of andere overheden. Die regels worden later nog vastgelegd in het omgevingsplan, de ‘vervanger’ van de bestemmingsplannen. Daarin moeten we dan weer rekening houden met de omgevingsvisie.
Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijk ontwikkeling, Omgevingswet): “De omgevingsvisie raakt iedereen. Daarom hebben we in de aanloop naar het opstellen ervan ook een uitgebreid participatietraject doorlopen. In alle kernen hebben we inwoners en ondernemers bevraagd op wat zij belangrijk vinden.” Het resultaat is vastgelegd in deze ontwerp-omgevingsvisie. “Als gemeente zullen en moeten we ons inspannen om de in de visie vastgestelde doelen te realiseren.”

Inzien en zienswijze indienen

Om iedereen genoeg tijd te geven is de omgevingsvisie vanaf 24 juli 2023 hier (PDF, 13.1 MB) te lezen, of op afspraak in het gemeentehuis. Vervolgens kan een ieder van 14 augustus tot en met 25 september 2023 gedurende 6 weken een zienswijze indienen. Daarna verwerken we alle zienswijzen en adviezen in een Nota van zienswijzen. Daarin geven we aan of en in hoeverre deze zienswijzen tot wijzigingen hebben geleid. De omgevingsvisie wordt in het laatste kwartaal van 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Inloopmomenten

Is er iets in de concept-omgevingsvisie niet duidelijk? We hebben vier inloopmomenten gepland waar belangstellenden vragen kunnen stellen. Die zijn op donderdag 3 augustus, dinsdag 15 augustus, dinsdag 29 augustus en donderdag 14 september, alle van 15.00 tot 19.30 uur in het gemeentehuis in Uden. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op omgevingswet.gemeentemaashorst (Deze link gaat naar een andere website)
 

Meer nieuws

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?