Raadsvergadering 24 februari 2022

Plaats
IBN/Meeters, Hockeyweg 5 in Uden
Tijd
19:30 uur
Voorzitter
Paul Rüpp

De vergadering is terug te luisteren via https://channel.royalcast.com/maashorst/#!/maashorst/20220224_1

Documenten

Agenda

1 - Opening en mededelingen

2 - Vaststelling agenda

3 - Benoeming burgerleden Gewoon Uden en SP

4 - Vaststelling besluitenlijst van de vorige raadsvergadering d.d. 20 januari 2022

5 - Ingekomen stukken (incl raadsinformatiebrieven)

6 - Rondvraag

7 - HAMERPUNTEN

7.a - Raadsvoorstel Bestemmingsplan Dorshout 5-5a Uden

7.b - Raadsvoorstel Financiële Verordening gemeente Maashorst

7.c - Raadsvoorstel Wegsleepverordening gemeente Maashorst

7.d - Raadsvoorstel Bestemmingsplan Maasstraat 10 Uden

7.e - Raadsvoorstel Verordening uitsluitend recht Maashorst

7.f - Raadsvoorstel Kadernota 2023 Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant

7.g - Raadsvoorstel Kadernota 2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord en Stichtingen

7.h - Raadsvoorstel Kadernota 2023 Brabant Historisch Informatie Centrum

7.i - Raadsvoorstel Kadernota 2023 Regionaal Bureau Leerlingzaken Brabant Noordoost

7.j - Benoeming leden Auditcommissie

8 - BESPREEKPUNTEN

8.a - Raadsvoorstel Kadernota 2023 GGD Hart voor Brabant

8.b - Raadsvoorstel Kadernota 2023 Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost

8.c - Raadsvoorstel Bestemmingsplan Herplant Maashorstplassen Schaijk

8.d - Raadsvoorstel Kadernota 2023 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

8.e - Raadsvoorstel Kadernota 2023 Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

8.f - Raadsvoorstel Aanvullend krediet huisvesting Taskforce RIEC gemeentehuis

9 - Motie Gemeentelijke onderscheidingen

10 - Sluiting

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?