Raadsvergadering 2 juni 2022

Plaats
Meeters IBN, Hockeyweg 5 Uden
Tijd
19:30 uur
Voorzitter
Paul Rüpp

Dit betreft een conceptagenda.
De vergadering is live te volgen via https://channel.royalcast.com/Maashorst/#!/Maashorst/20220602_1

Documenten

Agenda

1 - Opening en mededelingen

2 - Vaststelling agenda

3 - Vaststelling besluitenlijst van de vorige raadsvergadering d.d. 21 april 2022

4 - Ingekomen stukken (incl raadsinformatiebrieven)

5 - Rondvraag

6 - HAMERPUNTEN

6.a - Raadsvoorstel 1e Wijziging Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Maashorst 2022

6.b - Raadsvoorstel Beleidskader Kansen Bieden, Uitgangspunten Voor-en Vroegschoolse Educatie en Peuteropvang gemeente Maashorst

6.c - Raadsvoorstel concept begroting 2023 en concept jaarverslag 2021 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant

6.d - Raadsvoorstel Aanwijzing accountant gemeente Maashorst

6.e - Raadsvoorstel Vaststellen financiële begroting 2022 gemeente Maashorst

7 - BESPREEKPUNTEN

7.a - Raadsvoorstel Zienswijze begroting Omgevingsdienst Brabant Noord 2023 en kennisnemen jaarrekening 2021

7.b - Raadsvoorstel Beleidsplan Wet Inburgering

8 - Besloten agendapunt

9 - Sluiting

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?