Graspeel - onderzoek luchtkwaliteit

Van juli 2022 tot en met juni 2023 stond het mobiele luchtmeetstation van de provincie in de Graspeel om de luchtkwaliteit van de omgeving in kaart te brengen. Het onderzoek is inmiddels afgerond.

Wat is er gemeten?

Het mobiele meetstation heeft onder meer ammoniak, stikstofdioxide en fijnstof in de lucht gemeten. De metingen geven informatie over de concentratie (de opeenhoping) van stoffen op de plek van het meetstation. Het meetpunt stond bij de Graspeel 45. Door een jaar lang te meten, zijn alle windrichtingen en weersomstandigheden aan bod gekomen. Bekend is dat in de Graspeel omwonenden ook geuroverlast en geluidsoverlast ervaren. Maar geur en geluid kan het meetstation niet meten of waarnemen.

De uitkomsten

Fijnstof/stikstof/koolwaterstoffen

De gemeten fijnstof, stikstof en koolwaterstoffen in de Graspeel voldoen aan de EU-grenswaarden in de Wet milieubeheer. Voor fijnstof en stikstofdioxide voldoen ze echter niet aan de actuele advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. De bijdrage fijnstof komt vooral van bronnen ten noordoosten van het meetpunt, en beperkt vanuit zuidwestelijke richting. Voor stikstof komt de bijdrage vanuit de agrarische omgeving (oosten – zuidwesten). De N277 (westen) heeft ook invloed op de stikstofconcentratie.

Ammoniak

Ammoniak in lucht wordt vooral bepaald door bronnen in de omgeving. De aard en omvang van veehouderijen in de omgeving van het meetpunt hebben dan ook invloed op de ammoniakconcentraties. Ammoniak draagt verder bij aan de vorming van fijnstof en geurhinder.

De concentraties ammoniak worden uitgedrukt in µg/m3, ofwel microgram (= een miljoenste van een gram) per kubieke meter. De maximaal toelaatbare concentratie voor ammoniak is 100 µg/m3 voor chronische blootstelling (één jaar en langer) en 1200 µg/m3 voor acute blootstelling (1-14 dagen). De waarde waarbij ongeveer de helft van de mensen de geur waarneemt ligt tussen 100-1000 µg/m3.

De gemeten gemiddelde ammoniakconcentratie in de Graspeel is 16 µg/m3. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde (7 µg/m3) en de door de RIVM berekende achtergrondconcentratie voor de Graspeel (13 µg/m3). Maar ze is niet veel hoger of lager dan bij andere agrarische gebieden.

Rapport

Het volledige rapport Resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek in Graspeel Zeeland (PDF, 4.4 MB) kun je hier lezen.

Conclusie

De gemeten concentraties stikstofoxide, fijnstof en koolwaterstoffen voldoen aan de wettelijke EU-grenswaarde. Ze laten ook geen andere opvallende resultaten zien die te koppelen zijn aan de activiteiten in het gebied. Wij zien op dit moment dan ook geen aanleiding om daar actie op te ondernemen.

De gemeten concentratie ammoniak ligt hoger dan het landelijk gemiddelde, maar is niet veel hoger of lager dan in vergelijkbare agrarische gebieden met intensieve veehouderij in Nederland. Wel zijn er hoge uurgemiddelden waargenomen. Enkele daarvan zijn zo hoog, dat ze boven de geurdrempel uitkomen. Die kunnen dus geurhinder veroorzaken in de omgeving.

Hoe nu verder?

De ammoniakpieken geven aanleiding voor verder onderzoek. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de hoge uurgemiddelde concentraties ammoniak. We gaan daarom uitzoeken of we de oorzaak/bron hiervan kunnen vinden. Als we weten wat de oorzaak/bron is, kunnen we onderzoeken of daar maatregelen op te treffen zijn. Voor het eind van 2023 stellen we hiervoor een aanpak op.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over de luchtkwaliteit in Graspeel of het rapport? Dan kunt u bellen met Angeliek Hermens, tel. 0413 – 28 19 11 of stuur een e-mail naar info@gemeentemaashorst.nl.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?