Omgevingswet

In 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Wetten, regels en afspraken die in het verleden zijn ontstaan over bijvoorbeeld bouwen en gebruik van grond worden dan samengevoegd in één nieuwe wet.

Nederland behoort tot de dichtstbevolkte landen ter wereld. We hebben een lange traditie in het regelen van wat je waar mag bouwen en ondernemen. Huizen, bedrijven, wegen, scholen, sloten, spoorlijnen, hoogspanningskabels, voor alles is een passend plekje gezocht. Maar het gaat er niet alleen om of het past In de ruimte. Zaken als gezondheid en leefbaarheid worden steeds belangrijker in de afwegingen die we maken.

Daarom gaan we het anders aanpakken. Een hele bibliotheek aan landelijke wetten en regels maakt plaats voor één wet: de Omgevingswet (Deze link gaat naar een andere website). Die wet heeft een gezonde en veilige leefomgeving als uitgangspunt. En heeft daarbij ook oog voor hoe plannen en ideeën tot stand komen. Wat vindt de buurt ervan? Is die hierbij betrokken? Hoe duurzaam zijn de plannen? Wat is het effect op het woongenot? Wat is de cultuurhistorische betekenis? Al die aspecten en meer gaan we straks in samenhang bekijken. En voor de aanvraag van de vergunning, die in principe binnen acht weken is afgehandeld, hoef je nog maar naar één loket. Één wet, één loket, één procedure.

Deze animatie legt het in het kort uit.

Gemeente Maashorst en Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. We zijn echter al een hele poos druk met de voorbereidingen. Beleid en regels zijn nu nog vastgelegd in structuurvisies en bestemmingsplannen. Met de Omgevingswet gebruiken we straks andere instrumenten, zoals een omgevingsvisie en een omgevingsplan. In de opmaat naar de nieuwe wet werken we inmiddels aan het opstellen daarvan.

Inwoners en bedrijven praten mee

We kijken bij het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan bijvoorbeeld naar trends en we denken in scenario’s; wat gebeurt er als we ondernemers meer ruimte geven? Waar moeten we zorgen voor betaalbare woningen. En goede verbindingen met steden om ons heen? Of willen juist we meer ruimte voor natuur en recreatie? Maar ook: met wie gaan we dat dan voor welk gebied bepalen? Nou, ook met u dus. We zien daar namelijk graag uw inbreng. Het gaat immers om uw leefomgeving. Participatie is dan ook een van de pijlers onder de Omgevingswet.

Deze animatie legt de regels voor participatie uit die in de Omgevingswet staan.

Samen

We gaan dan ook samen met inwoners, ondernemers, instellingen en partners, met iedereen in onze gemeente, op zoek naar antwoorden op dit soort vragen. Zo werken we samen aan een veilige en gezonde leefomgeving waar het goed wonen, werken en vertoeven is. Samen geven we zo vorm aan de gemeente Maashorst van de toekomst.

Wet kwaliteitsborging bouwen

Tegelijk met de Omgevingswet gaat ook - stapsgewijs - de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. De overheid wil met deze wet bereiken dat bouwbedrijven hun werk zelf beter controleren op bijvoorbeeld constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of slecht functionerende ventilatie. Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. De Wkb geldt vooralsnog alleen voor eenvoudige bouwwerken, zoals eengezinswoningen en kleine bedrijfspanden. Vanaf naar verwachting 2025 volgen ook andere bouwwerken.

Proefdraaien met een kwaliteitsborger

Een aantal bouwprojecten werkt als proef al volgens de nieuwe bouwregelgeving uit de Wkb. Zo worden momenteel veertien woningen gebouwd aan de Langenboomseweg in Zeeland. Om vast met alle betrokken partijen te bezien wat er op ons afkomt, heeft de gemeente Maashorst van dit project een proefproject gemaakt.

Meer informatie over de Wkb vindt u op Rijksoverheid.nl. (Deze link gaat naar een andere website)

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?