Zonneparken in Maashorst

Om te kunnen voldoen aan de toekomstige energiebehoefte, gaan we zonneparken toestaan. Vooralsnog maximaal 30 hectare (perceelsgrootte), met een maximum van 20 hectare per park. We zetten in op zonneparken met de hoogste kwaliteit. En de omgeving moet daar daarvan kunnen meeprofiteren. Initiatiefnemers kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de tender (Deze link gaat naar een andere website) .

In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 de uitstoot van CO2 met ruim de helft moet zijn verminderd ten opzichte van 1990. Met dat doel werken in heel Nederland dertig regio’s samen. Maashorst maakt deel uit van de Regionale EnergieStrategie (RES) Noordoost Brabant. Binnen deze RES is afgesproken dat alle gemeenten een bijdrage leveren aan de opwekking van duurzame energie.

Daarnaast wil Maashorst in 2035 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat wat wij doen niet meer bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Maar met zonnepanelen op daken alleen komen we er dan niet voor onze energiebehoefte. Daarvoor is ook grootschalige opwek van duurzame elektriciteit nodig.

Beleid

Om goede kaders te stellen voor duurzame opwekking van energie hebben de gemeenteraden van voormalig Uden en Landerd op 17 juni 2021 al de beleidsnotitie grootschalige opwekking zonne- en windenergie (Deze link gaat naar een andere website) (PDF, 4.7 MB) vastgesteld.

Bijlage 3 uit de beleidsnotitie - inpassingsmatrix (PDF, 5.1 MB)

We willen op de eerste plaats de daken van bedrijven en agrarische gebouwen en restgronden (onder andere parkeerplaatsen, waterpartijen, geluidswallen) zoveel mogelijk benutten voor het opwekken van duurzame energie. Zonneparken moeten zorgvuldig worden ingepast in het landschap. Verder willen we ook maximaal inzetten op de maatschappelijke meerwaarde van een zonnepark. Meervoudig ruimtegebruik en koppelkansen met bijvoorbeeld de landbouwtransitie, natuurontwikkeling, goed waterbeheer en klimaatadaptie hebben een duidelijke voorkeur. We kiezen voor de kwalitatief beste projecten.

Lokaal eigendom

Verder vinden wij dat inwoners en bedrijven voor minstens 50 procent moeten kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van grootschalige zonne- en/of windenergieprojecten binnen Maashorst. Om dit mogelijk te maken hebben we aanvullend lokaal beleid opgesteld met uitgangspunten en randvoorwaarden voor lokaal eigendom. Dit is vastgelegd in een addendum.

Tender Zon-op-land

In de eerste tender Zon-op-land stellen we 30 hectare (perceelsgrootte) open voor de ontwikkeling van zonneparken. Parken mogen maximaal 20 hectare groot zijn, maar dit is afhankelijk van het landschapstype. De voorkeursgebieden voor zonneparken staan op de
kaart  van geschikte en uitgesloten gebieden zonne-energievelden. Om de verhouding aan te geven: het donkergroene deel op de kaart is ongeveer 1800 hectare groot. 30 hectare mag ingevuld worden met zonneparken.

Initiatiefnemers kunnen zich van 11 oktober 2023 tot en met 8 februari 2024 via het tenderplatform (Mercell) inschrijven (Deze link gaat naar een andere website)  voor de tender. De inschrijvingsleidraad met voorwaarden en instructies staat op het tenderplatform. Een van de voorwaarden is dat initiatiefnemers de omgeving goed informeren over hun plannen. Onze handreiking omgevingsdialoog (PDF, 697.1 kB)  kan daarbij helpen.

De communicatie over de tender verloopt via het platform. Daar kun je je vragen stellen. Die worden ook weer via het platform beantwoord.
Op 31 oktober 2023 is er een informerend gesprek voor initiatiefnemers gepland. Verdere informatie hierover is opgenomen op het tenderplatform.

Deskundigenpanel

De initiatieven worden beoordeeld door een onafhankelijk extern deskundigenpanel. Daarmee is de kwaliteit van de parken geborgd. Zij toetsen de plannen straks op onder andere de locatiekeuze, passende omvang en inpassing in het landschap.

Het panel bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een landschapsdeskundige, een specialist ruimtelijke ordening, een ecoloog, een specialist participatie zonne-energieparken en een specialist businesscase zon (financiële en energetische haalbaarheid). Aanmelden voor een van de zeven functies kan via deze link (Deze link gaat naar een andere website). Meer informatie over de verschillende functies en de taken van panelleden zijn hier (PDF, 110.1 kB) te vinden.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?