Let op: Op Koningsdag (27 april) is de Milieustraat gesloten en wordt er geen afval aan huis ingezameld. Het ophalen vindt op een andere dag plaats. Check hiervoor je afvalkalender.

Evenement in de natuurgebied De Maashorst

Natuurgebied De Maashorst is één van de grootste natuurgebieden van Noord-Brabant. Een gebied waar veel mensen genieten van de natuur en recreatiemogelijkheden. Bezoekers zijn welkom en kunnen gebruik maken van de wegen en paden in het gebied.

Natuurkern en natuurschil

In de natuurkern staan rust en ruimte voor de natuur voorop. Het gebied is fluïde wat betekent dat paaltjes en hekwerken kunnen worden verplaatst en paden kunnen worden geblokkeerd als dat beter is voor de natuur. Een aantal rustgebieden, ecologische hotspots en (tijdelijk) afgesloten gedeelten zijn niet toegankelijk voor publiek. In de natuurschil is meer ruimte om in de natuur te recreëren. Diverse routes zijn daarvoor beschikbaar.

Evenementen

De standaard voorwaarden voor het verlenen van een evenementenvergunning of het accepteren van een melding (klein) evenement zijn beschreven in het evenementenbeleid van de gemeente. Of een evenement doorgang kan vinden wordt beoordeeld op advies van de beheerder, dit is in het natuurgebied altijd maatwerk. Bij een teveel aan evenementen of bij een evenementkarakter dat afwijkt van wat past bij extensieve recreatie of op somme van het bevoegd gezag en/of de beherende instantie en/of hulpdiensten kan de gemeente een aanvraag weigeren of afzeggen of een voorstel voor aanpassing worden gedaan.

Om de route van jouw evenement te kunnen bepalen, kun je op de online viewer de ligging van de (tijdelijk) afgesloten delen, rustgebieden en ecologische hotspots vinden. De viewer is hier te raadplegen:

Ook vind je daar de ligging van het begrazingsgebied van tauros-runderen en Exmoorpony’s en het wisentgebied. In/Door deze gebieden is het niet toegestaan, evenementen te organiseren, om de rust te waarborgen. Een uitzondering hierop vormen (tot nader order) de lopende afspraken met verenigingen met toestemming voor een evenement met extensief recreatief karakter.

Waar moet je standaard op letten?

 1. Te allen tijde gelden de Openstellingsregels van het gebied, als vermeld op de openstellingsborden bij alle ingangen.
 2. Wij gaan uit van goed gedrag van de organisatie en deelnemers aan het evenement. Klachten worden achteraf teruggekoppeld met de organisatie en omgezet in verbeteringen voor een volgende keer.
 3. De zorgplicht ten aanzien van de Wet Natuurbescherming (art. 1.11) (Deze link gaat naar een andere website). De beheerders toetsen vooraf het evenement/de route op de (bekende) aanwezige natuurwaarden. Dit kan reden zijn om uw route te wijzigen of evenement te weigeren. Tijdens het evenement moet je er zelf voor zorgen dat het evenement geen schade of verstoring voor de aanwezig natuurwaarden oplevert.
 4. Verstoring van broedende vogels is verboden. Het broedseizoen loopt van circa 15 februari tot circa 15 juli). Tijdens deze periode zijn evenementen in principe niet toegestaan. Wil je toch een evenement organiseren tijdens deze periode dan moet je met een ecologische toets (door een erkend bureau) aan te tonen dat jouw evenement geen verstoring oplevert voor broedende vogels.
 5. Als het evenement door het begrazingsgebied gaat, betekent dit:
  a. Bij het betreden van het begrazingsgebied moet bij de hekwerken altijd begeleiding zijn door een poortwachter. Deze persoon zorgt ervoor dat de poorten na afloop of als er grazers in de buurt zijn, gesloten zijn.
  b. Toon altijd respect voor mogelijk aanwezige grazers en houdt altijd 50 meter afstand. Daardoor kan het zijn dat de precieze route op de dag zelf enigszins aangepast moet worden.
 6. Je moet gebruik maken van de aanwezige paden. Uitzondering hierop is het op voldoende afstand passeren van een grote grazer. Toon respect voor de natuur en medegebruikers van het gebied. Eventueel afval, afzetlint, bewegwijzering e.d. moet direct na het evenement worden opgeruimd.
 7. De online viewer is regelmatig onderhevig aan actualisaties. Zorg dat je bij jouw aanvraag de viewer gebruikt om het laatst beschikbare kaartmateriaal te raadplegen.

Stuur jouw vergunningaanvraag of melding a.u.b. op tijd toe, voorzien van:

Een vergunning vraag je bij de betreffende eigenaar, in de viewer zijn de eigendommen te zien. Op eigendom van de gemeente Maashorst vraag je een evenementenvergunning aan.

Heeft u vragen, neem dan contact op met de medewerkers van vergunningverlening evenementen via het algemene nummer van de gemeente.

Voor een aanvraag op eigendom van één van de andere eigenaren verwijzen we je naar:

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?