Kapvergunning (oud gemeente Landerd)

Onderstaand wordt de regeling van de bomenverordening in het kort weergegeven. Voor de uitgebreide (officiële) regeling verwijzen we u naar ‘www.overheid.nl’, onder ‘Bomenverordening gemeente Landerd 2020’.

Regeling van het gebied van Landerd

(hieronder vallen de kernen en het buitengebied van Schaijk, Reek en Zeeland):

Uitgangspunten:

Kapverbod beschermde houtopstand

Het is verboden beschermde houtopstanden te vellen of te doen vellen. Uitzonderingen hierop zijn af te lezen in de bomenverordening van Landerd onder artikel 3, lid 2 en 3.
Beschermde houtopstanden zijn weergeven in onderstaande kaart en bestaan uit:

Wanneer is een omgevingsvergunning (kapvergunning) nodig?

Uitzonderingen op bovenstaande verbod op kap zonder vergunning zijn af te lezen in de bomenverordening van Landerd onder artikel 4, lid 4.

Wanneer is een houtopstand kapvergunningvrij?

Wanneer de boom of houtopstand niet aan bovenstaande regels voor kapverbod of vergunningplicht voldoet is hij kapvergunningvrij. De eigenaar van de boom kan dan over gaan tot kap zonder een aanvraag in te dienen.

Wanneer is een melding bij Gedeputeerde Staten verplicht?

Buiten de bebouwde kom kan een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten gelden voor kap van een houtopstand met een oppervlakte van tien are of meer of een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat. Raadpleeg de Wet natuurbescherming voor specifieke criteria.

Wet Natuurbescherming

Bij (kap)werkzaamheden in de buitenruimte gelden een aantal regels en verboden. Die staan beschreven in de Wet Natuurbescherming. Meer informatie over deze wet is hier te vinden: Wetgeving voor natuurbescherming in Nederland | Natuur en biodiversiteit | Rijksoverheid.nl (Deze link gaat naar een andere website)

Vergunning aanvragen

Een aanvraag dient u digitaal in via het omgevingsloket (Deze link gaat naar een andere website), Een kapvergunningsaanvraag wordt beoordeeld op grond van artikel 6 van de bomenverordening.

Bezwarentermijn

Na het verlenen van de vergunning gaat de bezwaartermijn van zes weken in. Eventuele  belanghebbenden kunnen in deze periode bezwaar indienen bij de gemeente. De gemeente kan dan alsnog besluiten de vergunning niet te verlenen. Wanneer de bezwarenperiode is afgelopen en alle eventuele bezwaren zijn afgehandeld kan tot kap worden overgegaan.

Bomenkaart gemeente Landerd (oud) (Deze link gaat naar een andere website)

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?