Eikenheuvel Uden

Gemeente Maashorst ontwikkelt het gebied Eikenheuvel voor woningbouw. Dat is het gebied ten westen van Uden-Zuid, tussen de Ruitersweg, Karrevracht, Lippstadtsingel, Munterweg en Eikenheuvelweg. Daar is ruimte voor 325 tot 375 woningen.

Een projectgroep is gestart met het formuleren van een zogeheten gebiedsvisie (hoe zou woningbouw er dan uit kunnen zien hier?) en ontwikkelstrategie (hoe gaan we dat wensbeeld realiseren?). De gemeenteraad neemt hierover in het eerste kwartaal van 2022 een besluit.

Over Eikenheuvel

Eikenheuvel is een gebied van ongeveer 34 hectare ten zuidwesten van de kern van Uden. Gezien de ligging, grenzend aan Uden-Zuid, is Eikenheuvel de aangewezen locatie voor verdere uitbreiding van Uden.

Ambitie

We hebben breed onderzoek gedaan naar onder meer bodem en watersystemen, historie en archeologie, natuurwaarden en recreatie en klimaat en milieu en deze in een ambitiedocument in kaart gebracht. Het college van B en W van de voormalige gemeente Uden heeft op 3 november 2020 haar ambities voor dit gebied vastgesteld. Het ambitiedocument vormt verder ook het toetsingskader voor de op te stellen ruimtelijke plannen.

Voorkeursmodel

Het voorkeursmodel is het eindresultaat van een modellenstudie. Op basis van de ambitiecriteria heeft het college een afweging gemaakt, wat tot het voorkeursmodel heeft geleid: een combinatie van peelrandbreuk en buurtschap.

In de presentatie op YouTube (Deze link gaat naar een andere website) geven we uitleg over het voorkeursmodel en de afwegingen die daarin zijn gemaakt.

Opmaat naar gebiedsvisie

Op basis van de ambities voor Eikenheuvel, het voorkeursmodel en gesprekken met omwonenden en grondeigenaren is een eerste concept ontwikkeld voor hoe de wijk er straks uit zou kunnen zien. Bekijk de presentatie van dit concept. (PDF, 6.7 MB)

Aan de hand van dit concept zijn we opnieuw met omwonenden, grondeigenaren, betrokken organisaties en marktpartijen in gesprek gegaan. De opbrengst van die gesprekken lees je hier. (PDF, 172.3 kB) Waar mogelijk nemen we de opmerkingen mee in het opstellen van de uiteindelijke gebiedsvisie. Die ligt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Onderzoek Peelrandbreuk

In oktober 2021 hebben we onderzoek gedaan naar de ligging van de Peelrandbreuk in het gebied Eikenheuvel. Tijdens dit veldonderzoek zijn verschillen in bodemopbouw en grondwaterpeilen zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht. Ook is gekeken naar de aanwezigheid van specifieke planten en dieren die met de aanwezigheid van breuken geassocieerd worden. Van de uitkomsten wordt een rapportage opgesteld. De bevindingen helpen ons bij het maken van toekomstbestendige inrichtingsplannen voor het gebied Eikenheuvel.

Planning

Nu de keuze voor een voorkeursmodel is gemaakt, gaan we dit verder uitwerken. De planning hiervoor ziet er als volgt uit.

11 maart 2021 Raadsinformatiebijeenkomst uitleg voorkeursmodel.
mei 2021 Optimaliseren voorkeursmodel en veldsessie met omwonenden en marktpartijen.
2e helft 2021 Opstellen gebiedsvisie.
2e helft 2021 Ontwikkelstrategie - hoe gaan we het wensbeeld realiseren.
1e kwartaal 2022 Ruimtelijke procedures.
2023 of 2024 Start bouwactiviteiten, afhankelijk van het verloop van de ruimtelijke procedures.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over dit project? Wellicht vind je het antwoord in de Veelgestelde vragen en antwoorden (PDF, 100.7 kB). Of in de vragen van de raadsleden (PDF, 96.0 kB) tijdens de presentatie op 11 maart 2021, met bijbehorende antwoorden.

Meer informatie

Heb je nog meer of andere vragen? Neem dan contact op met de Kavelwinkel via kavel@gemeentemaashorst.nl.

Het gebied Eikenheuvel ingetekend op de plattegrond van Uden

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?