Kapvergunning (oud gemeente Uden)

De gemeente Uden hanteerde voor het verlenen van een kapvergunning de bomenverordening.

Ter informatie: Een boom is een houtachtig, overblijvend gewas met omtrek van 16 cm op 130  hoogte van de grond. In het geval van meerstammigheid geldt de stamomtrek van alle stammen gezamenlijk.

Wanneer is een kapvergunning (omgevingsvergunning) nodig?

Er zijn verschillende situaties waarbij een kapvergunning (ook wel omgevingsvergunning (Deze link gaat naar een andere website)) nodig is. In deze gevallen is het verboden om de boom zonder (omgevings)vergunning te kappen.

Er is ook sprake van kappen als meer dan 20% van het volume wordt gesnoeid. Ook mag u geen handelingen verrichten, zowel boven- als ondergronds, die de boom doet afsterven, ernstig beschadigen of ernstig ontsieren.

U moet een vergunning aanvragen in het geval de:

  1. boom en/of houtopstand is opgenomen op de gemeentelijke Groene Kaart. De boom is dan aangemerkt als waardevol, beeldbepalend of monumentaal. De status van de boom bepaalt de zwaarte bij de beoordeling van de kapaanvraag. Op de Groene Kaart staan zowel gemeentelijke als particuliere bomen. Als een particuliere boom is opgenomen op de Groene Kaart, dan is de eigenaar van de boom hierover bericht.
  2. boom (of bomen) een stamomtrek van meer dan 120 centimeter heeft/hebben, gemeten op 130 centimeter vanaf de grond.
  3. boom of houtopstand is aangelegd op basis van een herplant- en instandshoudingsplicht.
  4. houtopstand binnen de bebouwde kom in het bestemmingsplan van het perceel waar de boom staat, is opgenomen als ‘bos’.

Kapvergunningvrij

In sommige gevallen is een kapvergunning overbodig. In de Bomenverordening (vastgesteld juni 2019) van de gemeente Uden is opgenomen dat de volgende houtopstanden kapvergunning vrij zijn:

Vergunning aanvragen

Een kapvergunning kan alleen worden aangevraagd door de ‘rechthebbende’, met andere woorden de eigenaar van de boom. De aanvraag kan worden ingediend via het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een andere website). De vergunning heet hier 'omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden'. U heeft voor de aanvraag uw DigiD-inlogcode nodig (bedrijven uitsluitend via 'eHerkenning'). Via Omgevingsloket online kunt u ook nagaan of u daadwerkelijk een kapvergunning nodig heeft.

Hoe wordt een vergunning beoordeeld?

De gemeente weegt met een beoordelingsformulier de belangen van handhaving van de te kappen houtopstand af tegen de belangen van verwijdering. In dit formulier worden punten gegeven voor zowel belangrijke argumenten voor boombehoud als kappen. Heeft het belang van kappen evenveel of meer punten, dan wordt een vergunning verleend. Hier kan wel een herplantverplichting uit volgen bij een bepaalde score van boombehoud. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

De volgende voorwaarden gelden voor een vergunning:

Houtopstanden buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom kan een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten gelden voor kap van een houtopstand met een oppervlakte van tien are of meer of een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat. Raadpleeg de Wet natuurbescherming voor specifieke criteria.

Wet Natuurbescherming

Bij (kap)werkzaamheden in de buitenruimte gelden een aantal regels en verboden. Die staan beschreven in de Wet Natuurbescherming. Meer informatie over deze wet is hier te vinden: Wetgeving voor natuurbescherming in Nederland | Natuur en biodiversiteit | Rijksoverheid.nl (Deze link gaat naar een andere website)

Groene kaarten (gemeente Uden oud)

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?