Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veel gestelde vragen en antwoorden over de opvang van asielzoekers in het Van der Valk Hotel Uden-Veghel.

Vragen over het proces

Waarom heeft Maashorst een opvanglocatie?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan het grote aantal nieuwe vluchtelingen niet aan. Daarom zijn er landelijk en regionaal afspraken gemaakt: elke regio moet een bijdrage leveren. Samen met onze buurgemeenten hebben we die opgave onderling verdeeld. We willen namelijk als gemeenten gezamenlijk een bijdrage leveren aan de noodoproepen van COA, VNG en de staatssecretaris, zoals we dat eerder ook hebben gedaan voor vluchtelingen uit Oekraïne en met de organisatie van een crisisnoodopvang in ’t Oventje (zomer 2022). Ook Maashorst neemt haar verantwoordelijkheid.

Wanneer gaat de opvanglocatie open?

Op dit moment loopt er nog een rechtszaak. Daardoor is nog niet duidelijk wanneer de asielopvang kan starten. Het streven is de opvang zo spoedig mogelijk in gebruik te nemen voor maximaal 300 asielzoekers tot uiterlijk 1 oktober 2026.

Voor hoe lang is deze opvanglocatie?

Voor maximaal 3 jaar tot 1 oktober 2026.

Wie worden er opgevangen?

Met het COA is afgesproken dat eerst statushouders die aan onze gemeente of regio zijn toegewezen naar Uden komen. De overige plaatsen worden aangevuld met kansrijke asielzoekers. Dat zijn mensen die grote kans maken op een verblijfstatus. Het COA streeft daarbij naar een uitgebalanceerde mix van alleenreizenden en gezinnen.

Waarom is deze plek gekozen?

In dit geval heeft het Van der Valk-concern het COA aangeboden om het hotel tijdelijk te gaan gebruiken voor de opvang van asielzoekers. Het COA heeft vervolgens de keuze gemaakt om op dit aanbod in te gaan.

Zijn er andere locaties in Maashorst voor opvang?

Naast de drie locaties waar we Oekraïense vluchtelingen opvangen, zijn er momenteel geen andere locaties in onze gemeente. Maashorst moet vóór 2024 225 asielzoekers opvangen. Het voorstel van Van der Valk heeft ons weliswaar verrast, maar stelt de gemeente in staat om snel aan deze opgave te voldoen. Daarnaast werken we momenteel aan alternatieve opvanglocaties voor opvang na afloop van de 3 jaren in het hotel.

Zijn er andere locaties in Nederland voor asielzoekers?

Alle gemeenten in Nederland hebben een opgave om asielzoekers op te vangen. Als gevolg wordt op dit moment in talloze plaatsen al opvang gerealiseerd of voorbereid.

Blijft het Van der Valk Hotel open als hotel tijdens de opvang?

Nee.

Wie heeft bepaald dat Maashorst asielzoekers moet opvangen?

Zowel het Europese parlement als onze regering hebben bepaald dat we vluchtelingen opvangen. Onze veiligheidsregio Brabant-Noord heeft de opdracht om in totaal 2424 mensen op te vangen per 1 januari 2024 (let wel: dit aantal kan tussentijds wijzigen als gevolg van veranderende toestroom van asielzoekers). Gemeente Maashorst heeft daarbij de verantwoordelijkheid voor 225 asielzoekers.

Wie heeft het besluit genomen om deze opvang in het Van der Valk Hotel te realiseren?

Het COA en het Van der Valk-concern hebben het initiatief genomen om asielopvang te realiseren in het Van der Valk Hotel. Vervolgens hebben ze de gemeente gevraagd of ze daaraan wil meewerken. Het college van B en W heeft hierop gereageerd met een ‘positieve grondhouding onder voorwaarden’. Dat wil zeggen: we willen meewerken, op voorwaarde dat er werkafspraken worden vastgelegd met het COA (bijvoorbeeld over veiligheid) en dat met het Van der Valk-concern afspraken worden vastgelegd over voortzetting van het hotel na 3 jaar.

Kan ik bezwaar maken?

Ja, je kunt bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning (tot 30 januari 2024).

Waar kan ik terecht met vragen, opmerkingen, klachten?

Wie draagt de kosten voor deze opvanglocatie?

De kosten van opvang worden betaald door de Rijksoverheid. Een budgetneutrale aanpak was een belangrijke voorwaarde voor de gemeente.

Wordt planschade of financieel nadeel vergoed?

Als er volgens de wet recht op is, wordt planschade of financieel nadeel vergoed.

Hoe kan ik het nieuws over deze opvanglocatie volgen?

Je vindt alle informatie over de opvang van asielzoekers in het Van der Valk Hotel (voor zover nu bekend) op de website van de gemeente. Als er nieuws is over de opvang, melden we dat in de nieuwsrubriek op de pagina www.gemeentemaashorst.nl/asielopvang onder het kopje ‘Nieuws over de opvang asielzoekers’ (rechts op het scherm).

Hoe zijn/worden direct omwonenden betrokkenen/geïnformeerd?

Na de opening van de asielopvang organiseert het COA overleg met omwonenden. Het COA hecht er namelijk grote waarde aan in nauwe verbinding met buren te staan. In de praktijk van andere vergelijkbare locaties werkt dat goed; korte lijnen en snel handelen.

Vertrekken de mensen die wel asiel aanvragen op een later moment ook weer?

In eerste instantie krijgen deze vluchtelingen een verblijfsvergunning voor 5 jaar. Daarna bekijkt de IND of de redenen waarom zij gevlucht zijn nog gelden. Als de IND besluit dat de redenen niet meer gelden, keren de migranten terug naar het land van herkomst.

Vragen over de locatie

Hoe hard is de afspraak dat dit voor 3 jaar is?

Dat is een harde afspraak. Na maximaal 3 jaar eindigt de opvang (uiterlijk 1 oktober 2026).

Worden er vaker hotels gebruikt voor een asielopvang?

Ja, het COA gebruikt vaker hotels als opvanglocatie. Zo werken ze ook op andere plekken in Nederland onder andere samen met Van der Valk Hotels.

Hoe zit het met de veiligheid op en rondom de locatie?

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Dit doet de organisatie in samenwerking met de beveiligingsorganisatie Trigion. Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie. Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De vluchtelingen krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid, maar ook omgangsvormen in Nederland.

Op de opvanglocaties van het COA gelden huisregels en de bewoners worden geacht zich daaraan te houden. Als de opvang start is er een telefoonnummer voor direct omwonenden beschikbaar dat 24 uur per dag bereikbaar is voor urgente zaken. Ook komt er een e-mailadres voor minder dringende kwesties.

Er wordt momenteel een veiligheidsplan opgesteld, waarin alle aspecten rond veiligheid op en rond het terrein worden geborgd.

Mogen de bewoners van het terrein af?

Ja, dat mag.

Blijft het parkeerterrein (met de oplaadpalen voor elektrische auto’s) van het hotel beschikbaar?

Ja, de oplaadstations blijven beschikbaar.

Hoeveel verdient Van der Valk met de opvang van asielzoekers?

Wij weten niet hoeveel geld het hotel krijgt voor de opvang. Dat is een afspraak die het COA maakt met de ondernemer en het Rijk.

Vragen over asielzoekers

Wie komen/wonen er? Zijn dat gezinnen, mannen alleen, kinderen?

Met het COA is afgesproken dat eerst statushouders die aan onze gemeente of regio zijn toegewezen naar Uden komen. De overige plaatsen worden aangevuld met kansrijke asielzoekers. Dat zijn mensen die grote kans maken op een verblijfstatus. Het COA streeft daarbij naar een uitgebalanceerde mix van alleenreizenden en gezinnen.

Meer informatie over de asielzoekers die naar Nederland komen (en de manier waarop ze worden opgevangen in lokale opvanglocaties) vind je op de website van het COA (Deze link gaat naar een andere website).

Komen er ook veilige landers?

Gemiddeld wordt circa 3% van de bedden in opvanglocaties bezet door asielzoekers uit veilige landen die in afwachting zijn van hun proces. Zie ook de website van het COA (Deze link gaat naar een andere website).

Wie bepaalt wie hier naartoe komen?

Dat bepaalt het COA.

Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, noodopvang, azc's - wat is wat?

Vluchtelingen zijn mensen die wegens oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt de asielaanvragen. Zodra asielzoekers een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland. De doorstroom van statushouders vanuit de azc’s naar woningen is als gevolg van de krapte op de woningmarkt laag, onder andere hierdoor heeft het COA te weinig opvangcapaciteit. Om toch aan de wettelijke taak te kunnen voldoen om iedereen die in Nederland asiel aanvraagt op te kunnen vangen, zijn daarom extra (nood)opvanglocaties nodig, zoals in Maashorst.

Overigens heeft 85% van de asielzoekers die in de asielopvang komen momenteel kans op een verblijfsvergunning.
Zie ook: https://www.coa.nl/nl/watiswaar (Deze link gaat naar een andere website) (wat is waar over asielopvang?)

Hoe verloopt de asielprocedure?

Bekijk het antwoord op deze vraag in het filmpje op de website van het COA: https://www.coa.nl/nl/asiel (Deze link gaat naar een andere website)

Wat doen de bewoners overdag?

Het COA biedt diverse activiteiten aan de bewoners aan en hoopt daarin ook de verbinding met de buurt aan te gaan. Denk aan sporten, muziek maken, gezamenlijk eten of naar een taalcafé gaan. Voor sommige activiteiten nodigt het COA ook buurtbewoners uit.

Verder hebben de mensen die in de opvang verblijven, dezelfde rechten en plichten als ieder ander in Nederland als het aan komt op bewegingsvrijheid. Ze mogen zich dus vrij bewegen, wel is er een wekelijkse meldplicht. Het COA kent huisregels, bewoners krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt. En ze krijgen uitleg over rechten, plichten en omgangsvormen in Nederland. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving. Leerplichtige kinderen volgen onderwijs. Daarnaast hebben volwassenen gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en Vluchtelingenwerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan zowel op als buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we naar een zinvolle tijds- en dagbesteding. Asielzoekers mogen onder bepaalde voorwaarden ook betaald werken.

Als u zelf ideeën hebt of een bijdrage wilt leveren, kunt u dit alvast laten weten via asielopvang@gemeentemaashorst.nl en dan zorgen wij dat het op de goede plek komt.

Zitten hier uitgeprocedeerde asielzoekers bij?

Nee, er komen geen uitgeprocedeerde asielzoekers naar Maashorst. Het gaat bij deze opvang om mensen die aan het begin staan van de asielprocedure. Wel zijn ze al gescreend door het COA en ze hebben een gezondheidstest gehad.

Komen er ook Oekraïners op deze locatie?

Nee, er komen geen Oekraïners op deze locatie. Oekraïense vluchtelingen vallen onder de nieuwe Europese Beschermingsregeling waarmee zij tot drie jaar kunnen verblijven in Nederland. Ze hoeven dus geen asiel aan te vragen. Maar ze mogen dat wel. Oekraïense vluchtelingen die asiel aanvragen, krijgen onderdak van het COA. Vluchtelingen uit Oekraïne die hier geen asiel aanvragen, worden opgevangen door het Rijk. In Maashorst zijn in korte tijd drie opvanglocaties gerealiseerd voor vluchtelingen uit Oekraïne:

  1. Het voormalige brandweerkantoor aan de Nieuwe Markt in Uden: 37 opvangplekken.
  2. Het voormalige politiebureau aan de Leeuweriksweg in Uden: 128 opvangplekken.
  3. Het voormalige raadhuis in Schaijk: 22 opvangplekken.

Hoeveel mensen komen er?

Er komen maximaal 300 mensen naar deze locatie om opgevangen te worden.

Waarom komen er 300 mensen en niet minder? Is het niet beter hen meer te spreiden?

Het COA zoekt in het hele land veel opvanglocaties. De gemeente wil graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om mensen die zijn gevlucht menswaardig onderdak te bieden. Het verzoek van het COA betreft in onze gemeente de opvang van 300 personen, omdat dit aantal mogelijk is in de beoogde locatie. Het is efficiënter om een wat grotere opvang te realiseren dan bijvoorbeeld 10 kleinere locaties. Bij grotere locaties zijn er meer mogelijkheden in onder meer de faciliteiten die geboden worden door het COA, zoals meer begeleiding, beveiliging en gezondheidszorg.

Is de opvang een openbare locatie?

Nee, de opvang is geen openbare locatie. Bewoners kunnen vrijelijk in en uit lopen. Bezoekers moeten zich identificeren bij betreden van het terrein.

Worden de vluchtelingen gescreend of onderzocht?

Na binnenkomst in Nederland worden alle asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd door de AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten nader. De mensen krijgen een medische intake en zo nodig een tbc-controle.

Waar gaan de asielzoekers daarna naar toe?

De opvang van asielzoekers in Nederland is op dit moment een behoorlijke puzzel als gevolg van de hoge instroom van vluchtelingen in Nederland, de hoge bezetting op de vaste locaties van het COA en de in gebruik genomen (crisis)noodopvanglocaties in het land waarvan de looptijd varieert. Het streven vanuit het COA is om alle asielzoekers die in procedure zitten of een verblijfsvergunning hebben gekregen uiteindelijk te huisvesten op reguliere locaties.

Hoe kan het dat mensen uit landen die niet als onveilig worden gezien, toch statushouder worden in Nederland?

Dat kan bijvoorbeeld als iemand bescherming nodig heeft voor zaken als religie, seksuele geaardheid of andere zaken. Meer informatie daarover is hier (PPTX, 1.1 MB) te vinden.

Klopt het dat 88% van alle mensen die naar Nederland migreren geen asielzoeker dan wel vluchteling is?

Dat klopt. Een deel van die migranten vertrekt ook weer na een aantal jaar, zoals internationale studenten en arbeidsmigranten.

Geeft het gemiddelde percentage van migranten die asiel aanvragen (12% in de afgelopen 10 jaar) niet een vertekend beeld? Zijn er de afgelopen 3 jaar niet meer mensen die vluchten voor oorlog dan bijvoorbeeld arbeidsmigranten?

De afgelopen 10 jaar is juist wel een representatieve periode, gezien het aantal gebieden waar oorlog is sinds 2015. Het percentage migranten dat asiel aanvraagt was in 2022 11,5%. De cijfers van 2023 zijn nog niet bekend (bron: CBS).

Waarom gelden er voor migranten uit Oekraïne andere regels dan voor migranten uit bijvoorbeeld Wit-Rusland?

Het antwoord op deze vraag vind je op de website van de IND onder Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne (Deze link gaat naar een andere website).

Vragen over statushouders

Gaan statushouders, nadat zij een woning hebben gekregen, op lange termijn nog terug of blijven zij in Nederland?

In principe kunnen deze mensen niet terug. Ze hebben asiel aangevraagd met het doel om hier te blijven, omdat ze gevlucht zijn voor bijvoorbeeld een oorlog. De vergunningsperiode is voor een bepaald aantal jaren en kan worden verlengd. De IND is verantwoordelijk voor het verlenen en verlengen van vergunningen. Als het weer veilig is in het land van herkomst, keren sommige vergunninghouders terug en sommigen blijven hier. COA heeft daar geen zicht op. Vanaf het moment dat ze uitstromen bij COA, heeft COA geen contact meer met ze.

Als je statushouder bent, is die status voor altijd of kun je die nog kwijtraken, bijvoorbeeld als je je inburgeringsexamen niet haalt?

Statushouders hebben een voorlopige verblijfsvergunning. Wie het inburgeringsexamen haalt, kan Nederlander worden. Wie het examen niet haalt of niet doet, krijgt een boete.

Hoe ziet die boete eruit?

Alle info daarover staat op www.inburgeren.nl (Deze link gaat naar een andere website)

Worden statushouders ook begeleid in het zoeken naar huisvesting?

Dat wordt inderdaad vanuit het COA geregeld. Iedere gemeente heeft een taakstelling waaraan zij moeten voldoen. De regievoerder kijkt per gemeente hoe ze bewoners aan woningen kunnen koppelen.

Hoe zijn de wachttijden voor en woning voor statushouders; net als voor Udenaren bijvoorbeeld 10 jaar?

Ook statushouders moeten wachten op een woning. Sinds 2017 hebben zij niet meer als vanzelfsprekend urgentie. Gemeente hebben echter wel de verplichting om statushouders te huisvesten. Daarvoor hebben zij officieel 10 weken. Dat lukt echter bijna nooit, vanwege de woningnood.
Gemiddeld wordt ca. 7,5 procent van de sociale huurwoningen toegewezen aan statushouders.
Meer info is te vinden op Wist u dat...? Feiten en cijfers over Migratie en Gemeenten (deel 1) | Nieuwsbericht | Adviesraad Migratie (Deze link gaat naar een andere website).

Begint de inburgering pas op het moment dat statushouders een woning hebben?

Het COA biedt een zogenoemde ‘voorinburgering’ aan. De gemeente biedt een traject als vervolg daarop, dat we ook ‘voorinburgering’ noemen. De wettelijke inburgeringsplicht gaat pas in zodra statushouders een woning toegewezen hebben gekregen, want pas dan zijn zij inwoner van de gemeente. Eerder dan dat kan de gemeente hen niets verplichten. We kunnen hen wel voorbereiden op het inburgeringsproces. Op die manier kunnen statushouders sneller aan de slag op het gebied van werk, taal en school zodra de inburgeringsplicht start.

Hoe worden mensen gekoppeld aan de gemeente Maashorst? Zit daar een systeem achter?

COA heeft hiervoor een aparte afdeling, bestaande uit regievoerders. De regievoerders koppelen mensen aan een gemeente. In principe verloopt de toewijzing vrij willekeurig. Alleen in specifieke gevallen kunnen mensen een voorkeursgemeente aangeven. Dit kan bijvoorbeeld als zij in een specifieke gemeente eerstegraads familie of een arbeidscontract hebben, hoger onderwijs volgen of afhankelijk zijn van een medische behandeling die alleen op één bepaalde plaats kan worden gegeven.

Vragen over straatcoaches

Wat doen straatcoaches?

Rondom de noodopvang in Uden zijn straatcoaches actief. Zij worden ingehuurd en aangestuurd door het COA. De coaches hebben als opdracht verbinding te leggen tussen de bewoners en de buurt.

Hoe weet het COA waar de straatcoaches tegenaan lopen?

Straatcoaches maken dagelijks rapportages van wat zij hebben gedaan en gezien, die COA in een briefing ontvangt. Het COA zorgt voor de opvolging, indien nodig.

Wat doen de straatcoaches zoal?

De straatcoaches rijden rond door de buurt en lopen op verschillende plekken rond. Ze leggen contact met bewoners van de noodopvang en inwoners van Uden die zij op straat tegenkomen. Ze spreken bijvoorbeeld groepen jongeren aan om overlast te voorkomen.

Welke bevoegdheden hebben de straatcoaches?

De straatcoaches hebben geen bevoegdheden zoals beveiligers of agenten. Aanhouden kunnen en mogen ze wel. Daar krijgen ze ook ruime training in. Ze hebben geen wapens.

Zijn of komen er meer straatcoaches, nu er meer bewoners zijn en het mooier weer wordt?

Meer bewoners zullen nu Uden in gaan.
Er zijn twee straatcoaches per dag actief. Dat blijft voorlopig zo, omdat het ook heel rustig is en er geen incidenten zijn. Op het moment dat er meer bewoners in de omgeving en in een wat grotere cirkel buiten zijn, gaan de straatcoaches daar wat vaker aanwezig zijn om in gesprek te gaan met bewoners van de opvang, inwoners van Maashorst en ondernemers.

Hoe zijn de straatcoaches herkenbaar?

Op zowel de auto’s als kleding staat herkenbaar “straatcoaches”.

Wat is het verschil tussen de straatcoaches en de jongerenwerkers?

De straatcoaches lopen rond, spreken aan en signaleren. Dat doen ook de jongerenwerkers. Maar eventuele opvolging van signalen en begeleiding van jongeren ligt bij het jongerenwerk.

Wat voor meldingen hebben de straatcoaches zoal binnen gekregen, van bijvoorbeeld winkeliers?

Er komen vrij weinig meldingen binnen. Er zijn geen specifieke meldingen geweest van winkeliers.

Hoe kun je een melding doen bij de straatcoaches?

Je kunt een melding doen via het telefoonnummer van de straatcoaches, via 06 – 4161 5987. De meldingen komen direct binnen bij de straatcoaches die dan dienst hebben. Zij zijn dan ook direct ter plekke.

Het gaat bij deze opvang heel goed. Hoe komt het nu dat op locaties als Ter Apel en Budel wel incidenten zijn?

Ter Apel en Budel huisvesten andere doelgroepen, zoals mensen die nog niet zijn ingeschreven en mensen die (nog) geen status hebben. Ter Apel en Budel zijn grote opvanglocaties met heel veel bewoners, in relatief kleine dorpen.

Wanneer zijn de straatcoaches actief?

De straatcoaches zijn actief:

De straatcoaches lopen ook op het foodcourt. Spreken zij ook mensen aan?

In principe niet, tenzij ze overlast veroorzaken.

Hoe groot is het surveillancegebied van de straatcoaches?

Zo groot als waar de bewoners van COA naartoe gaan, dus in de hele kern Uden en als het nodig is ook daarbuiten.

Gaan de straatcoaches ook een winkel in als daar iets aan de hand is?

Als dat nodig is doen zij dat, maar daar is tot nu toe geen sprake van.

Algemene vragen

Wat kan ik doen bij overlast?

Kan ik ook helpen bij de opvang?

In opvanglocaties voor vluchtelingen zijn veel vrijwilligers actief. Ook buiten opvanglocaties zetten mensen zich belangeloos in voor vluchtelingen. Met eigen initiatieven of vanuit organisaties en bedrijven. Daar is het COA erg blij mee. Als je zelf ideeën hebt of een bijdrage wilt leveren, kun je dit alvast laten weten via: uden@coa.nl.

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Voor vragen, meer informatie over het COA en contactgegevens kun je terecht op www.coa.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Waar vind ik het veiligheidsplan?

Bekijk het Veiligheids- en omgevingsplan Maashorst (PDF, 516.7 kB).

Er zijn zo veel termen, zoals vluchtelingen, asielzoekers, statushouders. Wat is het verschil tussen een vluchteling en een migrant?

Meer informatie vind je in deze presentatie (PPTX, 1.0 MB) van het COA.

Ondanks de relatief kleine groep die bij COA terechtkomt, loopt COA wel over. Hoe kan dat?

Dat heeft vooral te maken met de minimale doorstroom. Omdat het woningaanbod zeer klein is, krijgen veel statushouders nog geen woning toegewezen binnen de betreffende gemeente. Al deze statushouders verblijven nog bij COA, waardoor het capaciteitsprobleem steeds groter wordt.

Volgens de spreidingswet moet de gemeente 341 asielzoekers opvangen. Hoe gaat de gemeente die 41 extra plekken faciliteren?

Op de noodopvang komen niet meer dan 300 bewoners. De gemeente heeft een tekort aan opvangplekken, ook voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeente heeft een projectteam dat op dit moment beschikbare locaties en voorzieningen in kaart brengt.

Als er nieuws is over het totaal aantal asielzoekers dat wordt opgevangen in de gemeente, waar en hoe horen we dat dan?

Er komt een communicatieplan voor nieuwe opvanglocaties. Het communicatieplan beschrijft hoe de gemeente in gesprek gaat met de omgeving, zodra bekend is welke locaties in beeld zijn. Inwoners worden dan geïnformeerd met onder meer brieven, tijdens informatiebijeenkomsten en via de media.

Meer informatie

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?