Evaluatie herindeling gemeente Maashorst

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken gaat Bureau Berenschot de herindeling van gemeente Maashorst evalueren. Daarbij gaat het bureau verschillende belanghebbenden betrekken, variërend van inwoners tot bestuurders en ambtenaren.

Waarom een evaluatie?

Toen destijds de voorgenomen herindeling tot gemeente Maashorst in de Tweede Kamer werd behandeld, vroegen enkele kamerleden bijzondere aandacht voor het draagvlak in de kernen Schaijk en Reek. Als gevolg heeft de Kamer toen zijn instemming aangevuld met de voorwaarde dat in 2024 een evaluatie moet plaatsvinden van het functioneren van de nieuwe gemeente.

Hoe wordt de evaluatie aangepakt?

Voor de uitvoering van die evaluatie heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken adviesbureau Berenschot geselecteerd als onafhankelijke onderzoeker. Het bureau gaat de evaluatie in drie fases aanpakken.

Fase 1 Evaluatieontwerp (april-juni 2022)

In deze eerste fase heeft Berenschot input verzameld voor het ontwerp van de uiteindelijke evaluatie. Dat ontwerp bestaat grofweg uit een beschrijving van de aanleiding en scope van het onderzoek, het evaluatiekader en de onderzoeksactiviteiten die behoren tot het onderzoek. Daartoe heeft Berenschot gesproken met de burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris, de griffier en enkele vertegenwoordigers van inwoners (via de dorpsraden/gebiedsplatforms). Ook is een bijeenkomst voor de gemeenteraad georganiseerd en is Berenschot te rade gegaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Noord-Brabant.

Fase 2 Nulmeting (juli-september 2022)

In deze fase wordt een eerste ‘meting’ gedaan, op basis waarvan in 2024 de voortgang/ontwikkeling van de gemeente Maashorst in beeld kan worden gebracht. Deze nulmeting brengt de uitgangspositie – de ambities en opgaven – van Maashorst in beeld en de wijze waarop we als nieuwe gemeente deze ambities en opgaven willen aangaan.
Bij deze nulmeting wordt een bredere groep belanghebbenden betrokken. Zo zal Berenschot naast bestuurders en ambtenaren van de gemeente ook vertegenwoordigers interviewen van de zes kernen (gebiedsplatforms/dorpsraden). Daarnaast organiseert het bureau vier bijeenkomsten met maatschappelijke en economische partijen, zoals (een afvaardiging van) de Wmo-raad/participatieraad, zorgaanbieders, (sport-, carnavals- en overige) verenigingen, onderwijsinstellingen, ondernemingsverenigingen enz. Ook worden in deze fase opnieuw raadsbijeenkomsten georganiseerd: één om informatie op te halen en later een om verzamelde beelden aan de raad terug te koppelen. En Berenschot gaat in deze fase eveneens te rade bij de colleges van drie buurtgemeenten en bij de provincie.

Fase 3 Evaluatie (april-september 2024)

In 2024 vindt de daadwerkelijke evaluatie plaats. Berenschot evalueert dan de ontwikkeling die de gemeente Maashorst heeft doorgemaakt ten opzichte van de uitgangssituatie, en de resultaten die daarbij zijn gerealiseerd.
Daarbij worden alle eerder bevraagde vertegenwoordigers opnieuw betrokken, aangevuld met een enquête voor inwoners. Ook wordt in deze fase een benchmarkanalyse uitgevoerd (= een vergelijking van Maashorst met andere gemeenten) om zicht te krijgen op de kosten en formatie van de gemeente.

Klankbordgroep

Het onafhankelijke onderzoek van Berenschot wordt begeleid door een klankbordgroep, bestaande uit Rianne Donders (waarnemend burgemeester Maashorst), Harold van den Broek (wethouder), Stijn Smeulders (gedeputeerde Noord-Brabant) en een afgevaardigde van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze klankbordgroep zal de voortgang van het onderzoek monitoren.

Vervolgstappen

De uitkomsten van de onafhankelijke evaluatie vormen straks de basis voor besluitvorming door de gemeenteraad van Maashorst en worden door de minister van Binnenlandse Zaken aan de Eerste en Tweede Kamer gezonden.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?