Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Evaluatie herindeling gemeente Maashorst

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken evalueert Bureau Berenschot de herindeling van gemeente Maashorst. Daarbij betrekt het bureau verschillende belanghebbenden, variërend van inwoners tot bestuurders en ambtenaren.

Waarom een evaluatie?

Toen destijds de voorgenomen herindeling tot gemeente Maashorst in de Tweede Kamer werd behandeld, vroegen enkele kamerleden bijzondere aandacht voor het draagvlak in de kernen Schaijk en Reek. Als gevolg vulde de Kamer toen zijn instemming aan met de voorwaarde dat in 2024 een evaluatie moet plaatsvinden van het functioneren van de nieuwe gemeente.

Hoe wordt de evaluatie aangepakt?

Voor de uitvoering van die evaluatie selecteerde het ministerie van Binnenlandse Zaken adviesbureau Berenschot als onafhankelijke onderzoeker. Het bureau pakt de evaluatie in drie fases aan.

Fase 1 Evaluatieontwerp (april-juni 2022)

In deze eerste fase verzamelde Berenschot input voor het ontwerp van de uiteindelijke evaluatie. Dat ontwerp bestaat grofweg uit een beschrijving van de aanleiding en scope van het onderzoek, het evaluatiekader en de onderzoeksactiviteiten die behoren tot het onderzoek. Daartoe sprak Berenschot met de burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris, de griffier en enkele vertegenwoordigers van inwoners (via de dorpsraden/gebiedsplatforms). Ook was er een bijeenkomst voor de gemeenteraad en ging Berenschot te rade bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Noord-Brabant.

Fase 2 Nulmeting (juli-september 2022)

In deze fase deed Berenschot een eerste ‘meting’, op basis waarvan in 2024 de voortgang/ontwikkeling van de gemeente Maashorst in beeld kan worden gebracht. Deze nulmeting brengt de uitgangspositie - de ambities en opgaven - van Maashorst in beeld en de manier waarop we als nieuwe gemeente deze ambities en opgaven willen aangaan.
Bij deze nulmeting is een bredere groep belanghebbenden betrokken. Zo interviewde Berenschot naast bestuurders en ambtenaren van de gemeente ook vertegenwoordigers van de zes kernen (gebiedsplatforms/dorpsraden). Daarnaast organiseerde het bureau vier bijeenkomsten met maatschappelijke en economische partijen, zoals (een afvaardiging van) de Wmo-raad/participatieraad, zorgaanbieders, (sport-, carnavals- en overige) verenigingen, onderwijsinstellingen, ondernemingsverenigingen. Ook werden in deze fase opnieuw raadsbijeenkomsten georganiseerd: een om informatie op te halen en later een om verzamelde beelden aan de raad terug te koppelen. En Berenschot ging in deze fase ook in overleg met de colleges van drie buurtgemeenten en bij de provincie.

Fase 3 Evaluatie (april-september 2024)

In 2024 vindt de daadwerkelijke evaluatie plaats. Berenschot evalueert dan de ontwikkeling die de gemeente Maashorst doormaakte ten opzichte van de uitgangssituatie, en de resultaten die daarbij zijn gerealiseerd.
Daarbij worden alle eerder bevraagde vertegenwoordigers opnieuw betrokken, aangevuld met een enquête voor inwoners. Ook wordt in deze fase een benchmarkanalyse uitgevoerd (= een vergelijking van Maashorst met andere gemeenten) om zicht te krijgen op de kosten en formatie van de gemeente.

Klankbordgroep

Het onafhankelijke onderzoek van Berenschot wordt begeleid door een klankbordgroep, bestaande uit Rianne Donders (waarnemend burgemeester Maashorst), Harold van den Broek (wethouder), Stijn Smeulders (gedeputeerde Noord-Brabant) en een afgevaardigde van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze klankbordgroep monitort de voortgang van het onderzoek.

Vervolgstappen

De uitkomsten van de onafhankelijke evaluatie vormen straks de basis voor besluitvorming door de gemeenteraad van Maashorst en worden door de minister van Binnenlandse Zaken aan de Eerste en Tweede Kamer gezonden.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?