Evaluatie herindeling gemeente Maashorst

Sinds 1 januari 2022 vormen de voormalige gemeenten Landerd en Uden samen de nieuwe gemeente Maashorst. Bij het ontstaan van de gemeente Maashorst is afgesproken dat binnen 3 jaar het functioneren van de gemeente wordt onderzocht. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf adviesbureau Berenschot opdracht om dit onderzoek uit te voeren. Daarbij betrekt het bureau verschillende belanghebbenden, variërend van inwoners tot bestuurders en ambtenaren.

Evaluatie herindeling

Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Maashorst. Staat de gemeente dicht bij de mensen? Is de betrokkenheid van de inwoners goed, houdt de gemeente rekening met dorpen en wijken en wat zijn de ervaringen en gevolgen van de herindeling voor de inwoners? Onderdeel van de evaluatie is ook dat Berenschot onderzoekt hoe inwoners van Maashorst denken over een wijziging van de gemeentelijke indeling. Met deze wijziging zouden Schaijk en Reek onderdeel worden van de gemeente Oss.

Waarom een evaluatie?

Toen destijds de voorgenomen herindeling tot gemeente Maashorst in de Tweede Kamer werd behandeld, vroegen enkele kamerleden bijzondere aandacht voor het draagvlak in de kernen Schaijk en Reek. Als gevolg vulde de Kamer toen zijn instemming aan met de voorwaarde dat in 2024 een evaluatie moet plaatsvinden van het functioneren van de nieuwe gemeente.

Hoe wordt de evaluatie aangepakt?

Voor de uitvoering van die evaluatie selecteerde het ministerie van Binnenlandse Zaken adviesbureau Berenschot als onafhankelijke onderzoeker. Het bureau pakt de evaluatie in drie fases aan.

Fase 1 Evaluatieontwerp (april-juni 2022)

In deze eerste fase verzamelde Berenschot input voor het ontwerp van de uiteindelijke evaluatie. Dat ontwerp bestaat grofweg uit een beschrijving van de aanleiding en scope van het onderzoek, het evaluatiekader en de onderzoeksactiviteiten die behoren tot het onderzoek. Daartoe sprak Berenschot met de burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris, de griffier en enkele vertegenwoordigers van inwoners (via de dorpsraden/gebiedsplatforms). Ook was er een bijeenkomst voor de gemeenteraad en ging Berenschot te rade bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Noord-Brabant.

Fase 2 Nulmeting (juli-september 2022)

In deze fase deed Berenschot een eerste ‘meting’, op basis waarvan in 2024 de voortgang/ontwikkeling van de gemeente Maashorst in beeld kan worden gebracht. Deze nulmeting brengt de uitgangspositie - de ambities en opgaven - van Maashorst in beeld en de manier waarop we als nieuwe gemeente deze ambities en opgaven willen aangaan.
Bij deze nulmeting is een bredere groep belanghebbenden betrokken. Zo interviewde Berenschot naast bestuurders en ambtenaren van de gemeente ook vertegenwoordigers van de zes kernen (gebiedsplatforms/dorpsraden). Daarnaast organiseerde het bureau vier bijeenkomsten met maatschappelijke en economische partijen, zoals (een afvaardiging van) de Wmo-raad/participatieraad, zorgaanbieders, (sport-, carnavals- en overige) verenigingen, onderwijsinstellingen, ondernemingsverenigingen. Ook werden in deze fase opnieuw raadsbijeenkomsten georganiseerd: een om informatie op te halen en later een om verzamelde beelden aan de raad terug te koppelen. En Berenschot ging in deze fase ook in overleg met de colleges van drie buurtgemeenten en bij de provincie.

Fase 3 Evaluatie (april-september 2024)

In 2024 vindt de daadwerkelijke evaluatie plaats. Berenschot evalueert in deze fase de ontwikkeling die de gemeente Maashorst doormaakte ten opzichte van de uitgangssituatie, en de resultaten die daarbij zijn gerealiseerd.
Daarbij worden alle eerder bevraagde vertegenwoordigers opnieuw betrokken, aangevuld met de enquête voor inwoners. Berenschot heeft onderzoeksbureau Ipsos I&O gevraagd om deze enquête te organiseren. Eer is een open enquête die alle inwoners kunnen invullen. Ook kreeg een deel van de inwoners van gemeente Maashorst begin mei een persoonlijke uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Hiervoor zijn uit het bevolkingsregister willekeurig 5.000 inwoners geselecteerd en uitgenodigd. De gemeente zelf heeft géén rol in het opstellen of de verwerking van de enquêtes of in de uitkomsten van het onderzoek. Ook wordt in deze fase een benchmarkanalyse uitgevoerd (= een vergelijking van Maashorst met andere gemeenten) om zicht te krijgen op de kosten en formatie van de gemeente.

Vervolgstappen

De verwachting is dat Berenschot in oktober 2024 de rapportage oplevert. Het is vervolgens aan de gemeenteraad van Maashorst om hierover een besluit te nemen.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?