Veegplan Buitengebied

Gemeente Maashorst gaat het bestemmingsplan voor het buitengebied van Uden actualiseren. Dat betekent dat alle wijzigingen die de afgelopen jaren als bijlagen aan het bestemmingsplan zijn toegevoegd, in één keer worden gecontroleerd en verwerkt ín het hoofddocument van het plan.

Daarbij worden deze keer ook meteen enkele lopende (kleinschalige) verzoeken tot herziening meegenomen (lees: versneld behandeld om ze, indien akkoord, ook op te kunnen nemen in het bestemmingsplan). Vandaar de naam: veegplan (alle wijzigingen/aanvullingen worden in één keer bijeen ‘geveegd’).

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan is voor elk perceel de bestemming vastgelegd, ofwel wat je er mag ontwikkelen en aan welke voorwaarden die ontwikkeling dan moet voldoen. Bij verkoop van een perceel bijvoorbeeld of een vergunningaanvraag wordt het bestemmingsplan geraadpleegd. Als de beschrijving van een perceel in dat bestemmingsplan dan niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid, kan dat leiden tot onduidelijkheid en dus vertraging. Het is dus belangrijk dat het plan actueel is en volledig.

Waarom een actualisatie?

In de loop van de jaren wijzigen vaak veel details in zo’n plan, bijvoorbeeld als gevolg van een wijzigingsverzoek van een ondernemer, een wetswijziging, een uitspraak van de Raad van State of verandering van provinciaal beleid. Die wijzigingen worden als bijlagen aan het plan toegevoegd. Het is dan ook gebruikelijk om zo eens in de drie á vier jaar een bestemmingsplan te actualiseren, zodat het klopt en volledig is. Dan worden in één keer alle kleine wijzigingen verwerkt die in de loop der jaren als bijlagen zijn toegevoegd. De laatste keer dat dit voor het buitengebied is gebeurd, was in 2017. Het werd dus tijd om ook dit bestemmingsplan weer eens onder handen te nemen. Daarnaast willen we graag vóór de komst van de Omgevingswet (naar verwachting medio 2022) onze ‘administratie’ op orde hebben.

Voor wie?

Deze actualisatieronde richt zich op het bestemmingsplan voor het buitengebied van Uden (formele naam: ‘Partiële herziening buitengebied 2017'), ofwel het bestemmingsplan voor buiten de bebouwde kom. De actualisatie is vooral bedoeld om onjuistheden in het huidige bestemmingsplan te herstellen, maar tegelijkertijd maken we van de gelegenheid gebruik om lopende, kleinschalige verzoeken mee te nemen die geen ingrijpende ruimtelijke impact hebben. Dat betekent dat we lopende procedures rond nieuwe initiatieven in het buitengebied versneld behandelen om te bekijken of we die kunnen meenemen in deze actualisatieronde. Het gaat dan om initiatieven die al voldoen aan de voorwaarden zoals het voorhanden zijn van een principebesluit of anterieure overeenkomst, omgevingsdialoog en ruimtelijke onderbouwing. Denk aan verzoeken als:

Planning

Het is de bedoeling om het bestemmingsplan voor het buitengebied, inclusief alle wijzigingen en nieuwe initiatieven, opnieuw te laten vaststellen in de tweede helft van 2022.

We steven ernaar om het gewijzigde (ontwerp)bestemmingsplan vóór 1 juli 2022 ter inzage te leggen, conform de gebruikelijke bestemmingsplanprocedure (kijk hiervoor op de pagina Bestemmingsplannen. Dan kan het nog volgens de huidige Wet Ruimtelijke Ordening worden vastgesteld. Op 1 juli 2022 treedt namelijk de Omgevingswet in werking en kunnen er geen bestemmingsplannen ’oude stijl’ meer worden vastgesteld (met uitzondering dus van de bestemmingsplannen die voor 1 juli in ontwerp ter inzage zijn gelegd).

Voor meer informatie over dit project, kunt u contact opnemen met Klaus Schmitt (planjurist) of Max Seelen (jurist omgevingsrecht) via telefoonnummer 0413 - 28 11 60 van het secretariaat Afdeling Ruimte.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?