Doelgroepenregister

Het UWV heeft in het doelgroepenregister mensen opgenomen die (vanuit het verleden) een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat ze op speciaal- of praktijkonderwijs hebben gezeten of een fysieke of psychische beperking hebben.

Als u een medewerker uit deze kwetsbare doelgroep een baan biedt, zijn er voor u een aantal gunstige regelingen. Voor kandidaten uit het doelgroepenregister gelden de volgende regelingen:

Looncompensatie (no-riskpolis)

Dit houdt in dat u in geval van uitval door ziekte voor deze werknemer volledige looncompensatie kunt krijgen. Hiermee bent u financieel verzekerd tegen uitval bij ziekte. Deze regeling loopt via het UWV.

De kandidaat telt mee in de banenafspraak uit de Quotumwet

In de Quotumwet is vastgelegd dat u per 25 FTE als (grotere) werkgever een aantal uren dienstverband moet bieden aan een kandidaat uit het doelgroepenregister. Voldoet u hier niet aan, dat kan dit in de toekomst tot een boete leiden. Met deze oplossing kunt u die boete voorkomen.

Loonkostenvoordeel

Deze premiekorting voorziet erin dat u onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunt maken op een tijdelijke korting op de WIA/WAO en WW-premie, ook wel loonkostenvoordeel (LKV) genoemd.

Werkplekvoorzieningen en werkplekaanpassingen

Als u iemand met een ziekte of beperking aanneemt, is het misschien nodig om het werk of de werkplek aan te passen. Voor informatie en advies kunt u terecht bij onze accountmanager of het UWV.

Recht op jobcoaching

Geeft u iemand uit het doelgroepenregister met een ziekte of arbeidshandicap een kans? Dan kan uw werknemer recht hebben op een jobcoach. Dit is een professional die regelmatig langskomt bij uw bedrijf om uw werknemer te coachen, van tips te voorzien en bij te sturen.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?