Zon- en windlocaties

We staan voor de opgave om grootschalig hernieuwbare elektriciteit op te wekken. Hernieuwbare energie is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dit is onder meer energie uit wind en zon.

Vanuit de Klimaatwet heeft iedere gemeente de taak om in 2050 energieneutraal te zijn.

Als alle geschikte daken in onze gemeente van zonnepanelen zijn voorzien, wekken we de helft van de benodigde energie op (0,06 TWh). De andere helft moeten we opwekken via zonnepanelen en windturbines op land. Dit betekent: 55 hectare zonnepanelen of vier windturbines in de gemeente Maashorst.

Beleid

Om goede kaders te stellen voor duurzame energieopwekking, hebben de gemeenteraden van voormalig Uden en Landerd op 17 juni 2021 de beleidsnotitie grootschalige opwekking zonne- en windenergie (PDF, 4.7 MB) vastgesteld.

Wij vinden dat inwoners en bedrijven voor minstens 50 procent moeten kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van grootschalige zonne- en/of windenergieprojecten binnen Maashorst. Om dit mogelijk te maken is er aanvullend lokaal beleid opgesteld met uitgangspunten en randvoorwaarden voor lokaal eigendom. Dit is vastgelegd in een addendum (PDF, 267.4 kB).

In gesprek

Voorafgaand aan het opstellen van de beleidsnotitie hebben belangstellende inwoners en vertegenwoordigers van organisaties meegedacht. Dit is gebeurd via zogenaamde gebiedsateliers, waar iedereen die wilde aan deel kon nemen. Later is er voor geïnteresseerden een excursie georganiseerd naar zonnepark Zonnemaatje en een workshop over het opzetten van een zonnepark in lokaal eigendom.

Planning Tender

Van 11 oktober 2023 tot en met 8 februari 2024 is de eerste tender voor 30 hectare zonnepark opengesteld. Via deze tender kunnen initiatiefnemers zich inschrijven met hun plan. Een panel van deskundigen gaat te zijner tijd alle plannen toetsen.

Voorkeursgebieden

In de tender wijzen we voorkeursgebieden (PDF, 5.1 MB) aan en per gebied geven we specifieke aanvullende afwegingskaders mee. 

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?