N605

De vraag ‘Verleggen we de N605 wel of niet naar de Zeelandsedijk?’ is al jaren onderwerp van gesprek. Daarom voeren we een uitgebreide omgevingsstudie uit, in nauw overleg met alle belanghebbenden. Zo willen we samen tot een gedragen oplossing komen voor een duurzame toekomst van de N605 en Volkel.

Op de hoogte blijven?

Wij houden je graag op de hoogte van de voortgang van de studie. Dat doen we op deze projectpagina. Ontvang je die updates liever per e-mail? Laat het ons weten via het contactformulier (Deze link gaat naar een andere website). Dan zetten we je e-mailadres op onze mailinglijst.

december 2023: raadsinformatiebrief, presentaties en verslag ontwerpbijeenkomsten

In december ontving de raad een update over de huidige voortgang van de omklap N605 via een raadsinformatiebrief (PDF, 74.6 kB). Daarnaast waren er twee ontwerpbijeenkomsten voor omwonenden van het tracé; één voor het buurtschap Oosterens (PDF, 2.0 MB) en één voor Heikant (PDF, 927.6 kB). Tijdens deze bijeenkomsten presenteerde Movares ideeën en varianten voor het ontwerp. De wensen en eisen van de aanwezigen zijn vastgelegd en worden zoveel mogelijk meegenomen in het opstellen van varianten. Dit is vervolgens gedocumenteerd in het verslag (PDF, 134.6 kB).

mei 2023: ruimtelijk perspectief, inspiratieboek en reactienota

De rapporten het Ruimtelijk perspectief (PDF, 11.9 MB) en het inspiratieboek (PDF, 10.1 MB) zijn inmiddels afgerond. De opmerkingen van de klankbordgroep en de omwonenden zijn verwerkt in de eindversie van het inspiratieboek. Daarbij zijn deze opmerkingen ook vastgelegd in een reactienota (PDF, 90.9 kB). De klankbordgroep is specifiek aangehaakt om te controleren of het inspiratieboek nog past in het originele plan.

Het ontwerp van de omgeklapte N605 is nog niet vastgezet in onze omgevingsvisie. De omgevingsvisie (Deze link gaat naar een andere website) geeft aan hoe de gemeente denkt over de toekomst voor de hele fysieke leefomgeving. Het ruimtelijk perspectief is een document waarin de weg N605 in samenhang met de ruimtelijke ontwikkeling van Volkel wordt bekeken. Zoals de samenhang van de weg en de bouw van woningen. Het ruimtelijk perspectief kan worden gezien als een zelfstandig document. Het is bedoeld om aan te geven waarom een omklap van de N605 nodig is. En ook hoe de omklap van de N605 kan zorgen voor een duurzame ruimtelijke inrichting.

De provincie Noord-Brabant geeft opdracht aan een nieuw ingenieursbureau om voorkeursvariant C meer in detail uit te werken in een advies-ontwerp. Het inspiratieboek kan door het ingenieursbureau als basis voor de het ontwerp worden gebruikt. Dit ontwerp wordt in de fase daarna, de planstudiefase, nog verder in detail uitgewerkt. De planstudie duurt tot na de zomer, tot na september. Na deze fase is participatie weer belangrijk. Kijk voor meer informatie op ons participatieplatform maashorstaanhetwoord.nl (Deze link gaat naar een andere website)

De planning ziet er als volgt uit:

Activiteit Wanneer?
Delen inspiratieboek en ruimtelijke perspectief Buro Waalbrug 2e kwartaal 2023
Ondertekening intentieverklaring na vaststelling kadernota 3e kwartaal 2023
Start opdracht ingenieursbureau met input vanuit het inspiratieboek en ruimtelijke perspectief 3e kwartaal 2023
Detaillering ontwerp en uitvoeren van onderzoeken 4e kwartaal 2023 t/m 4e kwartaal 2024
Goedkeuring en vaststelling van ontwerp en bestemmingen door stuurgroep 1e kwartaal 2025
Verwerving door de Provincie Vanaf 1e kwartaal 2025
Planologische procedure Medio 2025 - medio 2026 (afhankelijk van eventuele bezwaren)
Start realisatie Begin 2027

januari 2023: concept-ruimtelijke visie

De klankbordgroep en omwonenden hebben zich gebogen over de concept-ruimtelijke visie en een concept-inspiratieboek Het projectteam verwerkt de opmerkingen van klankbordgroep en omwonenden. De ruimtelijke visie wordt te zijner tijd ter beoordeling voorgelegd aan de gemeenteraad.

september 2021: verder uitwerken alternatief C

Het college van B en W heeft ingestemd met het voorstel om alternatief C aan te duiden als voorkeursalternatief voor verdere planvorming.

18 juni 2021: voorkeur voor variant C

Uit de vergelijking tussen de twee oostelijke varianten komt naar voren dat de N605 het beste kan worden verlegd naar een route iets ten noordwesten van de Zeelandsedijk (variant C).

De klankbordgroep onderschrijft de conclusie van de omgevingsstudie. De groep heeft zelf een onafhankelijk advies opgesteld (zie download hieronder). Dit wordt straks letterlijk (als bijlage) meegenomen in het besluitvormingsproces.

mei/juni 2021 Varianten aangescherpt

Na twee gespreksrondes met aanwonenden/direct-belanghebbenden zijn de schetsen voor beide oostelijke varianten (C en D) opnieuw aangescherpt, evenals de lijst met aandachtspunten.

Resultaten studie 25 november 2020

Woensdagavond 25 november 2020 hebben we via een online webinar de resultaten van de Omgevingsstudie N605 toegelicht.

Veelgestelde vragen

De antwoorden veelgestelde vragen rond dit project hebben we alvast voor je op een rijtje gezet:

Samenstelling klankbordgroep

De klankbordgroep is zorgvuldig samengesteld in de aanloop naar de studie, zodat vertegenwoordiging per buurtschap/dorpsdeel is geborgd. In de klankbordgroep nemen deel:

De klankbordgroep vervult een zeer actieve rol voor de gemeente en was belangenbehartiger namens haar achterban: ze adviseerde, stelde kritische vragen, bracht aandachtspunten in en stemde af met haar achterban. Met die inzet heeft de klankbordgroep meegeholpen om vrijwel elke stap in het proces aan te scherpen en te toetsen.

Contact

De omgevingsstudie N605 wordt begeleid door Theo Heida en Kiki Baetsen van advies- en projectmanagementbureau Procap. Vragen en opmerkingen kun je sturen naar n605volkel@gemeentemaashorst.nl

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?