N605

De vraag "Verleggen we de N605 wel of niet naar de Zeelandsedijk?" is al jaren onderwerp van gesprek. Uit een eerdere studie van de Provincie bleek dat er geen verkeerskundige argumenten zijn voor dit ’omklappen’ van de N605. Voor een zorgvuldig besluit moeten echter ook andere aspecten worden meegewogen, zoals leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid, vinden gemeente Maashorst en de Provincie.

Daarom voeren we een uitgebreide omgevingsstudie uit, in nauw overleg met alle belanghebbenden. Zo willen we samen tot een gedragen oplossing komen voor een duurzame toekomst van de N605 en Volkel.

Op de hoogte blijven?

Wij houden u graag tussentijds op de hoogte van de voortgang van de studie. Dat doen we door regelmatige actualisering van deze projectpagina. Ontvangt u die updates liever per e-mail? Laat het ons weten via het contactformulier. (Deze link gaat naar een andere website) Dan zetten we uw e-mailadres op onze mailinglijst.

Stand van zaken januari 2023: concept-ruimtelijke visie

Inmiddels buigen de klankbordgroep en omwonenden zich tot eind januari 2023 over de concept-ruimtelijke visie (PDF, 4.4 MB) en een concept-inspiratieboek (PDF, 11.1 MB). Let wel: dit zijn voorlopige rapporten. Het projectteam gaat vervolgens aan de slag met de opmerkingen van klankbordgroep en omwonenden. Het inspiratieboek is naar verwachting klaar in februari. Aan de ruimtelijke visie wordt dan nog gewerkt. Die wordt te zijner tijd ter beoordeling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Stand van zaken september 2021: verder uitwerken alternatief C

Het college van B en W heeft ingestemd met het voorstel om alternatief C aan te duiden als voorkeursalternatief voor verdere planvorming. Op 23 september wordt de N605 behandeld in de commissievergadering en op 30 september komt het voorstel ter besluitvorming in de gemeenteraad.

Wat kunt u verder nog van ons verwachten?

Stand van zaken 18 juni 2021: voorkeur voor variant C

Uit de vergelijking tussen de twee oostelijke varianten komt naar voren dat de N605 het beste kan worden verlegd naar een route iets ten noordwesten van de Zeelandsedijk (variant C). Deze conclusie hebben we voorgelegd aan de stuurgroep (wethouder en gedeputeerde). Die heeft ermee ingestemd om nu eerst de resultaten van de studie vrij te geven voor consultatie (= informeren en raadplegen omgeving) en om daarna het besluitvormingsproces te starten.

Let wel: hiermee is voorkeursalternatief C nog niet definitief!

De klankbordgroep onderschrijft overigens de conclusie van de omgevingsstudie. De groep heeft zelf een onafhankelijk advies opgesteld (zie download hieronder). Dit wordt straks letterlijk (als bijlage) meegenomen in het besluitvormingsproces.

Informatie- en consultatieronde

Tot 1 augustus 2021 kunt u kennismaken met de conclusies van de omgevingsstudie en de onderbouwing ervan. Die delen we met u via een online bijeenkomst op 29 juni en via het online participatieplatform maashorstaanhetwoord.nl (Deze link gaat naar een andere website). Op dit platform vindt u een toelichting op de conclusie en heeft u de mogelijkheid om te reageren op het voorgestelde voorkeursalternatief (= consultatie). Zo zullen we u vragen of u onze keuze begrijpt en of u nog aandachtspunten weet die nog niet zijn genoemd. Ook kunt u hier de aandachtspunten bekijken (en erop reageren) die zijn ingebracht door de klankbordgroep en belanghebbenden, evenals rapporten van de onderzoeken die zijn uitgevoerd.

Stand van zaken mei/juni 2021

Na twee gespreksrondes met aanwonenden/direct-belanghebbenden zijn de schetsen voor beide oostelijke varianten (C en D) opnieuw aangescherpt, evenals de lijst met aandachtspunten. U vindt de schetsen hieronder (als downloads), evenals een uitleg. Let wel: Deze schetsen geven uitgangspunten weer. In het uiteindelijke voorkeursalternatief kunnen dus nog optimalisaties plaatsvinden. Ook is een aantal ‘opties’ toegevoegd, zoals ventwegen en fietstunnels. Het gaat hier in deze fase nog om mogelijkheden. Ze staan nog niet vast! Bij specifieke vragen: neem contact met ons op via het contactformulier (Deze link gaat naar een andere website).

We zijn op dit moment bezig om te bepalen welke van de twee oostelijke varianten volgens ons het beste voldoet aan alle tevoren vastgestelde doelen en voorwaarden. Die afweging vertalen we naar een advies. Dat advies stemmen we af met de klankbordgroep. Vervolgens leggen we het ter indicatie voor aan de stuurgroep (afvaardiging van bestuurders van gemeente en provincie). Daarmee vragen we de stuurgroep feitelijk om toestemming om de formele besluitvormingsprocedures te starten bij gemeente Uden en de provincie. Uiteindelijk wordt het door ons voor te stellen voorkeursalternatief pas definitief na besluitvorming door (achtereenvolgens) het College van B&W van gemeente Uden, de gemeenteraad van Uden én Provinciale Staten.

Resultaten studie 25 november 2020

Woensdagavond 25 november 2020 hebben we via een online webinar de resultaten van de Omgevingsstudie N605 toegelicht.

Toelichting

De studie richtte zich in aanvang op vier oplossingsrichtingen (zie afbeelding):

Kaartje van de N605

Voor elk alternatief zijn milieutechnische onderzoeken gedaan naar geluidseffecten op de directe omgeving, invloed op de lokale en regionale flora en fauna, effect op de luchtkwaliteit en de relatie tot (en mogelijke aantasting van) cultuurhistorische waarden. Ook zijn de vier alternatieven beoordeeld op allerlei relevante criteria, zoals: ­

Uit die eerste beoordelingsronde komt naar voren dat de oostelijk gelegen alternatieven beter scoren dan de alternatieven aan de westzijde van Volkel. De oostelijk gelegen alternatieven scoren vooral beter op: ­

De oostelijke alternatieven hebben elk hun voor- en nadelen. Om een definitieve voorkeur uit te spreken, moeten we ze eerst verder uitwerken en die plus- en minpunten goed onder de loep leggen.

Besloten is daarom om beide oostelijk gelegen alternatieven verder uit te werken, samen met de omgeving. De westelijke varianten zijn niet langer onderwerp van studie. De huidige route van de N605 (alternatief B) blijft nog wel onderdeel van de studie, omdat we in vergelijking daarmee de meerwaarde van een oostelijk tracé inzichtelijk kunnen maken. Vanaf woensdag 2 december 2020 vindt u een toelichting op het proces en de resultaten van de studie op: https://volkel.inbeeld.app/ (Deze link gaat naar een andere website). U kunt op die website dan ook vragen stellen en een reactie achterlaten.

Tijdlijn vanaf mei 2021

Hieronder ziet u de tijdlijn van de stappen die nu gaan volgen. Let wel: de genoemde data kunnen nog veranderen. Als er iets verandert, sturen we u een update in een volgende nieuwsbrief.

Datum Actie
Eerste helft juni 2021
 • Advies opstellen voorkeursalternatief
 • Advies voorleggen aan de klankbordgroep
Tweede helft juni 2021
 • Voorleggen voorkeursalternatief aan stuurgroep
 • (direct na bekrachtiging door stuurgroep) Informeren direct belanghebbenden over voorkeursalternatief
Eind juni 2021 + juli 2021
Augustus 2021 e.v. Formele besluitvorming gemeente en provincie

Veelgestelde vragen

Het antwoord op veelgestelde vragen rond dit project hebben we alvast voor u op een rijtje gezet:

Plan van aanpak

Wie Sleutelstakeholders Direct belanghebbenden Belangstellenden
  Bewoners en ondernemers met een vertegenwoordigende rol. Direct belanghebbenden: aanwonenden en ondernemers langs de huidige N605 en Zeelandsedijk, bewoners uit de directe omgeving en een afvaardiging van de Dorpsraden van Volkel en Odiliapeel. Bewoners en ondernemers uit Volkel, Odiliapeel, Uden en omliggende plaatsen en overige gebruikers van de N605.
Hoe Maandelijks koffie-uurtje met de wethouder, verkeerskundige en afgevaardigde van de Provincie Noord-Brabant over de N605 en N264.
 • Werkgroep Omgevingsstudie (= een representatieve afvaardiging van ongeveer 12 direct belanghebbenden).
 • Werksessies in de periode januari-juni 2020.
 • Online raadpleging
 • Projectpagina op website gemeente Uden
 • Persberichten
 • Informatieavonden
 • Enquête of online raadpleging

Samenstelling klankbordgroep

De klankbordgroep is zorgvuldig samengesteld in de aanloop naar de studie, zodat vertegenwoordiging per buurtschap/dorpsdeel is geborgd. In de klankbordgroep nemen deel:

De klankbordgroep heeft het afgelopen jaar een zeer actieve rol vervuld in het project. De groep vervulde de rol van klankbord voor de gemeente en belangenbehartiger namens hun achterban: ze adviseerden, stelden kritische vragen, brachten aandachtspunten in en stemden af met hun achterban. Met die inzet hebben ze meegeholpen om vrijwel elke stap in het proces aan te scherpen en te toetsen.

Werksessies tot nu toe

In de eerste helft van 2020 organiseerden we enkele werksessies met de klankbordgroep, deels online, vanwege het Coronavirus, en deels fysiek.

Datum Onderwerp Verslag
19 februari 2020 Doelenanalyse
9 april 2020 Oplossingsrichtingen Verslag 9-4-2020 (PDF, 537.0 kB)
7 en 9 mei 2020 Varianten en knelpunten Verslag 7 en 9-5-2020 (PDF, 645.4 kB)
25 juni 2020 Beoordelingskader Verslag 25-6-2020 (PDF, 411.4 kB)
18 augustus 2020 Vervolg beoordelingskader Geen verslag
September-oktober Diverse afstemmingsmomenten met klankbordgroep, provincie en gemeente Geen verslag
25 november 2020 Webinar Terug te kijken via: (link wordt toegevoegd)

Overige relevante documenten

Contact

De omgevingsstudie N605 wordt begeleid door Theo Heida en Jordan Jansen van advies- en projectmanagementbureau Procap. Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar n605volkel@uden.nl.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?