Voortraject Centrumvisie Uden

De eerste vier strategische uitgangspunten zijn opgepakt in het traject Centrumvisie, het vijfde wordt meegenomen door de Stichting Uden Centrum Management i.o. Het opstellen van de centrumvisie is als een programma vormgegeven.

We onderscheidden een drietal programmaonderdelen (hoofdvragen):

  1. Wat is een economisch vitaal centrum en hoe komt dit eruit te zien? (dit vraagstuk wordt begeleid door bureau Bro)
  2. Hoe komt de Markt eruit te zien? (dit vraagstuk wordt begeleid door bureau Stad & Co)
  3. Wanneer is een centrum levendig en heeft het betekenis? (Stad & Co)

De strategische uitgangspunten zijn langs deze programmalijnen verder uitgewerkt. Deze programmaonderdelen zijn weliswaar apart van elkaar uitgewerkt, maar wel in onderlinge samenhang, met input vanuit onderzoeken en het voortraject, zoals de Materialenbak (zie hieronder).

Materialenbak

Het participatietraject dat is doorlopen in aanloop naar het vaststellen van de strategische uitgangspunten voor de centrumvisie (in 2019) heeft een schat aan waardevolle informatie opgeleverd. Denk aan concrete ideeën, nieuwe denkrichtingen, logische oplossingen en creatieve invullingen. Ze vormen mooie bouwstenen voor het vervolg. Daarom hebben we ze gebundeld in één document: de Materialenbak. De kaarten in deze Materialenbak dienen als hulpmiddel voor het maken van een verdiepingsslag op weg naar een nieuwe centrumvisie. Daarbij zullen we onderzoeken of de ideeën en inzichten kunnen worden toegepast op specifieke locaties en opgaven in het centrum.

Programmaonderdeel 1: Wat is een economisch vitaal centrum en hoe komt dit eruit te zien?

We hechten als gemeente veel waarde aan draagvlak voor de te maken keuzes. Voor dit programmaonderdeel hebben we daarom met name geschakeld met ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum. Deze zakelijke stakeholders hebben straks immers ook een belangrijke rol om samen met ons de gekozen richting tot uitvoering te brengen. Doel van het participatietraject was onder andere om samen goede afspraken te maken over de invulling van een vitaal centrum en de volgende stappen.

De centrumvisie moet een visie geven op de ontwikkeling van het centrum. Daarbij hoort ook een afweging omtrent omvang, functie en karakter van het Udense centrum. Om die afweging te kunnen maken, moesten we inzicht krijgen in de distributieplanologische mogelijkheden voor retail en horeca. Daarom hebben we bureau BRO gevraagd een marktanalyse uit te voeren, bestaande uit een behoefteonderzoek en een inventarisatie van kansen voor aanbodversterking en kansrijke gebieden. Deze analyse vormt een goede basis om met elkaar aan de slag te gaan.

In het najaar 2020 - voorjaar 2021 hebben we een aantal participatiesessies georganiseerd met de zakelijke stakeholders om de marktanalyse en kansen te bespreken. Op basis daarvan heeft BRO een advies aangeleverd (mei 2021), als input voor de besluitvorming over de hoofdvraag: Wat is een economisch vitaal centrum en hoe komt dit eruit te zien? Dit advies is aan de centrumvisie toegevoegd als Bijlage 2 ‘Advies BRO Programmalijn 1'.

Programmaonderdelen 2 en 3: Hoe komt de Markt eruit te zien en wanneer is een centrum levendig en heeft het betekenis?

Deze twee programmaonderdelen zijn uitgewerkt in drie onderdelen:

  1. Werksessies met Team Uden Centrum (zie toelichting hieronder) om een advies te ontwikkelen voor de Markt en een advies voor een levendig centrum met betekenis;
  2. Collegebijeenkomsten;
  3. Raadsinformatiebijeenkomsten.

Bij de behandeling van de programmaonderdelen 2 en 3 hebben we uiteraard aandacht gehad voor een goede afweging van alle belangen. En hebben we geprobeerd de al afgeronde participatie zoveel mogelijk te benutten en niet over te doen. Waar we in programmalijn 1 vooral gesproken hebben met de zakelijke stakeholders, hebben we voor deze twee programmalijnen een adviesgroep samengesteld met een brede vertegenwoordiging van alle belanghebbenden, genaamd Team Uden Centrum. Dit adviesteam is betrokken geweest bij de uitwerking van de programmalijnen 2 en 3, op basis van heldere kaders en uitgangspunten. Doel van dit participatietraject was onder andere om Team Uden Centrum een advies te laten uitbrengen gericht op de programmaonderdelen 2 en 3, als uitwerking van de strategische uitgangspunten: Groen centrum, Levendig centrum/beleving en Toegankelijk centrum.

Tevoren was vastgesteld dat de inbreng van de deelnemers in dit team met een zakelijk belang voor 50% zou worden meegewogen, ongeacht het aantal deelnemers per sessie. Ook de inbreng van de deelnemers met een maatschappelijk belang telde mee voor 50% (ongeacht het absolute aantal deelnemers per sessie). De input is dan ook op deze wijze voorgelegd aan de gemeenteraad. De gedachte daarachter was dat wanneer de zakelijke belangen en de maatschappelijke belangen geen consensus opleveren, de gemeenteraad de belangen kan afwegen. Dit was het stappenplan voor deze twee programmaonderdelen:

Stappenplan centrumvisie Uden

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Hieronder een korte toelichting per stap.
Stap 1: Als uitwerking van ‘stap 1 Kaders’ (zie stappenschema hierboven) heeft het college in november 2020 de kaders en uitgangspunten vastgesteld voor Team Uden Centrum. Tijdens een raadsinformatiebijeenkomst op 10 december 2020 zijn de kaders vervolgens besproken met de gemeenteraad.

Stap 2: Team Uden Centrum is als volgt samengesteld:

Vertegenwoordiging van zakelijk/economisch belang Vertegenwoordiging van maatschappelijk belang
1 persoon namens de horeca (Huvo) 1 persoon namens het gebiedsplatform Centrum
1 persoon namens de centrumondernemersvereniging (UCO) 1 persoon namens de Adviesraad Sociaal Domein
1 persoon namens de Marktadviescommissie (MAC) 1 persoon namens de cultuursector
1 persoon namens UOV/De Kring 1 persoon namens het Fietsforum
1 persoon namens de evenementensector (CV Knoerissen) 1 persoon namens Udenaar de Toekomst
1 persoon namens de kermisexploitanten 5 individuele aanmeldingen, waaronder 2 centrumbewoners en 3 bezoekers
1 persoon namens het belang van vastgoedeigenaren  
3 individuele aanmeldingen (ondernemers), waaronder een horecaondernemer en vastgoedondernemer  
Totaal: 10 Totaal: 10

Verder bestaat het team uit 6 vrouwen en 14 mannen, in de leeftijd van 16 tot 75 jaar.

Achtergrondinformatie:

Stap 3: Er is vijf keer een werksessie georganiseerd met Team Uden Centrum. Helaas alle vijf de keren online als gevolg van de coronamaatregelen. Tussen de sessies door kregen leden van het team ‘huiswerk’, zoals het delen van inspirerende foto’s van fijne verblijfsplekken, prioriteren van ambities en het reageren op teksten.

Overzicht digitale werksessies Team Uden Centrum

Werksessies Datum Documenten
Werksessie 1: kick-off, kennismaking, inspiratie 25 november 2020
Werksessie 2: verhelderen kaders en uitgangspunten 9 december 2020
Werksessie 3: aan de slag met ambities 27 januari 2021
Werksessie 4: duurzame bereikbaarheid en mobiliteit 17 februari 2021
Werksessie 5: hoofdlijnen en teksten centrumvisie 24 maart 2021

Stap 4 en 5: Het experiment is komen te vervallen door de corona-maatregelen. Een experiment zou in de periodes van lockdown immers geen reëel beeld geven van de kansen en mogelijkheden van het experiment.

Stap 6: Via het online participatieplatform Maashorstaanhetwoord.nl (Deze link gaat naar een andere website) zijn de conceptteksten voor de adviezen van Team Uden Centrum voorgelegd aan de leden van het team. Stad & Co is gevraagd om een vraag-en-antwoord-notitie te maken waarin ze reageren op de reacties. Daarin zullen ze zo goed mogelijk aangeven wat ze wel/niet overnemen (en waarom). Deze notitie wordt (geanonimiseerd) toegevoegd als extra bijlage bij de centrumvisie om het participatietraject zo transparant mogelijk te houden.

Stap 7: De centrumvisie, inclusief alle bijlagen/adviezen is in juli 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?