IKC West (Integraal Kind Centrum) Uden

Er komt een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) aan de Sint Annastraat in Uden. IKC West bestaat uit vervangende nieuwbouw voor basisscholen Aventurijn en openbare basisschool Klimboom.

Het nieuwe IKC telt straks ruim 300 leerlingen, een kinder- en peuteropvang, buitenschoolse opvang (BSO) en een gymzaal met één zaaldeel voor bewegingsonderwijs van scholen. Eind 2019 heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Uden ingestemd met het beschikbaar stellen van budgetten voor dit nieuwe gebouw. De verwachting is dat de nieuwbouw medio 2023 wordt opgeleverd.

Schoolgebouwen zijn aan vervanging toe

Het huidige schoolgebouw van basisschool Aventurijn, nu gevestigd aan de Sint Annastraat, stamt uit 1961 en is aan vervanging toe. Openbare basisschool Klimboom gehuisvest aan de Leeuweriksweg stamt uit 1975. Deze school ligt midden in het plangebied van project CONNECT Leeuweriksweg.

Duurzaam gebouw en omgeving

Bij nieuwbouw van scholen vindt gemeente Maashorst duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. IKC West wordt daarom een energie-neutraal gebouw dat flexibel en aanpasbaar is afhankelijk van de verschillende functie(s) die in het gebouw plaatsvinden. Maar waar het ook prettig verblijven en werken is voor leerlingen en medewerkers. Daarnaast moet het straks beschikken over een veilige, groene buitenruimte/schoolplein.

Stimuleren van een gezonde leefstijl

In ons gemeentelijk sport- en beweegbeleid zetten we actief in op het versterken van de gezondheid en kiezen hiervoor een preventieve aanpak. Van jongs af aan bewegen is daarbij essentieel. Het is niet alleen van belang dat de buitenruimte uitnodigt tot bewegen, maar ook binnen in een gymzaal zodat bewegen een vanzelfsprekend onderdeel wordt van een gezonde leefstijl. Dit faciliteert gemeente Maashorst door een gymzaal te realiseren voor bewegingsonderwijs. Samen sporten, bewegen en elkaar ontmoeten levert een positieve bijdrage aan de samenleving. Door straks in de nieuwe gymzaal bij IKC West ook sociaal-culturele activiteiten mogelijk te maken, versterken we het contact tussen diverse culturen.

Participatie

Omwonenden en belanghebbenden worden met regelmaat geïnformeerd over het project en de voortgang ervan. Daarnaast kunnen zij een actieve bijdrage leveren aan het vormgeven van de omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkeersveiligheid, parkeren, kwaliteit en hoeveelheid openbaar groen. Zij worden, afhankelijk van het onderwerp, voor omgevingsdialogen uitgenodigd door de schoolbesturen en/of de gemeente Maashorst.

Planning

Fase Start
Ontwerpfase start eerste kwartaal 2021
Voorbereidingsfase start tweede kwartaal 2022
Realisatiefase start tweede kwartaal 2023
Oplevering verwachting eind 2023

Meer informatie

Schoolbestuur SAAM (Klimboom) is, mede namens schoolbestuur KIEM (Aventurijn), bouwheer van de nieuwbouw. Dat betekent dat zij de opdrachtgever zijn van de architect en het bouwbedrijf die het gebouw gaan realiseren.

Bekijk ook deze projecten

Alle projecten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?