Grond en vastgoed

De gemeente heeft beleid vastgesteld (Deze link gaat naar een andere website) voor de uitgifte van grond en vastgoed. Met uitgifte bedoelen we bijvoorbeeld de verkoop van grond of op de verhuur van een gebouw.

Uitgangspunt is dat de gemeente mededinging via een openbare selectieprocedure organiseert als zij van plan is over te gaan tot uitgifte (openbare selectieprocedure). In bijzondere gevallen kan het zijn dat de gemeente rechtstreeks zaken doet met één gegadigde. In dat geval wordt het voornemen tot uitgifte bekend gemaakt zodat iedereen er kennis van kan nemen (uitgifte aan één gegadigde).

Openbare selectieprocedures

We zorgen bij de uitgifte van grond en vastgoed altijd voor mededinging als bekend is dat er meer gegadigden zijn, of als het de verwachting is dat er meer interesse voor zal zijn. We organiseren dan een openbare selectieprocedure. Er zijn veel verschillende selectieprocedures. De gemeente bepaalt per project of uitgifte van grond/vastgoed welke procedure van toepassing is en welke voorwaarden gelden. Dit is maatwerk. Het kan een eenvoudige loting zijn, maar een openbare inschrijving via de notaris, een prijsvraag of het uitschrijven van een tender is ook mogelijk. Grond en vastgoed waarvoor de gemeente een openbare selectieprocedure organiseert, publiceren we op deze webpagina of we plaatsen een link op deze webpagina die naar een andere website verwijst. Hieronder staan de openbare selectieprocedures.

De gemeente heeft de volgende openbare selectieprocedures voor:

De verkoop van bouwkavels voor woningen (Deze link gaat naar een andere website)

De verkoop van bouwkavels voor bedrijven (Deze link gaat naar een andere website)

De verhuur van sportaccommodaties

Het geliberaliseerd verpachten van landbouwgronden (Deze link gaat naar een andere website)

Overige grond en/of overig vastgoed

Uitgifte aan één gegadigde

Het organiseren van een openbare selectieprocedure is niet nodig als de gemeente op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria van mening is dat maar één gegadigde in aanmerking komt voor de betreffende grond en/of het betreffende vastgoed. In dat geval maken we het voornemen tot uitgifte aan deze ene gegadigde gemotiveerd bekend. Deze voornemens staan hieronder.

Overzicht publicaties

Grondprijzen 2024 bouwkavels

Het grondprijsbeleid van de vrije sector woningbouw, sociale huurwoningen en bedrijfsterreinen vind je hieronder.

Grondprijsbeleid 2024 bouwkavels (Deze link gaat naar een andere website)

Verpachting van (landbouw)grond

De gemeente Maashorst heeft landbouwgrond en graspercelen in eigendom die we tijdelijk verpachten. Dit gebeurt totdat we de grond inzetten voor het einddoel. Het gaat om percelen in Zeeland en Uden. Inmiddels zijn deze percelen verpacht. Weten hoe de selectie plaatsvond? Bekijk het selectiedocument (PDF, 1.2 MB).

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?