Bestemmingsplannen

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Dit betekent dat er vanaf nu één omgevingsplan geldt voor de gemeente Maashorst. Alle bestemmingsplannen, waarvan de procedure is afgerond, maken deel uit van het omgevingsplan. Er zijn echter ook nog bestemmingsplannen waarvan de procedure nog niet is afgerond. De informatie op deze pagina heeft betrekking op deze procedures.

Wilt u een nieuwe procedure opstarten om af te wijken van het bestemmingsplan? Vanaf 1 januari 2024 gelden hiervoor nieuwe regels. Afwijken van het bestemmingsplan kan niet meer.

Een bestemmingsplan regelt hoe het grondgebied van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. Het bestemmingsplan bepaalt de bestemming, ofwel de functie van de grond en gebouwen. Bijvoorbeeld: wonen, bedrijven, agrarisch of natuur. Ook geeft ze regels over het gebruik van de grond en wat daarop gebouwd mag worden. Wanneer u een omgevingsvergunning nodig heeft toetst de gemeente of deze in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Bekijk het overzicht met bestemmingsplannen in de gemeente Maashorst.

Hoe ziet het bestemmingsplan eruit?

Verbeelding

De verbeelding is een kaart van het grondgebied waarop de bestemmingen en functies zijn aangegeven.

Regels

In de regels staat beschreven wat wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming. De regels hebben betrekking op de functie van de gronden, het bouwen hierop en het gebruik van de gronden en bouwwerken.

Toelichting

In de toelichting wordt uitgelegd waarom het bestemmingsplan is gemaakt. Ook staat beschreven welke ruimtelijke ontwikkelingen zijn meegenomen en hoe het plan zich verhoudt tot rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. Verder is in de toelichting onderbouwd op welke wijze wordt voldaan aan bepaalde factoren, zoals archeologie, flora en fauna, milieu en dergelijke.

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Wilt u een bestemmingsplan inzien?

Wilt u weten wat de bestemming is van uw grond en wat u wel of niet mag? Vanaf 1 januari 2024 kunt u het bestemmingsplan bekijken via het omgevingsloket (Deze link gaat naar een andere website). U kunt de regels vinden onder het kopje 'Regels op de kaart'. De oude website www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een andere website) is voorlopig ook nog te bekijken.

Een nieuw bestemmingsplannen in uw buurt?

Wilt u op de hoogte blijven of er in uw buurt een bestemmingsplan wijzigt? Kijk dan hier (Deze link gaat naar een andere website) voor een melding van veranderingen van bestemmingsplannen in uw buurt.

Indienen zienswijze

U kunt ook een zienswijze over een bestemmingsplan indienen (Deze link gaat naar een andere website).

Wilt u meer weten over bestemmingsplannen?

Neem dan contact op met het team Vergunningen via 0413 - 28 16 30. Of via frontofficeVTH@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?