Let op! Heb je binnenkort een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? De wachttijden zijn een stuk langer dan je van ons gewend bent.
Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan regelt hoe het grondgebied van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. Het bestemmingsplan bepaalt de bestemming, ofwel de functie van de grond en gebouwen. Bijvoorbeeld: wonen, bedrijven, agrarisch of natuur. Ook geeft ze regels over het gebruik van de grond en wat daarop gebouwd mag worden. Wanneer u een omgevingsvergunning nodig heeft toetst de gemeente of deze in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Bekijk het overzicht met bestemmingsplannen in de gemeente Maashorst.

Hoe ziet het bestemmingsplan eruit?

Verbeelding

De verbeelding is een kaart van het grondgebied waarop de bestemmingen en functies zijn aangegeven.

Regels

In de regels staat beschreven wat wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming. De regels hebben betrekking op de functie van de gronden, het bouwen hierop en het gebruik van de gronden en bouwwerken.

Toelichting

In de toelichting wordt uitgelegd waarom het bestemmingsplan is gemaakt. Ook staat beschreven welke ruimtelijke ontwikkelingen zijn meegenomen en hoe het plan zich verhoudt tot rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. Verder is in de toelichting onderbouwd op welke wijze wordt voldaan aan bepaalde factoren, zoals archeologie, flora en fauna, milieu en dergelijke.

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Wilt u een bestemmingsplan inzien?

Wilt u weten wat de bestemming is van uw grond en wat u wel of niet mag? U kunt het bestemmingsplan nakijken op website www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Een nieuw bestemmingsplannen in uw buurt?

Wilt u op de hoogte blijven of er in uw buurt een bestemmingsplan wijzigt? Schrijf u dan in voor de berichtenservice van ruimtelijkeplannen.n (Deze link gaat naar een andere website)l voor een melding van veranderingen van bestemmingsplannen in uw buurt.

Wat als uw plan niet binnen het bestemmingsplan past?

Als uw plan niet binnen het bestemmingsplan past, kunt u de gemeente vragen de bestemming aan te passen. Indien de gemeente wil meewerken, houd er dan rekening mee dat het langer duurt voordat u uw plan kunt uitvoeren. Kijk voor meer informatie op de pagina Omgevingsvergunning onder Principeverzoek/conceptaanvraag.

U kunt ook een zienswijze over een bestemmingsplan indienen (Deze link gaat naar een andere website).

Van huidig recht naar nieuw recht - bestemmingsplanstop

Per 1 januari 2024 zijn de bestemmingsplannen van Maashorst van rechtswege omgezet naar het omgevingsplan. Het overgangsrecht van de Omgevingswet regelt de overgang van het huidige naar het nieuwe recht. Het bepaalt onder meer dat een ontwerp van een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan uiterlijk 31 december 2023 ter inzage gelegd moet zijn om nog onder het huidige recht te kunnen worden afgehandeld (artikel 4.6, lid 2, Invoeringswet Omgevingswet). Zodra het plan van kracht is, wordt het onderdeel van het tijdelijk deel van het omgevingsplan (artikel 4.6, lid 1, Invoeringswet Omgevingswet).

Wilt u meer weten over bestemmingsplannen?

Neem dan contact op met het team Vergunningen via 0413 - 28 16 30. Of via frontofficeVTH@gemeentemaashorst.nl.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?